Dissertation topics

Before submitting an application, one must select a research subject field for the thesis, and contact a potential supervisor.

After selecting the thesis topic, each applicant of a doctoral programme is obliged to meet a potential supervisor and discuss the thesis research subject field with him/her. The applicant will then draw up an essay for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application (Conditions for admission to doctoral study programmes at the Faculty of Economics and Administration).

If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.

Topics according to branches of study

Economics

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

e‑mail:

Perspektivy jednotné evropské měny

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.). Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize). Dluhová krize v eurozóně, její vývoj a perspektivy. Očekávané dopady dluhové krize na budoucnost eura.

Perspektivy zapojení ČR do evropské měnové integrace

Hodnocení změn v eurozóně (stabilizační mechanismy, bankovní a fiskální unie aj.) a jejich dopady na závazek převzít euro. Vývoj vztahu podniků (velké podniky, MSP) k zavedení eura. Připravenost české ekonomiky k zavedení eura – vyhodnocení nominální a reálné konvergence k eurozóně.

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

VŠEO, z. ú.

e‑mail:

Vliv zdanění na ekonomický růst

Úkolem disertační práce je analyzovat dopady různých forem zdanění na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň z teoretického, resp. empirického hlediska a integrovat zdanění do růstových teorií.

Distorzní versus nedistorzní daně a ekonomická efektivita

Cílem avizované disertační práce je zkoumání rozdílnosti dopadů distorzních a nedistorzních daní na jednotlivé formy ekonomické aktivity s úkolem nalézt doporučení pro tvůrce daňové politiky a zákonodárce v otázce nastavení daňového mixu.

Fiskální politika a ekonomická efektivita

Úkolem disertační práce je zkoumat úlohu fiskální politiky, její příjmové a výdajové stránky, jako klíčové součásti hospodářské politiky, a to s ohledem na její dopady směrem k ekonomické aktivitě.

Benchmarking efektivnosti českých vodáren

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.

VŠEO, z. ú.

e‑mail:

Vliv zdanění na ekonomiku vyspělých zemí

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod. Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích. Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Lidský kapitál a produktivita práce jako determinanty ekonomického růstu

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

e‑mail:

Využití vybraných kvantitativních metod pro hodnocení národní konkurenceschop­nosti

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti. Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě. Výsledkem DP může být nalezení zdrojů konkurenční výhody státu uplatnitelné v mezinárodní komparaci. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice země.

Konkurenceschopnost vybraných regionů EU

Disertační práce je zaměřena na vymezení vybraných regionů EU a analýzu jejich konkurenční pozice v rámci zvolené regionální úrovně NUTS. Součástí práce bude provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy těchto regionů (s možností provedení primárního výzkumu) a definování zdrojů a bariér rozvoje hodnocených regionů. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice těchto regionů.

Chování inflačně cílené ekonomiky v období nekonvenční monetární politiky (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Monetární politika se závazkem v prostředí nulových úrokových sazeb (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Role fiskální a monetární politiky na dynamiku trhu práce (DSGE přístup)

Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Nástrojem naplnění cíle bude DSGE model. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

Finance

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

Integration of emerging stock markets

The aim of this thesis is to quantify the level of integration of emerging stock markets with developed markets. The work will focus on the mutual relationships between emerging equity markets from different regions and selected developed stock markets. Emphasis is, however, on the countries from the Eastern and Central European region. The methodology will be mostly based on the tools of financial econometrics. Due to the stability of the financial system, the monitoring of connectedness among equity markets is particularly important for governments and central banks. The integration of equity markets has an impact on the real economy by providing lower (but stable) expected returns, reducing the cost of capital, which has ultimately resulted in the inflow of foreign investment. In practical terms, the area of integration of stock markets is also interesting from the perspective of portfolio theory and effective international diversification.

Prediction of corporate bankruptcy

The aim of this thesis is to design prediction model of corporate financial situation based on the empirical data. The thesis deals with examining the predictive power of the well-known bankruptcy and credit models from the perspective of corporations located in the Czech and Slovak Republic. The main contribution should be creating and verifying our own bankruptcy model with the application in these countries. The theoretical contribution will be a verification of the predictive power of models already well established in the literature; although they were not created on the sample data from the Czech and Slovak companies.

prof. Dr. Eric Frère

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

e‑mail:

Success factors for a bond placement of small-caps and mid-caps | Erfolgsfaktoren für die Anleiheplatzierung von kleinen und mittleren Unternehmen

Regarding to Basel III the requirements for new debt for companies have changed. Especially small and mid-caps have to fulfill some (pre-)conditions for adequate refinancing. The bond placement can be an alternative to classical debt financing.

Relevance of human capital within investor relations management | Bedeutung des Humankapitals im Investor Relations-Management

Human capital is important for company’s per­formance, especially for investor relations management to remain in competition. Employees’ capabilities can also be interesting for investors’ financial decisions.

Public private partnership in an international comparison | Public Private Partnership im internationalen Vergleich

The public and the private sector cooperate in several parts. PPP requires a specific contractual basis to be successful. Especially, the risk allocation and the cash flow-related lending are analyzable factors.

The ECB’s Monetary Policy Measures and its effects on corporate banking and asset management | Die Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen der EZB auf das Corporate Banking und Asset Management

Since the global fiance market crisis of 2007 the European Central Bank has implemented a number of extraordinary monetary policy measures. The ECB’s goal has been to reduce uncertainty in the interbank market and to stimulate stagnant bank lending to the real economy in the Eurozone. The author examines how the effect of Central Bank liquidity on European lending volumes has changed over time. Especially the author examines the effects on corporate banking and equity markets. Seit dem Ausbruch der globalen Finanzmarktkrise in 2007 kam es vermehrt zu außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen durch die Europäische Zentralbank. Ziel war uns ist es, die Unsicherheit auf dem Interbankenmarkt zu reduzieren und die stockende Kreditvergabe an die Realwirtschaft im Euroraum zu stimulieren. Es wird untersucht, wie sich die Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen auf das europäische Kreditvolumen über die Zeit verändert. Insbesondere werden Auswirkungen auf das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Auswirkungen auf Aktienmärkte untersucht.

Impact of a Zero Interest Rate Environment on Corporate Finance in Germany – Analysis of the Influence on Lending Strategies, Durations and Strategic Cash Reserves | Einfluss der Nullzins-Politik auf die Unternehmensfi­nanzierung in Deutschland – Analyse der Auswirkungen auf Verschuldungsstra­tegien, Laufzeiten der Verschuldung und strategische Liquiditätsreserven

In 2016, the ECB finally lowered the fixed tender rate to 0.0%. The zero interest rate environment in the Eurozone affects not only the banking sector, but also Corporate Finance departments in the industry. The author examines the influence of the monetary policy on the real economy and focusses especially on lending strategies, duration of debt and cash reserves.

Die Europäische Zentralbank reduzierte im März 2016 den Leitzins auf 0,0%. Die Nullzins-Politik in der Eurozone beeinflusst nicht nur den Bankensektor sondern hat auch Auswirkungen auf die Corporate-Finance-Abteilungen in der Industrie. Der Autor untersucht den Einfluss der Geldpolitik auf die Realwirtschaft und fokussiert dabei insbesondere Verschuldungsstra­tegien, Laufzeiten der Verschuldung sowie strategische Liquiditätsre­serven.

Hodnotenie vplyvu systémovo významných finančných inštitúcií (SIFI) na európsky bankový trh

Východisková situácia a hodnotenie vývoja bankového sektora EÚ. Analýza, príčiny a vznik bankovej únie. Formovanie princípov fungovania bankovej únie. Význam a postavenie SIFI. Hodnotenie prínosov a rizík bankovej únie a SIFI pre jednotlivé krajiny európskej únie členené podľa rôznych kritérií. Kritériá na vymedzenie SIFI – existujúce, alternatívne. Podmienky konkurencieschop­nosti a stability európskeho bankového sektora. Možnosti eliminácie prvkov morálneho hazardu a nevhodného výberu vo finančnom sektore. Kvaliatívna a kvantitatívna analýza predmetu skúmania. Závery a odporúčania pre subjekty finančného systému.

Prof. Dr. Dr. habil. Dr. h.c. Clemens Jäger

Impact of asset prices onto the US and / or European wealth

• Time frame: 2007–2017
• Relationship between asset prices and US household wealth and the effect of that relationship on the economy
• Faber: “the median household’s or asset owner’s wealth has declined by close to 40% in real terms (adjusted by the CPI) from its peak in 2007.”

Income inequality and interest rates

• Due to current research results the awareness emerged that the relationship between the interest rate and income inequality is found to be negative and statistically significant.
Berisha, Meszaros and Olson interpret this result as suggesting that high income earners derive a larger portion of their income from interest rate sensitive assets.

Sovereign Money

• Modelling Sovereign Money for the European banking system
• Based on the Working paper of the IMF (WP/12/202) by: Jaromir Benes and Michael Kumhof: “At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following
advantages for this plan:
(1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations, sudden increases and contractions of bank credit and of the supply of bank-created money.
(2) Complete elimination of bank runs.
(3) Dramatic reduction of the (net) public debt.
(4) Dramatic reduction of private debt, as money creation no longer requires simultaneous debt creation.”
• The goal is to create a calibrated model of sovereign money for the banking system of the EU.

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

Volatilita na akciových trzích a její predikce

Pochopení a predikce volatility na finančních trzích je klíčovým tématem v ekonomii a financích. Volatilita je často chápána jako projev nejistoty na trhu (Schwert 1989), často vystupuje jako klíčová proměnná při oceňování finančních derivátů (opcí) a tvorbě investičního portfolia. Cílem disertační práce je navržení empirického modelu predikce volatility na vybraných akciových trzích, jeho ověření a porovnání se standardními modely predikce volatility. Řešení by mělo vycházet z jednoduchého, ale velmi úspěšného HAR modelu (Corsi 2009) a jeho rozšíření do více rovnicových modelů (Baruník – Čech 2015). Mimo rozšíření základní specifikace HAR modelu je cílem vytvoření podrobného modelu zpracování dat, kterému se autoři v literatuře vyhýbají (např. efekt nesynchronnosti na predikce, efekt nespojitých skoků při otevíracích cenách).

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

phone: +421 267 291 575
e‑mail:

Životné poistenie v období celospoločenských zmien a civilizačných vý­ziev

Úlohy a význam životného poistenia sa menia v nadväznosti na vývoj spoločnosti. V súčasnosti sme svedkami významných zmien, a to v povahe a prejavoch existujúcich rizík, so súčasným pribúdaním nových rizík, čo spoločne vytvára nové výzvy aj pre životné poistenie. Dizertačná práca sa zameriava na identifikáciu možností riešenia finančných dosahov civilizačných a demografických zmien v spoločnosti prostredníctvom životného poistenia. Téma je aktuálna aj vzhľadom na iniciatívu Európskej komisie, ktorá vyzýva na hľadanie nových modelov a systémov smerom k samozabezpečeniu sa jednotlivcov pre obdobie ich postproduktívneho obdobia.

Podstata, príčiny a prejavy asymetrie informácií v poistení

Cieľom doktorandskej práce je vyhodnotiť prítomnosť asymetrických informácií, resp. ich mieru prítomnosti u jednotlivých subjektov na poistnom trhu. Od dizertanta sa očakáva, že dokáže na základe výsledkov vlastného výskumu odpovedať na otázku, či kvôli asymetrii informácií medzi aktérmi na poistnom trhu, resp. z iných dôvodov pri rozhodovaní sa v neistých podmienkach, dochádza k narušeniu spontánnosti trhovej rovnováhy, zníženiu efektívnosti alebo dokonca k zlyhaniu na poistnom trhu, resp. s akými dôsledkami. Pri tom je nutné brať do úvahy skutočnosť, že rozhodovanie individuálneho ekonomického subjektu ohľadom poistenia je spojené s jeho subjektívnym chápaním konfliktnej situácie, faktorov ktoré túto situáciu determinujú, subjektívnym posudzovaním neistôt a vyjadrovaním preferencií.

Metody oceňování aktiv a závazků obchodních korporací

Cena představuje jeden z nejčastěji diskutovaných pojmů v ekonomické teorii a v nejbližší budoucnosti tomu zřejmě nebude jinak. Pro oceňování aktiv a závazků v obchodních korporacích je v současnosti používáno více oceňovacích postupů, které jsou determinovány vnějšími i vnitřními ekonomickými podmínkami. Předmětem disertační práce je analyzovat oceňovací modely vhodné pro podmínky obchodních korporací, identifikovat faktory, které ovlivňují cenu a zkoumat vazby mezi faktory z hlediska jejich vlivu na výsledek. Empiricky ověřit účinek jednotlivých faktorů.

Cíl: Na základě provedené analýzy faktorů a ověření jejich vlivu navrhnout úpravy oceňovacího modelu vhodného pro oceňování v rámci obchodních korporací, který by věrně vyjadřoval reálnou hodnotu aktiv a závazků, resp. souboru aktiv a závazků v obchodních korporacích.

Finanční inovace – současné tendence rozvoje finančních produktů | Finanzinnovationen – aktuellen Trends in der Entwicklung von Finanzprodukten | Financial Innovation – current trends of development financial products

Segment finančních produktů zaznamenal v posledních letech velmi dynamický rozvoj a stal se klíčovým pro další rozvoj finančních trhů a investičního bankovnictví. Rozmanitost jejich struktur, výnosově-rizikových a pay-off profilů je rovněž významným hospodářským faktorem.

Komparace aktivních a pasivních investičních strategií | Komparation aktiven und passiven Anlagestrategien | Comparison of active and passive investment strategies

Podle způsobu výběru aktiv a jejich správy lze rozlišit aktivní a pasivní přístup. Při aktivní správě investor vybírá konkrétní aktiva a zároveň hledá nejvhodnější okamžik pro nákup či prodej investičního nástroje. Cílem aktivního investora je správným načasováním a výběrem cenných papírů dosáhnout vyššího zhodnocení, než jaké odpovídá tržnímu průměru. Naproti tomu snahou pasivní strategie je kopírovat zvolený benchmark.

Behavioral finance – vliv heuristik a biases na chování investorů | Das Investorenverhalten aus Sicht der Behavioral Finance | Investor behavior from the perspective of behavioral finance

Behaviorální finance kombinují disciplíny psychologie a ekonomie. Snaží se vysvětlit proč a jak investoři přijímají zdánlivě iracionální rozhodnutí v situacích, kdy nakládají se svými financemi. Výzkum tak zohledňuje vliv psychologických faktorů a behaviorálních předsudků na celkové chování investorů.

Finanční gramotnost – klíčové determinanty a současné tendence | Financial Literacy: Schlüsseldeter­minanten und aktuelle Trends | Financial Literacy: Key Determinants and Current Trends

Identifikovat klíčové determinanty finanční gramotnosti v České republice a ve světě a analyzovat současné tendence finanční gramotnosti.

Bewertung und Steuerung von variablen Produkten bei Kreditinstituten | Valuation and controlling of products with floating interest rate in credit institutions

Das Wachstum variabel verzinslicher Passivprodukte führt in der aktuellen Niedrigzinsphase zu deutlichen Bilanzstruktur­verschiebungen, die die Bewertungsmodelle für variable Einlagen erheblich beeinträchtigen. Die Kernforschungsfrage befasst sich mit der Integration von Volumenschwankungen in die Bewertung variabler Produkte. Es soll modelliert werden, wie effiziente Mischungsverhältnis­se um zukunftsorientierte Simulation erweitert werden können und ob die Mischungsverhältnis­se aus der Zinsänderungsri­sikosicht auch in der Liquiditätsri­sikosteuerung Anwendung finden.

The increase of passive products with floating interest rate leads to significant changes in the balance sheet structure in the current zero interest environment, which considerably affect the valuation models for variable deposits. The core research question deals with the integration of volume fluctuations into the valuation of variable products. It will be modeled as to how efficient mixing ratios can be extended to future-oriented simulation, and whether the mixing ratios from the interest rate risk are also applied in the liquidity risk controlling.

doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

phone: +420 224 095 161
e‑mail:

Testování úspěšnosti metod technické analýzy na vybraných trzích

V rámci disertační práce bude nutné provést na zvolených datech backtesting parametrů pro vybrané metody a indikátory technické analýzy. Na základě výsledků backtestingu lze nastavit parametry pro jednotlivé indikátory a sestavit obchodní systémy. Následně bude nutné posoudit úspěšnost (změřit výnosnost)těchto obchodních systémů. Uvedené testování je možné provést na vybraných akciových, měnových nebo komoditních trzích.

Využitelnost metod technické a fundamentální analýzy při obchodování na finančních trzích

Cílem disertační práce bude srovnání aplikace technické a fundamentální analýzy při obchodování na vybraných akciových, komoditních a měnových trzích v různých časových obdobích. V rámci srovnání bude nutné provést backtesting parametrů z obou výše zmíněných analýz a porovnat, které výstupy jsou pro obchodní systém výhodnější. Bude nutné určit, kdy a za jakých podmínek je pro obchodní systém vhodné použití technické analýzy, fundamentální analýzy, popřípadě jejich kombinace. Po vyhodnocení dat bude nutné posoudit úspěšnost obchodních systémů založených na technické a fundamentální analýze.

Komparace českého finančního účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy

V souvislosti s probíhající reformou veřejných financí došlo v oblasti finančního účetnictví veřejného sektoru v posledním desetiletí k významným metodickým změnám, jejichž podstatou je implementace mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSASs). Předmětem disertační práce je analyzovat současné přístupy k finančnímu účetnictví podle české účetní metodiky platné pro veřejný sektor a podle IPSASs, tyto přístupy srovnat a identifikovat hlavní rozdíly a dopady do finančního výkaznictví a jeho hlavních výstupů.

Cíl: Na základě provedené analýzy identifikovat rozdíly mezi českou účetní metodikou pro veřejný sektor a mezinárodními účetními standardy (IPSASs) a navrhnout úpravy české metodiky tak, aby umožnila lepší vzájemnou srovnatelnost a vedla k věrnějšímu zobrazení ekonomické situace organizací veřejného sektoru.

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

e‑mail:

Alternative approaches to investment portfolio management

The aim of this thesis is to construct an optimization model for investment portfolios based on identification of relationships between assets and comparison of its performance with traditional approaches to portfolio diversification.

 

 Identification of mutual relationships between returns of assets plays a key role in the process of construction of investment portfolios, mainly due to the importance of the overall diversification effect. There are several alternatives to the classical portfolio theory based on expected returns and risk – the benefits of such alternatives will be studied within the thesis. In the empirical part of the thesis, the portfolio performance metrics will be confronted with those of portfolios created using more traditional approaches.

Modelling return dependence in financial markets

The aim of this thesis is to create models of returns of financial assets, traded on financial markets.

 

Due to the integration of these markets, as well as the dramatic events in the world economy, dependence between returns of distinct assets arises – either within national markets, or between them. These dependencies may be identified in the expected returns, but also in their volatilities, as well as extreme values. The existence of mutual linkages transcends partial financial markets, and thus it is also possible to identify relationships between different asset classes. The fulfillment of the goals set in the thesis assumes the formulation of investment strategies exploiting the identified relationships to strengthen the return, and/or risk profile of an investor.

Economic Policy

Financování penzijních systémů

Práce bude zaměřena na financování penzí ve vybraných zemích, v nichž došlo či dochází k výrazným reformám; sleduje se očekávaný a skutečný vliv těchto reforem na klienty i poskytovatele penzijních produktů. Druhá linie práce bude průřezová, kdy jde o zobecnění zkušeností s jednotlivými produkty, institucemi a dalšími aktéry v penzijním sektoru, o návaznost na jiné úseky sociálního a soukromého zabezpečení a na daňový systém, jakož i o národohos­podářské efekty reforem.

Financování a nákladovost sociálních služeb

Práce bude zaměřena na financování a nákladovost sociálních služeb v ČR s rozdělením na pobytové a terénní služby sociální péče, resp. domovy pro seniory a pečovatelské služby a porovnání těchto nákladů na makro a mikro úrovni. Součástí práce bude i mezinárodní komparace sociálních služeb ve vybraných zemích a možnosti aplikace zahraničních zkušeností v ČR.

Komplexní řešení sociálního bydlení v České republice do roku 2020

V České republice nebyla dosud věnována sociálnímu bydlení dostatečná pozornost. Již řadu let se připravuje návrh zákona o sociálním bydlení, který by měl přinést zásadní směry řešení této problematiky. Cílem diplomové práce proto bude zhodnotit dosavadní přístupy v oblasti sociálního bydlení a navrhnout systém sociálního bydlení (finan­cování, provázání se systémem dávkové podpory, úprava standardů pro sociální bydlení).

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

phone: +420 545 132 446
e‑mail:

Monetární politika, její postavení a role při regulaci bankovního a nebankovního sektoru po světové finanční krizi, role stínového bankovnictví

V současném světě charakterizovaném integrovanými finančními trhy a finančními inovacemi se role monetární politiky může jevit jako nejasná. Předpokládaným předmětem práce bude odhadnout rozsah bankovního a nebankovního sektoru (se zaměřením na sektor stínového bankovnictví) v zemích EU, v USA či v asijských ekonomikách, pomocí vybraných ekonometrických technik identifikovat faktory mající vliv na pokles/nárůst rozsahu uvedených sektorů a následně diskutovat roli monetární politiky (schopnost dosahování stanovených cílů monetární politiky, utváření a následná regulace bankovního a nebankovního sektoru apod.) v současné globální ekonomice.

Monetární politika, konvenční a nekonvenční nástroje a jejich role při dosahování cílů monetární politiky po světové finanční krizi

V reakci na světovou finanční krizi se charakter monetární politiky mění a centrální banky často přistupují k využívání nekonvenčních nástrojů monetární politiky, aby zajistily splnění stanovených cílů. Pokud jde o tyto nástroje, jedná se především o kvantitativní uvolňování, záporné úrokové sazby či kurzové intervence. Diskutovanou otázkou v současné době je, zda tyto nekonvenční nástroje vedou k zajištění cíle cenové či měnové stability a rovněž ekonomického růstu, nebo zda centrální banky nevyužívají svoji roli jako měnově-politické instituce ve velké míře a zda tím nedochází k pokřivení tržních podmínek. Předpokládaným předmětem práce bude pomocí vybraných ekonometrických technik empiricky ověřit vliv nekonvenčních nástrojů monetární politiky na vybrané makroekonomické indikátory v Evropě či v USA a následně diskutovat roli monetární politiky (schopnost dosahování stanovených cílů monetární politiky) v současné globální ekonomice.

Využitelnost kvalitativních metod stanovení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy – teorie a aplikace

Stanovení relevantního trhu je důležitou součástí řešení případů narušení pravidel hospodářské soutěže. Pro toto stanovení existují různé metody, ne všechny jsou však využitelné pro odvětví železniční dopravy. Předmětem práce bude vlastní empirický výzkum a provedení spotřebitelských průzkumů a ověření jejich využitelnosti v odvětví osobní nebo nákladní železniční dopravy. Studenti v rámci řešení práce absolvují odbornou stáž nebo studijní zahraniční pobyt.

Vliv státu na rozvoj prvních železnic v českých zemích

Předmětem práce bude podrobná studie vlivu státní hospodářské politiky na rozvoj vybrané železniční společnosti. Základem zpracování bude badatelská práce v archivu a zpracování historických ekonomických statistik. Studenti v rámci řešení práce absolvují odbornou stáž nebo studijní zahraniční pobyt. Nutným předpokladem je dobrá znalost německého jazyka.

Model poptávky po dopravních službách – případová studie

Spotřebitelské šetření na základě dotazníkového průzkumu je standardní metodou pro zjištění obvyklého chování cestujících – toto chování se výrazně liší na různých linkách v souvislosti s intermodální a intramodální konkurencí. Předmětem disertační práce bude provedení takového šetření na vybrané dopravní lince s cílem odhadnout stávající a potenciální poptávku po přepravě. V práci budou využita data získaná pomocí vlastního dotazníkového šetření na daném dopravním rameni a dále data z plošného šetření v odpovídajícím regionu. Ze získaných dat bude odhadnuta poptávka po dopravní službě pomocí modelu binární nebo multinominální volby.

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

phone: +420 224 095 247
e‑mail:

Alternativní možnosti financování sociálních služeb

Důraz práce bude položen na problematiku možného přechodu na systém financování v rámci systému financování obdobně, jako je tomu v Německu.

Efektivní systém podpory rodin s dětmi v ČR

Cílem práce by mohlo být analyzovat především změny, které byly realizovány v této oblasti po reformách od r. 2006, dopady těchto změn na příjmovou a sociální situaci rodin s dětmi, porovnání forem podpory rodin s dětmi v ČR a ve vybraných evropských zemích a následně by bylo možno koncipovat některá opatření, která by mohla přispět ke zlepšení situace v této oblasti.

Klíčové parametry energetické strategie země

Těžištěm práce je analýza jednotlivých koncepčních a strategických dokumentů (s akcentem na důsledky pro hospodářsko-politické rozhodování) energetické politiky ČR, a to s důrazem na slabá a silná místa v rámci SWOT analýzy. Součástí práce bude i kvalitativní výzkum s klíčovými aktéry energetického sektoru ČR. Na základě získaných poznatků budou formulovány podněty, náměty a doporučení pro koncepční dokumenty hospodářsko-politické povahy v rámci energetické politiky ČR.

Ekonomiky a jejich (ne)stabilita

Faktory stability ekonomik. Zhodnocení „systému včasného varování“. Hlavním cílem disertační práce bude identifikovat exogenní a endogenní faktory (ne)stability české ekonomiky a navrhnout možná doporučení pro hospodářskou politiku, která by bránila vzniku různých typů nerovnováh.

Ekonomická nerovnost jako ekonomický a politický problém (případ Evropy)

Základní zkoumaná témata: chudoba, struktura nezaměstnanosti, nezaměstnanost a struktura ekonomiky, ekonomická nerovnost, analýza rostoucí příjmové nerovnosti a její vliv na stabilitu ekonomiky, reakce vlád (států) na poměry ve struktuře ekonomiky, politická stabilita.

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

ŠKODA AUTO Vysoká škola

phone: +420 730 803 104
e‑mail:

Udržitelnost veřejných dluhů v Eurozóně a možnosti jejich snížení

Posouzení udržitelnosti výše veřejného zadlužení v Eurozóně je silně závislé na několika parametrech (budoucí růst HDP, míra měnové restrikce, míra inflace, vývoj bankovní regulace a rozvoj kapitálových trhů). Cílem práce by mělo být posouzení alternativních scénářů vývoje udržitelnosti a včetně politicky průchodných variant kolektivní restrukturalizace dluhu.

Stabilita bankovního sektoru v zemích EU – rozvahový přístup

Velká část vysvětlení vzniku a průběhu poslední finanční krize je skryta v pohledu přes rozvahy bank (balance sheet approach). Kořeny vysvětlení sahají k pracem Irvinga Fishera, ale jsou dále rozvíjeny u řady dalších autorů (Minsky, Siebert, Koo, Eggertson, Krugman, Beneš, Goodhard a další). Tento přístup se zdá být nosným jak didakticky, tak analyticky. Cílem práce by mělo být jednak objasnit vysvětlovací sílu přístupu, jeho možnosti a analýzu potenciálních rizik spouštěčů příští finanční a bankovní krize.

Koncept sociálně-tržního hospodářství jako normativní teorie hospodářské politiky.

Cílem práce by mělo být systematicky zpracovat původ, genezi a současná pojetí a alternativní výklady konceptu.

Nákladová analýza na železnici

Cílem práce bude odhadnout parametry nákladové funkce na vzorku evropských železnic a následně ověřit existenci úspor z rozsahu, struktury a hustoty. Na základě této analýzy budou vyvozeny závěry o optimální velikosti, struktuře a hustotě provozu železničních systémů v evropských podmínkách a na jejich základě vyvozeny doporučení pro hospodářskou politiku.

Efektivita železničního odvětví a její determinanty

Cílem práce je identifikace determinantů efektivity evropských železničních systémů na vzorku evropských zemí v období 2000 – 2012. Metoda práce je dvoustupňová, kdy v první fázi budou zkonstruovány skóre efektivity a v druhé fází provedena identifikace jejich determinantů. Následně bude provedena citlivostní analýza výsledků a vyvozeny hospodářskopo­litické implikace.

Cenová elasticita poptávky v městské hromadné dopravě

Cílem práce je zjistit cenovou elasticitu cestujících v městské hromadné dopravě ve vybraném městě v České nebo Slovenské Republice. Metodou práce bude spotřebitelský průzkum, v rámci kterého budou cestujícím kladeny hypotetické otázky na jejich chování v případě různých variant jízdného. Na základě dat z tohoto průzkumu bude odhadnuta hodnota cenové elasticity poptávky dle jednotlivých skupin cestujících.

Redistribution and exploitation

Redistribution and exploitation of resources is an important phenomenon of public policy and research topic for political economics. Redistribution and exploitation is observed when a coalition is able to promote its interest at the expense of other members of a society. The aim of the dissertation thesis is to show what factors determine the formation of exploitative coalitions, what affects their stability and what institutions discourage formation of exploitative coalitions. Laboratory experiment is the main research method of the thesis.

Hodnocení projektů výstavby dopravní infrastruktury

Výstavba dopravní infrastruktury je vesměs pokládána za významný nástroj hospodářské politiky, který je však v praxi často aplikován bez provedení potřebných analýz. V souladu s akutní potřebou řešení tohoto problému v podmínkách České republiky bude hlavním tématem disertační práce kritický rozbor užívaných přístupů k těmto analýzám (makroekonomické, mikroekonomické a regionální/územní přístupy včetně demonstračních příkladů) a posouzení možností jejich aplikability na hodnocení efektivnosti příp. účelnosti na vybraných příkladech projektů výstavby dopravní infrastruktury národního významu.

Vztah mezi konkurenceschop­ností a udržitelností rozvoje

Jde o nadčasové téma s globálními přesahy. Hlavními cíli práce je rozbor teoretických a metodických přístupů k hodnocení konkurenceschop­nosti a udržitelnosti rozvoje, navazující statistická analýza závislosti mezi jejich vybranými indikátory jevů (vycházející z všeobecně uznávaných zdrojů, zejména World economic forum – The global competitiveness report, IMD – World competitiveness yearbook, Eurostat) a syntéza získaných poznatků včetně doporučení pro hospodářskou politiku České republiky.

Lobby jako problém ekonomické teorie

Lobby a lobování v modelu ekonomiky – prosazování zájmů. Ekonomické a politické trhy – definice a problémy. Řešení mimo hlavní proud – public choice a institucionální ekonomie. Regulace lobbingu, Ekonomické a politické trhy – definice a problémy. formy, nástroje, účinnost. Prosazování zájmů v dlouhém a krátkém období. Účinnost regulace. Morální aspekty vyjednávání.

Trhy a morálka

„Neviditelná ruka“ v pojetí A.Smithe včera a dnes. Je tržní ekonomika nemorální? Ekonomické a politické trhy, tržní selhání a role hospodářské politiky. Tržní rovnováha a morálka v krátkém a dlouhém období. Vězňovo dilema a jeho řešení. Moderní hnutí za morální trhy a ekonomická efektivnost – odmítnutí „kořistnického kapitalismu“ a rehabilitace A.Smithe.

Regulace a deregulace

Vývoj teorie regulace a regulační praxe. Regulace, deregulace a fungování trhu. Možnosti a bariéry regulace. Souvislosti regulace a rozvoj byrokratických struktur. Regulační zatížení. Selhání regulace nebo selhání byrokratických struktur? Teorie byrokracie, její vývoj a souvislosti s názory na regulaci a deregulaci. Náklady regulace. Soudobé regulační modely a přístupy. Teorie a praxe reforem.

Vyhodnocení transformačního procesu ve východní Evropě

Transformační procesy ve východní Evropě po roce 1989 byly složité, velmi individuální a do značné míry determinované výchozím stavem ekonomik a jednotlivých společností. Tyto skutečnosti komplikují vyhodnocení transformačních procesů. Cílem disertační práce bude navrhnout a zpracovat metodiku vyhodnocení transformačních procesů v post-komunistických zemích tak, aby mohlo být zajištěno multikriteriální vyhodnocení těchto procesů.

Business Economy and Management

doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

institute director – Research Institute for Sustainable Business


phone: +420 549 49 3175
e‑mail:

Servitizace produktu/Product servitization

Servitizace produktu znamená pro podniky méně či více významné zásahy do řízení podniku jako celku a individuálních oblastí řízení uvnitř i vně podniku. Relativní novost zkoumání tohoto konceptu nabízí řadu možností zkoumání různých aspektů řízení servitizace produktu.

Cíl: Cílem práce je analyzovat faktory řízení produktu směrem k servitizaci z teoretického hlediska a rozšířit a obohatit stávající empirické poznání problematiky servitizace produktu.


Product servitization counts for less or more significant interventions in company's mana­gement as a whole and in individual areas of management inside and outside of company. Relative novelty of research of this concept offers to investigate a whole range of various product servitization aspects.

Purpose: The purpose of doctoral thesis is to analyse factors of product management related to servitization from the theoretical point of vies and to broaden and enrich current empirical knowledge of product servitization.

(Reverzní) Logistika, znalostní management a konkurenceschop­nost/ (Reverse) Logistics, knowledge management and competitiveness

Znalostní management by měl vést ke zvýšení konkurenceschop­nosti a napomáhat k integraci funkčních oblastí řízení podniku, ke kterým patří také (reverzní) logistika. Existující teoretické a empirické poznatky týkající se těchto tří oblastí jsou ale minimální.

Cíl: Cílem práce je identifikace faktorů řízení logistických procesů (procesů řízení reverzní logistiky) a znalostního managementu a jejich propojení s konkurences­chopností.


Knowledge management should lead to competitiveness improvement and help with the integration of functional areas of enterprise management, where (reverse) logistics belongs to as well. Existing theoretical and empirical knowledge concerning these three fields are minimal.

Purpose: The purpose of thesis is to identify management factors of (reverse) logistics processes and knowledge management and their linkage to competitveness.

Učící se organizace a marketing/Learning organization and marketing

Marketing je jednou ze stěžejních funkcí podniku, umožňující získávat primárně důležité informace o externím prostředí podniku, zejména o zákaznících a přinášet znalosti, které napomáhají neustrnout ve vývoji a využívat nové příležitosti.Teorie učící se organizace poskytuje mnoho metod a nástrojů, jak informace z marketingových aktivit aplikovat pro eliminaci rigidity v řízení a vést k neustálému zlepšování pro marketingové potřeby.

Cíl: Cílem práce je obohacení poznatků přispění znalostí zabývajících se učící se organizací pro marketingový management z teoretického i empirického pohledu.


Marketing is one of the crucial enterprise functions enabling to acquire primary important information about the external environment of company, specifically about customers and to bring knowledge that help not to stagnate and to utilize new opportunities­.Theory of learning organization provides many methods and tools to apply information from marketing activities for management rigidity elimination and to lead to continuous improvement for marketing purposes.

Purpose: The purpose of thesis is to enrich findings of contribution of knowledge dealing with learning organization to marketing management from theoretical and empirical point of view.

Současné marketingové trendy a jejich využití v e-commerce v oblasti vybrané (dílčí) části trhu v ČR

Internet představuje neustále se objevující nové možnosti, které mají nejenom technickou podstatu, ale mohou být velmi efektivně a účelně využívány manažery v podnicích, mimo jiné i pro marketingové cíle. Pravděpodobně rychlost, s jakou tyto možnosti vznikají, vede ke stávající roztříštěnosti poznatků a značné nejednotnosti v pojmech, přístupech i praktikách. Důsledky lze spatřovat ve dvou rovinách; jak v teoretické, tak v praktické.

Výzkum a stanovení vlivu vybraných komponent na efektivitu a účinnost managementu organizace

Práce se zaměřuje na stanovení nejvýznamnějších manažerských komponent (Morton, 1990) organizace a jejich ověření na vybraném vzorku. Za použití vybraných statistických metod bude stanoven vliv jednotlivých manažerských komponent (primárně strategie, struktura, kultura) na ekonomické výsledky organizace a jejich modelové řešení. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

Corporate Governance – stanovení nejvýznamněji působících činitelů spojených s výkonem správy a řízení organizace

Řešená problematika má za cíl popsat fungování Corporate Governance (CG) ve vybraných organizacích. Na základě provedeného výzkumu prostřednictvím kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní činitelé (kompetence, kvalifikace, role, způsoby rozhodování, atd.) ovlivňující efektivní a účinnou CG v organizacích. Výzkum může být zaměřen na aktuální oblasti CG současné doby – dualita/diverzita správních a exekutivních orgánů; případně genderová problematika. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

Výzkum relevantních faktorů působících v programu expatriace manažerů v nadnárodních společnostech

Oblast zaměření výzkumu pokrývá především současné poznatky mezinárodního managementu lidských zdrojů. Předmětem výzkumu je provedení šetření ve vybraných pobočkách nadnárodních společností působících v tuzemsku, případně v zahraničí dislokovaných pobočkách tuzemských nadnárodních společností. Na základě použití kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní faktory spojené s úspěšností expatriace na úrovní HR. Součástí výzkumu je i zahrnutí zdůvodnění využití a s tím souvisejících přínosů expatriace pro organizaci. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Preliminary goal of the thesis:

To analyze fraudulent behavior in CSR activities with the focus on the characteristics of the fraudsters.

Topic description:

Although CSR is a form of business ethics, fraudulent behavior does not avoid it (e.g., Harjoto, 2017). In this topic, the student will follow up the Crowe´s model of fraudulent behavior (Crowe, 2011) and will elaborate chosen aspects for the field of frauds in CSR funds distribution. Namely, the student will study the link between traits of character of fraudsters and their fraudulent behavior with the moderating role of the environment. The key method should be the use of experiments to obtain data for empirical analysis. Combination of the behavioral economics and CSR should be added value of this thesis.

Řízení kvality a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model řízení kvality podniku. Tento model vztáhne k výkonnosti podniku (což znamená, že bude muset stanovit jak tuto výkonnost měřit) a zjistí jak tento model řízení, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model řízení kvality podniku ve vztahu k jeho výkonnosti.

Kvalita produktu a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak kvalita produktu, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku.

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak spokojenost zákazníka, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) a jeho zákazníků z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu spokojenosti zákazníka podniku a jeho výkonnosti.

Model hodnocení výkonnosti podniku v podmínkách ekonomiky ČR

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model hodnocení výkonnosti podniku (ať už kvantitativní nebo kvalitativní nebo kombinovaný), přičemž vezme v potaz specifika ekonomiky ČR. Tento model student ověří v rámci empirického výzkumu na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model hodnocení výkonnosti podniku v podmínkách fungování ekonomiky ČR.

Model firmy v podmínkách ekonomiky ČR

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model firmy (ať už na bázi manažerského, neoklasického nebo jiného ekonomického přístupu), přičemž vezme v potaz specifika ekonomiky ČR. Tento model student ověří v rámci empirického výzkumu na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model firmy v podmínkách fungování ekonomiky ČR.

Vliv Business Intelligence na rozhodovací procesy v podnicích

Business Intelligence patří k velmi diskutovaným tématům v oblasti podnikové informatiky, a to více než deset let. Ačkoliv se funkcionalita těchto systémů stále zdokonaluje, není zcela prozkoumán/prověřen mechanizmus jejich vlivu na výkonnost podniků. Proto je cílem práce identifikovat a analyzovat faktory související s využitím systémů Business Intelligence, a to faktory, které mají vliv na rozhodovací procesy v českých podnicích. Výstupem práce by měl být model vazeb a příčinných souvislostí Business Intelligence na účinnost a účelnost rozhodovacích procesů v českých podnicích. Téma předpokládá znalosti z oblasti podnikového hospodářství a managementu a současně informatiky (ideálně aplikované/pod­nikové informatiky).

Role jednotlivců a skupin při utváření environmentálního profilu podniku

Cílem práce je zodpovědět otázku, zda jednotlivci v podniku (a kteří, v jakých pozicích) mohou významně ovlivnit a ovlivňují environmentální profil (výkonnost) podniků, či zda zásadní roli hrají skupiny-stakeholdeři. Téma vyžaduje znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a zejména managementu; znalost psychologie či sociální psychologie je výhodou.

Internet věcí (the Internet of things): příležitosti a bariéry pro online marketing

Internet věcí je technologickou výzvou pro podniky i pro spotřebitele. Přestože v současnosti nelze přesně odhadnout rozsah této změny, předpokládá se, že bude mít významný vliv i na online marketing. Cílem disertační práce bude prozkoumat charakter tohoto vlivu (charakter změn) a současně faktory, které v případě zvolených aplikací (oblastí) internetu věcí budou působit jako bariéry. Tyto bariéry se mohou týkat producentů, zákazníků/spot­řebitelů, či vycházet z prostředí.

Understanding the factors influencing the intentions to engage in the sharing economy platform: a cross-cultural study

The sharing economy, which is based on bartering, lending, renting, gifting and
swapping of products, gives participants access to products without necessarily
owning them. Research is relatively growing in this area particularly on
understanding the demand side of the sharing platforms – the consumers. Most of
the research comes from the US, Europe or China as participation in sharing
economy are larger in these countries and regions. However, the sharing economy
offers prospect to encourage more users especially in the developing countries;
the countries that have own specificities in terms of trust, social and
cultural norms, technology, asset and skill levels, or regulations. For
crafting effective business strategies and redesigning product and service
offerings, it is crucial to discover and understand consumers’ motives and
hindrances across countries. As such, the proposed dissertation should enrich
the body of literature by conduction a comparative study between Central Europe
and in Southeast Asia.
Public Economics

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

phone: +420 224 095 448
e‑mail:

Health Care Financing Reforms in Eastern European Countries

Financování zdravotnictví je důležitým omezujícím prvkem při rozvoji zdravotnictví ve východní Evropě, zvláště v situaci nepříznivé ekonomické situace. Problémem jsou též negativní zkušenosti při tvorbě úhradových mechanismů, které by podporovali ekonomickou efektivnost a vysokou kvalitu péče.

Cíl: Rozbor reforem ve financování zdravotnictví a identifikace společných trendů a národních rozdílů.

Evaluation of geographic inequalities in public sector

The market allocates resources according to willingness and ability to pay, not according to needs of local population. But the geographic inequalities in public services are clearly the results of state planning. In the public sector, the equal access to services is one of the main public policy objectives. Therefore, any variation in the distribution of resources may be understood as a result of wrong state regulation.

Objective: to measure and evaluate the inequalities in geographic distribution of public services.

Impact investing: poslání, nástroje a dopady

Impact investment (sociálně odpovědné investování, sociální investování, atd.) je fenoménem, který se stále častěji prosazuje v praxi při řešení sociálně-ekonomických problémů.

Cíl: Cílem práce je prozkoumat, jak a proč impact investors podporují sociální podnikatele a jejich podniky. Bude provedena analýza cílů, nástrojů a reálných dopadů tohoto typu investičních aktivit. Pozornost bude věnována i potenciálním rizikům a možnostem regulace. Problematika bude prozkoumána jak v národním, tak i mezinárodním, resp. nadnárodním kontextu.

Nové filantropické nástroje: inovace v řešení socioekonomických problémů

Filantropie prošla během historického vývoje mnoha proměnami, měnili se aktéři, jejich motivace, měnily se i filantropické instituce. Ještě ve 20. století sehrály tyto instituce nadačního typu roli významného sociálního fenoménu a významného nástroje řešení sociálních i ekonomických problémů. Na počátku 21. století se nicméně začínají projevovat omezení tradičního pojetí filantropie ve smyslu její neschopnosti řešit některé ze vznikajících problémů, stejně jako neefektivnost „tradičních“ nadačních subjektů. Disertační práce bude na tuto situaci reagovat. Cílem práce bude zhodnotit a diskutovat inovace v procesu řešení sociálně-ekonomických problémů, analyzovat instituce, nástroje, bariéry a dopady inovací v oblasti filantropie v 21. století.

Profesní trajektorie v neziskovém sektoru

Projekt se zaměří na téma pracovní motivace a profesních trajektorií zaměstnanců českého neziskového sektoru. Směr výzkumu bude dvojí. Jednak bude zkoumáno, jak zaměstnanci neziskového sektoru vnímají (hodnotí) své postavení a své zaměstnání ve smyslu (ne)úspěchu na tradičním pracovním trhu. Jinými slovy, bude zkoumáno jejich vnímání toho, jak se pracovní místa a zaměstnání v neziskovém sektoru odlišují od zaměstnání v sektoru tržním (soukromém) a veřejném. Bude zjištěno, do jaké míry lze mezi zaměstnanci neziskového sektoru identifikovat reprodukci veřejného diskursu, že zaměstnanci neziskového sektoru jsou především ti, kdo neuspěli v konkurenci a nenašli zaměstnání na trhu nebo ve veřejném sektoru. V souladu s motivačními teoriemi (Vroom 1964, Jackson and Carter 2007) se výzkum zaměří na motivy zaměstnanců k práci v neziskové organizaci a rozdíly v motivacích.

Cíl: Cílem práce je zjistit, jaké motivy vedou k zaměstnání v neziskovém, resp. v ostatních sektorech. Současně bude věnována pozornost i vnímání negativních jevů spojených s trhem práce, konkrétně diskriminaci na tomto trhu, resp. trzích.

Ekonomické a politické strategie neziskových organizací

Základním půdorysem zde budou studia organizaci, která budou aplikovaná na vybraný segment českých/sloven­ských/zahranič­ních neziskových organizaci. Dílčími cíli může být např. analýza advokačních strategii, metod získávaní zdrojů, profesionalizace, a to vše v souvislosti s politickými a ekonomickými proměnami společnosti.

Cíl: Cílem dizertační práce je identifikovat, popsat a srovnat ekonomické a politické strategie a vnitřní struktury neziskových organizaci (včetně např. odborů) a jejich proměny ve vztahu k jejich vnějšímu prostředí.

Strategie a cíle neziskové organizace

Dizertační projekt se zaměří na vztah mezi využívanými zdroji, strategiemi a cíli neziskových organizaci (možné je zaměření se na odbory). Konkrétně půjde o analýzu vztahu mezi způsobem generování zdrojů, vztahem těchto zdrojů k míře využívaní konkrétních strategii dosahovaní cílů, a následně i formulování a dosahováním cílů organizace.

Cíl: Cílem dizertační práce je analýza vztahů mezi využívanými zdroji, strategiemi a cíli neziskových organizací.

Vývoj sociální situace domácností důchodců jako důsledek schválených reforem důchodového systému

Důchodový systém lze hodnotit s ohledem adekvátnost poskytovaných důchodů. V případě průběžně financovaných systémů, za situace stárnutí populace, je potřeba též zohlednit aspekt dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového systému. Česká republika dnes na jedné straně patří zemím EU, kde důchodci nejsou ohroženy příjmovou chudobou, na druhé straně ale k zemím s vysokou mírou příjmové redistribuce. Minulé reformy proto byly činěny zejména s ohledem na dlouhodobou rozpočtovou udržitelnost důchodového systému a částečně s ohledem na vyšší zásluhovost vyplácených důchodů. V České republice dnes chybí podrobnější analýzy, které by na základě dostupných dat byly schopny zhodnotit dlouhodobý dopad přijatých reforem nejenom z pohledu fiskální udržitelnosti důchodového systému, ale i z pohledu sociální situace domácností důchodců. A to zejména s ohledem na skutečnost, že přijaté reformy se komplexně projeví až ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Možnosti hodnocení dále komplikuje skutečnost, že v současné době odcházejí do starobního důchodu jedinci, kteří podstatnou část důchodového pojištění získali před rokem 1989 za situace plné zaměstnanosti.

Cíl: Cílem práce je posoudit, jaké budou dlouhodobé dopady schválených reforem důchodového systému na sociální situaci českých domácností starobních důchodců.

Daňové nástroje podpory rodiny | Tax benefit as an instrument of family policy

Rodina je subjektem, na který je ve vyspělých zemích tradičně zaměřena veřejná podpora. Rodinná politika státu staví na kombinaci a vzájemné provázanosti různých nástrojů, kterými jsou zejména dávkové nástroje, daňové úlevy a veřejné služby. Uvedené nástroje a jejich dílčí opatření fungují jako vzájemné komplementy, v některých případech však též jako substituty. Finanční situace rodin s dětmi je tak na jedné straně tradičně ovlivňována dávkovými nástroji, na druhé straně sledujeme v posledních letech rostoucí vliv daňových úlev. Na první pohled se přitom zdá, že oba dva nástroje mají stejné zaměření a dopad na domácnost. V realitě se ale dopad daňových opatření od dávkových nástrojů odlišuje v celé řadě aspektů. Jako příklad poslouží rozdílná motivace k práci, rozdílná výše podpory, odlišný způsob nárokovatelnosti, a taktéž jiný dopad na veřejné rozpočty. Každou z uvedených oblastí lze samostatně vědecky zkoumat, pouze syntetický pohled ale umožní vyhodnocení role daňových nástrojů v rodinné politice a možnou tvorbu doporučení pro decisní sféru. Cílem disertační práce je posoudit, jaká je role daňových nástrojů v rodinné politice ČR s ohledem na v ekonomii uplatňovaný koncept spravedlnosti a efektivnosti. Pozornost bude věnována zejména jejich redistribuční schopnosti, motivaci k práci, nárokovatelnosti a politické průhlednosti.

Efektivnost sociálních transferů | The effectiveness of social transfers

Účinná sociální politika stojí mimo jiné na předpokladu, že sociální dávky čerpají ty domácnosti, na které je opatření cíleno a ve výši, která má domácnostem pomoci řešit jejich sociální situaci. V realitě se však lze setkat s případy, kdy domácnost najde cestu, jak čerpat sociální dávky, na které nárok nemá. Lze ale identifikovat i případy opačné, kdy domácnost, která na dávku nárok má, tuto nečerpá. Oba dva případy narušují efektivnost sociální politiky, a i když jejich výzkum má převážně aplikační charakter, můžeme se s touto problematikou setkat i v odborné literatuře. Současně se jedná o oblast, ve které jsou názory a postoje (i odborné veřejnosti) více formovány pocity, než na základě „evidence-based“. Výzkum, který bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody odpoví na otázku, které sociální dávky jsou náchylné k „chybnému“ čerpání a proč. Rovněž tak identifikuje skupiny domácností a jejich životní situace, které jsou nižší efektivností ovlivněny. Cílem práce je posoudit efektivnost sociálních transferů obyvatelstvu v ČR. Cílem je tak na jedné straně posoudit, které sociální transfery a sociální skupiny jsou náchylné k zneužívání sociálních dávek a které faktory tuto skutečnost ovlivňují. Na druhé straně bude obdobně vyhodnocena situace nevyužívání sociálních dávek (non-take-up).

Český důchodový systém v 21. století – výzvy a rizika z pohledu jeho udržitelnosti a zásluhovosti

Český důchodový systém za posledních 20 let prošel mnoha reformními zásahy. Ty cílily na jednak na dosažení dlouhodobé finanční vyrovnanosti systému a současně byly limitovány snahou o nezhoršení sociální situace seniorské populace. Výsledkem těchto reforem je důchodový systém, který ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dnes generuje nízký počet chudých důchodců a který je v dlouhodobém horizontu schopen dostát svým závazkům. I přes výše uvedené platí, že systém vychází z principů, které byly platné v druhé polovině dvacátého století a které se postupně vyčerpávají. Jedná se například o roli povinné zaměstnanosti na nárok a výši důchodu, rostoucí diferenciaci naděje dožití související s rostoucí odpovědností jedince za své zdraví, roli doplňkových penzijních schémat nebo otázku legitimity systému z pohledu změny zásluhovosti při výpočtů důchodové dávky. Nejenom výše popsané vlivy budou český důchodový systém ovlivňovat v následujících 50 letech a je proto potřeba se jejich dopadem výzkumně zabývat.

Cíl: Cílem práce je nalézt a posoudit ty aspekty českého důchodového systému, které budou zásadně ovlivňovat jeho podobu a reformy v příštích 50 letech.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

phone: +420 224 095 153
e‑mail:

Daň z přidané hodnoty – inovace jejích kontrolních mechanismů

Daň z přidané hodnoty je nejvýnosnější daň v mnoha zemích. Zejména v Evropě je daň z přidané hodnoty „údajně“ nepostradatelná z hlediska podpory volného pohybu zboží a služeb, ale také jako jeden z významných zdrojů příjmů rozpočtu Evropské unie. Zároveň ale v současnosti prochází tato daň určitou krizí, kdy začínají selhávat její původní kontrolní mechanismy – frekvence obchodování je často tak vysoká, že správce daní není schopen efektivně kontrolovat vazbu mezi přiznanou daní u jednoho subjektu a nárokem na odpočet u subjektu druhého. Hledá se proto způsob, jak tyto kontrolní mechanismy inovovat a zabezpečit tak kvalitní výběr daně s ohledem na funkci fiskální (kolik), ale i redistribuční (od kterých poplatníků – konečných spotřebitelů). Nejde tedy jen o skutečné podvody, ale o celkový dopad na chování spotřebitelů a plátců, o hledání vhodného nastavení např. z hlediska administrativních nákladů.

Cíl: Výzkumným cílem disertační práce je na základě mezinárodní komparace navrhnout takové úpravy na úrovni EU a ČR, které by tento současný stav pomohly řešit.

Hodnocení efektivnosti nastavení daňového a dávkového systému v ČR

Hodnocení efektivnosti jednotlivých dílčích veřejných politik musí být založeno na sledování jak efektů na straně veřejných příjmů (daní, veřejného pojistného, poplatků), tak na straně výdajů (dávek v různých formách, peněžních i nepeněžních), ale také (a to je nejnáročnější) na sledování efektu veřejných služeb (veřejných statků).

Cíl: Cílem práce bude analýza toho, jak moc jsou v souladu záměry a použité nástroje Ministerstva práce a sociálních věcí (jako hlavního strůjce sociální politiky) a na druhé straně nástroje a postupy Ministerstva financí jakožto subjektu, majícího za cíl efektivně a „spravedlivě“ vybrat nutné finanční prostředky formou daní a částečně i pojistného. Již nyní existují náznaky (viz indikátor METR), že komunikace mezi těmito dvěma významnými aktéry není ideální a v praxi dochází k nesouladu a poklesu efektivnosti systému jako celku. Cílem bude dále najít vhodná řešení problémových „míst“

Spolupráce na inovačních aktivitách v regionech ČR

Inovační aktivita není v regionech rozložena rovnoměrně a některé regiony mají pro inovace lepší předpoklady než jiné. Představitelé institucionálních teorií regionálního rozvoje, jejichž myšlenky významně ovlivňují současnou implementaci regionální a inovační politiky, považují rozvinutou spolupráci mezi jednotlivými aktéry za klíčový předpoklad pro rozvoj inovací. Vzájemnou spolupráci současně považují za jeden z nejdůležitějších způsobů vzájemného učení a šíření tacitních znalostí a tím také za jedinečnou konkurenční výhodu regionu. Tak, jak se regiony liší mírou své inovační aktivity, tak se také liší intenzitou vzájemné spolupráce jednotlivých subjektů. Základním předpokladem pro rozvoj spolupráce je dostatečně rozvinutý poptávkový (zejm. podniky) a nabídkový (zejm. znalostní organizace) subsystém regionálního inovačního systému. Pokud některá složka není dostatečně zastoupena, lze to do určité míry řešit i spoluprací se subjekty mimo region. Spolupráce je možná jak mezi jednotlivými subsystémy navzájem (např. spolupráce podniků a výzkumných organizací), tak v rámci jednotlivých subsystémů (spolupráce mezi podniky). Způsob spolupráce se liší také napříč odvětvími. Pro některá odvětví je klíčová prostorová blízkost, osobní kontakt a sdílení tacitních znalostí. Pro jiná odvětví nehraje prostorová blízkost tak významnou roli, ale naopak může být důležité spolupracovat s excelentními světovými pracovišti. Významnou bariérou pro účinnou podporu inovační spolupráce z veřejných zdrojů je v současné době nedostatek informací o intenzitě a formách spolupráce mezi jednotlivými aktéry inovačního procesu. Statistická šetření tuto oblast nepostihují dostatečně, a to i kvůli její velké rozmanitosti a složitosti.

Cíl: Cílem disertační práce bude analyzovat intenzitu, význam, způsob financování (soukromé vs. veřejné zdroje) a formy spolupráce na inovačních aktivitách ve vybraném regionu (vybraných regionech) České republiky. Student si v průběhu jejího zpracování sám vymezí geografickou oblast, formy spolupráce či ekonomická odvětví, kterými se bude ve svém výzkumu zabývat.

prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Univerzita obrany v Brně

e‑mail:

Výdaje na zabezpečení obrany a bezpečnosti jako projev sporu ekonomických zájmů

Popis bezpečnostního systému ČR. Vývoj výdajů na obranu a bezpečnost v systému veřejných výdajů. Interakce hospodářské politiky veřejných financích v podmínkách nedokonalé konkurence veřejného sektoru. Utváření představ o řešení rozporu mezi cíli veřejného sektoru a hospodářské politiky. Anglosaský přístup k pojetí a řešení rozporů mezi zájmy veřejného sektoru a cíli státní politiky. Kauzalita výdajů na obranu a ekonomického růstu. Práce na základě statistických dat a jejich hodnocení a pomocí matematicko-ekonomických metod – regresní a korelační analýza, analýza časových řad a statistické srovnání jevů by měla odpovědět na podmíněnost tohoto vývoje.

Současné postindustriální město

Koncept postindustriální společnosti se začal prosazovat zhruba od přelomu 60. a 70. let minulého století (Bell, 1973). V postindustriálním období se rozvíjí spojení vědy, technologie a ekonomie, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Velmi výrazně se zvyšuje poptávka po službách na úkor hmotných statků, což ovšem neznamená, že průmysl zcela zaniká. Výroba se stává závislá na teoretických znalostech, které se stávají strategickými zdroji vyspělých společností. Mimo jiné se mění se požadavky na kvalifikaci pracovní síly v důsledku inovací používaných technologií, klesá závislost zemí na přírodních podmínkách a přírodních zdrojích, hospodářskou strukturu zemí či regionů významně ovlivňuje proces globalizace. Dochází k růstu významu velkých měst, metropolí a aglomerovaných oblastí, kde se koncentrují řídící funkce, kapitál, finanční toky, ale i společenské a kulturní aktivity, administrativa, veřejná správa apod. Změny v prostorové organizaci společnosti se v postindustriálním období objevují právě v urbánním prostředí (Hampl, 2005).

Cíl: Cílem práce je v teoretické rovině postihnout koncept postindustriální společnosti a postindustriálního města, identifikovat a analyzovat nejvýznamnější ekonomické, společenské, environmentální a další změny oproti industriálnímu období. Nabízí se srovnání postindustriálního vývoje vybraných měst v České republice, vlastní výzkum v modelovém městě či městech a možnost srovnání s urbanizovanými oblastmi, které se již se svojí industriální minulostí vyrovnaly.

Městská mobilita a její udržitelnost

Pojem udržitelná městská mobilita je aktuálně velmi frekventovaným na úrovni Evropské unie i národních politik. V České republice, ve městech se 40 tis. a více obyvateli, budou pod metodickou záštitou Ministerstva dopravy ČR vznikat strategické plány udržitelné městské mobility (SUMP) či strategické rámce udržitelné městské mobility (SUMF), které jsou důležitými dokumenty z hlediska možností čerpání dotací EU na podporu rozvoje dopravní infrastruktury. SUMP je primárně strategickým plánem vytvořeným k uspokojování potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Je vázán primárně na veřejnou dopravu, dále na cyklistickou a pěší dopravu, regulaci IAD, intermodalitu, logistiku, zásobování a kombinovanou dopravu. Uvedené skutečnosti nabízí možnosti výzkumných aktivit v městském prostoru, s vazbou na zvýšení jeho atraktivity a kvality (oblasti dostupnosti dopravního systému pro všechny, reps. pro cílové skupiny, zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku, spotřeby energie, zlepšení efektivity osobní i nákladní dopravy apod.). Městský a příměstský prostor bez snah o vyřešení jak veřejné, tak individuální dopravy není aktuálně schopen být plnohodnotným funkčním systémem.

Cíl: Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit dopady dlouhodobě zanedbávané situace v oblasti mobility ve vybraném modelovém prostředí. Dále posoudit možnosti současných snah o udržitelnost městské mobility na městské (regionální), národní i evropské úrovni, vyhodnotit perspektivy, ale i rizika tohoto konceptu. Vhodné bude využít příklady dobré praxe z vyspělých evropských zemí, nabízí se srovnání vybraných městských urbánních systémů v ČR, ale i v zahraničí.

Revitalizace brownfields v urbánním prostředí

Revitalizace či regenerace brownfields jsou v ekonomicky vyspělém světě velmi důležitou ekonomickou a společenskou aktivitou již po mnoho desetiletí. V České republice je možno sledovat zvýšený zájem o opuštěné, zanedbané či podvyužívané lokality spíše až od nového milénia, což souvisí mj. s výraznou deindustrializací městského prostředí. Městské samosprávy si začaly uvědomovat zvýšený tlak obyvatel, developerů, ale i např. neziskových organizací s ekologickým programem na existenci lokalit brownfields na svém území (nejen industriální, ale i vojenská, dopravní, residenční apod.), což vyústilo ve snahu o jejich revitalizaci. Přestože došlo v průběhu posledních let k nemalému pokroku v této oblasti, situace zejména v historicky utvářených městech není nijak uspokojivá. Řada odborných studií prokázala spíše nespokojenost místních obyvatel s nekoordinovanými postupy a liknavostí jak vedení měst, tak developerů, při snahách o revitalizaci brownfields, a poukázala na nutnost spolupráce veřejného a privátního sektoru. Příklady dobré praxe ze zahraničí potvrzují, že palčivý problém revitalizace, dekontaminace či asanace již nefunkčních objektů a prostor je nejen strategicky významný, ale v dohledném horizontu také reálně řešitelný.

Cíl: Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit socioekonomické a environmentální dopady existence a následné revitalizace lokalit brownfields v urbánním prostředí České republiky (možnost vybraných modelových měst) s ohledem na spolupráci veřejného a privátního sektoru, městské strategické plánování a názorovou platformu odborníků a zejména místních obyvatel. Vhodné bude využít příklady dobré praxe z vyspělých evropských zemí, kde je tato problematika řešena již dlouhodobě.

Public service motivation (v kontextu řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru nebo širším)

Pojem Public service motivation (Motivace k práci ve veřejných službách) se vztahuje k faktorům, které motivují jednotlivce hledat práci ve veřejném sektoru a vytrvat v tomto sektoru. Současný výzkum PSM se zaměřuje zejména na: (1) identifikaci individuálních a institucionálních antecendentů PSM, (2) měření vztahu mezi PSM a výkonností, kvalitou veřejných služeb, pracovní spokojeností, závazkem vůči organizaci, preferencemi v oblasti odměňování a dalšími konsekvencemi, nebo (3) porovnáváním sektorů či zemí v daném kontextu. V ČR však dosud nebyl realizován žádný výzkum v dané oblasti a k dispozici je pouze minimum poznatků.

Cíl: Účelem disertační práce je prověřit relevantnost a uplatnitelnost daného konceptu v českých podmínkách a získat empirické důkazy o existenci vztahu mezi specifickými motivy českých zaměstnanců veřejného sektoru a vybranými konsekvencemi (s implikacemi pro účinné řízení organizací veřejného sektoru).

Kritéria spokojenosti občanů s veřejnými službami (v kontextu řízení kvality veřejných služeb)

Míra spokojenosti občanů je v současné odborné literatuře i praxi považována za důležitý indikátor kvality veřejných služeb a klíčové východisko pro cílené zlepšování veřejných služeb. Většina nástrojů užívaných za účelem zlepšování kvality vyžaduje, aby organizace míru spokojenosti občanů pravidelně měřily.

Má-li být spokojenost občanů indikátorem kvality, který je skutečně funkční, je třeba, aby nástroje, které jsou k měření užívány, byly založeny na kritériích spokojenosti formulovaných z pohledu občanů – zákazníků. V praxi je tomu však bohužel zřídkakdy. Metody měření, které jsou v podmínkách ČR užívány, jsou velmi často založeny na kritériích spokojenosti formulovaných z pohledu poskytovatele služeb, popř. jsou využívány nástroje zahraniční, aniž by bylo známo, zda kritéria občanů jiných zemí jsou v dané oblasti služeb srovnatelná s kritérii českých občanů. Opatření založená na výsledcích chybně prováděného dotazování občanů pak nevedou ke zvýšení spokojenosti občanů, a prostředky, které byly do zlepšování služeb investovány, nepřinášejí žádoucí efekt.

Zatímco v zahraniční odborné literatuře lze zaznamenat úsilí o hledání determinant/kri­térií spokojenosti občanů s veřejnými službami, odhalování klíčových dimenzí kvality služeb a identifikaci významu jednotlivých dimenzí u jednotlivých segmentů občanů/zákazníků organizací veřejného sektoru, v českých podmínkách byly takto zaměřené výzkumy dosud prováděny zcela sporadicky. Význam poznatků o očekáváních občanů a kritériích jejich spokojenosti je podceňován a není promítán do konkrétních procesů v oblasti marketingu veřejných služeb a managementu organizací veřejného sektoru.

Úkolem disertanta bude: 1. zmapovat dosavadní poznatkovou bázi a v zahraničí používané přístupy k identifikaci kritérií spokojenosti zákazníků veřejného sektoru, 2. ve zvolené oblasti veřejných služeb identifikovat očekávání a kritéria spokojenosti zákazníků a navrhnout model řízení kvality služeb. Specifikace konkrétního zaměření a cílů disertační práce se očekává v průběhu prvního ročníku studia.

Fiskální iluze | Fiscal Illusions

Fiskální iluze lze popsat jako systémové chyby vedoucí k tomu, že voliči přeceňují nebo podceňují náklady a výnosy veřejných výdajových programů. V ekonomické literatuře lze nalézt mnoho prací, které se zabývají vytvářením nebo testováním různých hypotéz sloužících k měření dopadů těchto iluzí. Oates mluví o „velmi svůdném, ale empiricky těžko postižitelném jevu „fiskálních iluzí“ – představě, že systematicky chybné vnímání klíčových fiskálních parametrů může významně pokřivit fiskální volby uskutečňované voliči“.

Cíl: Cílem práce je vytvořit, provést a publikovat empirickou studii, která by se pokusila buď a) najít a prokázat některý konkrétní případ existující fiskální iluze v současném českém systému veřejných financí, nebo b) změřit dopady vybrané fiskální iluze, nebo obojí.


Fiscal illusion can be described as a system error leading to the fact that voters overestimate or underestimate the costs and benefits of public expenditure programmes. Economic literature is full of studies that deal with development and testing of various hypotheses aimed at measuring of the impact of fiscal illusion. Oates speaks about “the very tantalising, but empirically elusive, phenomenon of ‚fiscal illusion‘ – the notion that the systematic misperception of key fiscal parameters may significantly distort fiscal choices by the electorate”.

Purpose: The aim here is to design, conduct, and publish an empirical study trying either a) to find a particular manifestation of fiscal illusions in existing Czech fiscal system, or b) to measure its impact or c) both.

Konkurenčnost zdravotnických trhů | Health Care Markets' Competitiveness

Zdravotnické trhy jsou tradičním předmětem četných vládních regulací. Jejich reakce, dané interakcí nabídky a poptávky jsou do značné míry závislé na míře jejich konkurenčnosti. Ta se může měnit jak v čase, tak i v závislosti na konkrétním prostorovém uspořádání. Lze ji chápat jako objektivní stav daného trhu, ale rovněž má smysl zkoumat, nakolik je subjektivně vnímána managementy jednotlivých subjektů.

Cíl: Cílem práce je popsat, změřit a zhodnotit konkurenci na vybraném segmentu zdravotnických trhů co do rozsahu, významu, vlivu na chování poskytovatelů/plát­ců apod.


Health Care markets are traditionally heavily regulated by the government. Their reactions, reflecting an interaction of a supply and demand, depend on the intensity of their competitiveness. It can vary in time; there can be significant spatial differences too. One can see the size of competitiveness as an objective feature of a particular market, but to know, how the managements perceive it is quite important too.

Purpose: The aim is to describe, to measure, and to evaluate the competitiveness of a selected segment of health care market. The size, relevance, and the impact on providers/payers behaviour is essential here.

Vliv formy vlastnictví na ekonomické chování nemocnic

Forma vlastnictví je zpravidla považována za významný faktor, ovlivňující chování ekonomických subjektů. Z pohledu tvůrců veřejné politiky bývá možná občas až přeceňováno. Každopádně, v našich podmínkách existuje potřeba objektivní analýzy, která by identifkovala reálné rozdíly v ekonomickém chování poskytovatelů zdravotnických služeb majících různé formy vlastnictví.

Cíl: Předmětem srovnání by měly být zejména finanční aspekty, rozsah nabízených služeb, personální politika apod.

Transformace zdravotnického systému – qui bono?

Cílem práce je identifikace rolí hlavních zájmových skupin v oblasti zdravotní politiky a vyčíslení vývoje jejich relativních finančních pozic v průběhu transformace českého zdravotnictví od r. 1993 prostřed­nictvím analýzy finančních toků ve zdravotnictví, resp. vývoje jejich agregovaného příjmu. Řešení předpokládá zpracování modelu, který by výdaje dokázal s dostatečnou přesností klíčovat jako příjem konkrétní zájmové skupiny. Existují „vítězové a poražení“? Který segment péče v průběhu let posílil svou relativní pozici a který naopak ztratil? Lze z toho usuzovat na míru vlivu jednotlivých zájmových skupin a úspěšnost jimi používaných nástrojů ovlivňování veřejné politiky?

Lobbing jako nástroj ovlivňování veřejné politiky

Cílem práce je popsat a zhodnotit historii a současnost fungování lobbingu v ČR jako členské zemi EU, včetně jeho právní regulace, institucionální základny a používaných nástrojů. Na základě analýzy a s přihlédnutím na trendy ve vyspělých zemích navrhnout model úpravy vztahu mezi decizory a zájmovými skupinami, resp. lobbisty.

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

phone: +421 4462317
e‑mail:

Riziká kontrahovania verejných služeb

Práca sa zaoberá rizikami kontrahovania verejných služieb. Teoreticko-metodologický rámec riešenia problému predstavuje teória pricipal agent, ktorá definuje riziká kontrahovania v podobe informačnej asymetrie a morálneho hazardu vyplývajúce zo vzájomného vzťahu subjektov s rozdielnymi sledovanými záujmami (pricipal verzus agent). Predmetom skúmania sú riziká kontrahovania verejných služieb z pohľadu senzitivity spotrebiteľov voči poklesu kvality služby, miery konkurenčnosti ponuky služby a výšky transakčných nákladov v prípade zmeny dodávateľa. Objektom sú vybrané kontrahované verejné služby vo výberovom súbore organizácii verejného sektora v Českej republike. Výskum má dominantne primárny charakter. Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných otázok v aplikačnej časti práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov výskumu. Primárny zber dát prebehne prostredníctvom metódy dotazníku a riadených rozhovorov, spracovanie a vyhodnotenie dát bude realizované prostredníctvom základných kvantitatívnych metód, keďže testovanie vedeckých predpokladov vo forme výskumných otázok bude mať charakter kvalitatívneho výskumu podporeného kvantitatívnym prieskumom v jeho základnej forme. Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení eliminácie rizík kontrahovania verejných služieb podmienených legislatívnym, ekonomickým a inštitucionálnym prostredím ČR.

Cíl: Cieľom práce je identifikácia a hodnotenie rizík kontrahovania verejných služieb definovaných teóriou principal agent v reálnom prostredí organizácií verejného sektora v Českej republike a návrh opatrení eliminácie týchto rizík.

Korupcia a politická zodpovednosť – politické faktory rastu korupcie

Práca sa zameriava na faktory rastu korupcie vyplývajúce z politického prostredia. Predmetom skúmania je vzájomný vzťah miery korupcie a úrovne politickej zodpovednosti. Objektom skúmania je výberový súbor krajín svetového hospodárstva. Zložitosť predmetu skúmania v priestore svetovej ekonomiky predpokladá vysokú mieru abstrakcie vo výskume sekundárneho charakteru, ktorý sa zameria vzhľadom na dostupnosť dát na vybrané ukazovatele hodnotenia politickej zodpovednosti (úroveň demokracie odrážajúca politickú konkurenciu, transparentnosť politického systému determinovaná slobodou tlače). Kľúčovými metódami vedeckého skúmania sú metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy a komparácie pri riešení stanovených výskumných otázok v aplikačnej časti práce a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov výskumu a tvorbe metodických odporúčaní vo vzťahu k zabezpečeniu vynútiteľnosti politickej vynútiteľnosti a zníženiu riziku korupčného správania sa iniciovaného politickými faktormi. Sekundárny zber dát sa realizuje prostredníctvom konštruktívnej metódy a ich spracovanie a vyhodnotenie prostredníctvom štatistických metód s dôrazom na kros korelačnú analýzu. Očakávaným prínosom práce je návrh opatrení zvyšujúcich kvalitu politického prostredia s cieľom znížiť riziko korupčného správania sa.

Cíl: Cieľom práce je identifikovať politické faktory rastu korupcie prostredníctvom kvantitatívnej analýzy závislosti miery korupcie od úrovne politickej zodpovednosti a navrhnúť opatrenia v záujme zvýšenia kvality politického prostredia obmedzujúce riziko korupčného správania.

Performance measurement and performance management

Performance measurement and performance management are NPM based public sector tools. Their use has the potential to deliver results, but also many problems, depending on the quality of implementation. The student is expected to choose the concrete public sector subsystem and within it he/she should analyse pros and cons of implementation of performance measurement and performance management tool, results and their purposes.

Research goal: To evaluate functionality of the selected performance measurement and performance management system and to define factors determining this functionality (preferably in transitional country).

Outsourcing in the Public Sector

Outsourcing is NPM based public sector tool. Its use has the potential to deliver results, but also many problems, depending on the quality of implementation. The student is expected to choose the concrete public sector subsystem and within it he/she should analyse pros and cons of implementation of outsourcing, results and their purposes.  

Research goal: To evaluate functionality of the selected outsourcing system and to define factors determining this functionality (preferably in transitional country).

FULL COST (ABC) ACCOUNTING IN PUBLIC ORGANISATIONS

Goal: To map the approaches to the use of full cost (ABC) accounting
in developed countries and to compare findings with the situation in
“own” country. Propose improvements on this base.

Annotation: Full cost accounting or ABC accounting is an accounting
method that identifies the activities that a firm performs and then
assigns indirect costs to products. Such system recognizes the
relationship between costs, activities and products and because of
this it is the core precondition for health financial management of a
public organisation. However, the use of this method is not common in
developed countries.

TEACHING PUBLIC ADMINISTRATION

Goal: To map existing approaches to teaching public administration
programmes in selected country/region. To assess the situation form
the point of international standards.

Annotation: The full map of public administration programmes, their
contents and approaches worldwide does not exist, but to create such
map is very feasible (currently one EAPAA project on this topic is
realised with focus on Europe). The thesis focus on two related goals
– it is expected to add important new information to the mapping of
PA programmes and also to evaluate the national/regional situation
from the point of existing standards (EAPAA, ICAPA, NASPAA).

Nové problémy a trendy ve financování a governance sociálního státu (vybrané oblasti)

V současné době prochází sociální stát řadou reforem. Na jedné straně čelí novým sociálním výzvám (sociální rizika), na druhé straně i ekonomickým tlakům. V důsledku toho nabývají na významu nové formy public-private mix, sociální inovace, je kladen větší důraz na služby než dávky, aktivaci, sociální investice.

Cíl: Cílem projektu je analyzovat k jakým změnám dochází ve financování, regulaci a poskytování služeb v různých oblastech sociálního státu. Může jít o ČR, mezinárodní srovnání, ve vybrané oblasti sociálního státu.

Problémy, transformace a přínosy politiky zaměstnanosti (může být zúženo na oblast, program)

V souvislosti s probíhajícími změnami ve společnosti a na trzích práce a jejich důsledky pro některé zranitelné skupiny na trhu práce jako je mládež, méně kvalifikovaní, starší pracovníci, atp. nabývá na významu účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a současně i jejich ekonomická efektivnost. Zhodnotit účinnost programů aktivní politiky je ovšem metodologicky náročný a v literatuře značně diskutovaný úkol.

Cíl: Cílem projektu je analyzovat ve vzájemných souvislostech implementaci a efekty vybrané oblasti / programu aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.

Chudoba, materiální deprivace, role sociální politiky

Chudoba a materiální deprivace jsou považovány za indikátor selhání sociálního státu v ekonomicky rozvinutých společnostech. Ke koncentraci těchto jevů dochází typicky u specifických kategorií populace. Úkolem práce bude (s využitím databází a simulací) identifikovat faktory, které k takové koncentraci těchto jevů a roli různých opatření sociální politiky (dávkových systémů a vybraných oblastí veřejných/soci­álních služeb) při jejich eliminaci.

Cíl: Cílem disertační práce bude posoudit faktory a podmínky, které způsobují chudobu a materiální deprivaci (specifikovaných kategorií) populace v ČR, případně v mezinárodním srovnání, a roli různých opatření sociální politiky při její eliminaci.

Ekonomické aspekty uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správního orgánu

V souvislosti se stále častějšími případy uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ze strany adresátů působení veřejné správy vůči příslušným správním orgánům (v režimu zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění) projevují se stále intenzivněji negativní ekonomické dopady uvedeného odškodňování do rozpočtu státního (v případě orgánů státní správy, a přenesené působnosti obcí a krajů), či rozpočtů ÚSC (v případě samostatné působnosti obcí a krajů). Práce by měla ověřit existenci, resp. zhodnotit a analyzovat z hlediska vhodnosti a adekvátnosti metodiku zjišťování a vyhodnocování uvedených případů, práce s těmito poznatky jako součásti řídící práce uvnitř správního orgánu, resp. v případě státní správy příslušného rezortu. Na uvedená zjištění a analýzy by pak mělo navázat posouzení existujícího modelu práce s uvedenými riziky, event. formulace návrhu takového modelu s potřebným obsahem a strukturou, a také vytvoření doporučení, jež by mohla vést ke snížení uvedených rizik. Relativně samostatným, i když nezbytným subtématem práce bude problematika uplatňování tzv. regresních úhrad jednak vůči konkrétním úředním osobám, a dále mezi správními orgány navzájem. Nabízí se také komparace mezi více oblastmi (úseky, orgány) veřejné správy ze sledovaných hledisek. Přínosem bude posouzení využití vhodně zvoleného zahraničního modelu.

Cíl: Identifikace faktorů zvyšujících riziko vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou porušením zákonnosti a správnosti postupu a rozhodnutí správního orgánu, vyhodnocení jejich váhy a vztahů, ověření situace ve veřejné správě v této oblasti (resp. u vybraného rezortu či VÚSC), a formulace návrhu doporučení (metodiky) k hodnocení relevantních stránek činnosti správního orgánu, a opatření ke snižování těchto rizik.

Faktory ovlivňující efektivnost odpadového hospodářství obcí v ČR

Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize na rozpočtové zdraví měst a obcí se do popředí vědeckého zájmu v České republice dostává otázka efektivnosti poskytování veřejných služeb a především faktorů, které efektivnost ovlivňují. Pozornost je věnována nejen faktorům neekonomickým (např. politické vlivy, či reputace), ale především faktorů ekonomickým (míra konkurence, vlastnictví, korupce a kartelové dohody, úspory z rozsahu, hustotní efekty, meziobecní spolupráce). Disertační práce bude zaměřena na stanovení a vyhodnocení těchto faktorů jejich významu na efektivnost poskytování veřejných služeb v odpadovém hospodářství v ČR. Postup práce: • Definování faktorů determinujících efektivnosti OH obcí • Modelování vlivu faktorů na efektivnost OH obcí (je možné využít stávající metodiky i vytvořit metodiku novou na základě stávajících metodik) • Kvantifikace vlivu faktorů na efektivnost OH obcí • Kritické zhodnocení – diskuse s výsledky mezinárodních studií • Závěr, případná doporučení

Cíl: Cílem práce bude stanovit a vyhodnotit význam jednotlivých faktorů, které ovlivňují efektivnost poskytování veřejných služeb v odpadovém hospodářství v ČR.

Spolupráce obcí při poskytování místních veřejných služeb a její dopad na výdaje obcí (Cooperation in the delivery of local public services and its impact on service costs)

Meziobecní spolupráce a její vliv na zvyšování efektivnosti výdajů obcí patří v posední době k velmi skloňovaným tématům nejen ve světě ale i v ČR. Je to díky tomu, že řada obcí naráží při poskytování veřejných služeb na problémy spojené s nedostatečnou velikostí správního území a spolupráce obcí představuje možnost, jak tyto problémy vyřešit. Meziobecní spolupráce především díky úsporám z rozsahu a snížení transakčních nákladů představuje jednu z možností obcí, jak ušetřit náklady a zvýšit efektivitu vynakládaných veřejných prostředků. Disertační práce bude zaměřena na vyhodnocení vlivu meziobecní spolupráce na nákladovou efektivnost při poskytování místních veřejných služeb v ČR.

Cíl: Cílem práce bude vyhodnotit význam meziobecní spolupráce včetně interních i externích aspektů ve vztahu k poskytování vybraných místních veřejných služeb a vyhodnotit dopad na výdaje obcí.

Politická ekonomie kultury

Analyzovat reflexe oblasti kultury v dějinách ekonomického myšlení a prozkoumat, jak a zda se pohybovala hranice mezi uměleckými obory ziskovými, pracujícími pro trh, a neziskovými, závislými na subvencích, resp. zda byl tento pohyb reflektován v dobovém ekonomickém myšlení.

Cíl: Analyzovat reflexe oblasti kultury v dějinách ekonomického myšlení a prozkoumat, jak a zda se pohybovala hranice mezi uměleckými obory ziskovými, pracujícími pro trh, a neziskovými, závislými na subvencích, resp. zda byl tento pohyb reflektován v dobovém ekonomickém myšlení.

Možnosti a meze konverze kulturního kapitálu do kapitálu ekonomického

Skutečnost, že kultura ve svém užším i širším vymezení může ovlivňovat výkon ekonomiky, je již trvalou konstantou institucionální ekonomie i jiných proudů ekonomického myšlení. Studie tohoto typu jsou však dosud převážně fragmentované a proto je možné a vhodné téma uchopit syntetičtěji, také s přihlédnutím k reáliím ČR. V první části práce budou shrnuty klíčové studie a vyhodnoceny jejich metodologie a závěry, které budou podrobeny diskusi. Druhá část bude věnována konverzi kulturního kapitálu do ekonomického ve vybraném výzkumném tématu v ČR.

Cíl: Na základě diskuse existujících studií vytvořit synteticky text, hodnotící možnosti a meze konverze kulturního kapitálu do kapitálu ekonomického a demonstrovat je na příkladu z oblasti ČR.

Možnosti a meze dynamického oceňování ve veřejném sektoru

Cílem práce je shrnout teoretické přístupy k dynamickému oceňování, pojmenování jejich kladů a záporů a vyhodnocení závěrů již provedených stěžejních studií, které se dynamickému oceňování ve veřejném sektoru věnovaly. Na základě takto vymezeného metodického postupu vybrat vhodnou oblast veřejného sektoru a navrhnout schéma dynamické tvorby cen.

Specifika rozpočtového procesu statutárních měst

Problematika statutárních měst zůstává v ČR nedořešena a ani v reformách veřejné správy a veřejných financí jim nebyla věnována dostatečná pozornost. Statutární města mohou v rámci decentralizace veřejné správy zřizovat městské části nebo městské obvody, na které je obvykle delegován různý stupeň přenesené působnosti. Finanční systém členěného statutárního města nabývá vícevrstvého a fragmentovaného charakteru, který se projevuje ve zvláštnostech jejich rozpočtového procesu. Legislativní vymezení statutárních měst (včetně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) je poměrně vágně definováno, což způsobuje jeho diverzifikovanou implementaci v praxi fungování statutárních měst. Současně teorie nedostatečně reflektuje kategorii statutárních měst včetně jejich finančního systému. Shromáždění poznatkové báze vztahující se k předmětné problematice včetně využití zahraničních zkušeností (např. Rakouska), realizace empirického výzkumu ve statutárních městech, analýza a komparace příslušných rozpočtových aktérů, aktivit a dokumentů zrcadlících jejich finanční systém a syntéza poznatků umožní identifikovat specifika rozpočtového procesu statutárních měst, obohatit teorii financí územních samosprávných celků a navrhnout relevantní model fiskální decentralizace v daném segmentu veřejných financí ČR (včetně legislativního řešení).

Cíl: Rámcovým cílem disertační práce je na základě výzkumu finančního systému statutárních měst a s využitím zahraničních zkušeností identifikovat a zhodnotit specifika rozpočtového procesu statuárních měst a navrhnout relevantní model fiskální decentralizace v daném segmentu veřejných financí ČR (včetně legislativního řešení).

prof. Ing. Jan Široký, CSc.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

phone: +420 597 322 483
e‑mail:

Úloha státu v politice imigrace

Imigraci nelze pojímat jako obecný jev, ale je třeba identifikovat různé příčiny a následky jednotlivých imigračních vln, resp. lokaci jejich zdrojů. To lze mj. vytvořením specifických ukazatelů, které mohou za pomocí ekonometrických metod, lépe popsat ekonomii a ekonomiku imigrace v konkrétním státě (příp. vybraných zemích). Takto vytvořené, resp. testované indikátory mohou výrazným způsobem přispět k provádění příslušné veřejné politiky.

Cíl: Vytvořit a testovat kvantifikovatelné ukazatele benefitů a nákladů imigrace jako informaci pro aktéry hospodářské politiky.

Volba typu bydlení a její determinanty ve středoevropském kontextu | Tenure choice and its determinants in the CEE Countries

Volba typu bydlení, tzv. Tenure choice, patří k častým oblastem zkoumání v oblasti veřejné politiky. Za obvyklé determinanty této volby jsou považovány dva typy faktorů. Jedny vycházejí z pojímání bydlení jako investice, kdy se domácnosti rozhodují o typu bydlení na základě dlouhodobé investiční strategie. Druhá oblast faktorů, z hlediska veřejné politiky významnější, se zaměřuje na demografické a socioekonomické faktory (příjem, věk, vzdělání domácnosti). Vzhledem k nedávné transformaci trhu bydlení v zemích střední a východní Evropy je otázkou, zda i domácnosti v těchto zemích volí typ bydlení na základě podobných faktorů. Jejich znalost pak může přispět k optimálnímu nastavení míry a formy státní intervence na trhu bytů.


Individuals or households face different type of choices concerning housing, one of which is tenure choice. Decision about tenure choice is made by households under certain circumstances and factors. These factors represents household´s cha­racteristics and enable to determine how typical households looks like and what is their behaviour on housing market in case of their tenure status. The main objective of the thesis is identifying factors which affect tenure choice of households in the Czech Republic (or broadly in CEE region). These households have the unique experience with transformation of housing market. The process of rent control abolishment could be taken account.

Motivy dodržování daňových předpisů a daňové úniky v experimentálním prostředí | Tax compliance and tax avoidance in the experimental setting

Dodržování daňových předpisů, respektive motivy daňových úniků patří mezi oblasti, ve kterých je realizace empirického výzkumu značně limitovaná neboť rozhodování jedinců probíhá často skrytě. Disertační práce se proto zaměří na využití experimentálních a behaviorálních metod, které umožňují identifikovat potenciální motivy v kontrolovatelném prostředí. Student se může zaměřit na jednu z následujících oblastí:

(i) Konkurenční mechanismy auditu, (ii) Country effect při placení daní.


The issue of tax compliance represents one of the topics where laboratory experiments may provide important insights into human economic decision making. The empirical evidence on the topic is limited as the decision on tax evasion is purely private information of the tax payer. The thesis will deal with one of the specific issue:

(i) Competitive audit mechanisms Competitive audit mechanisms mechanisms can motivate taxpayers to higher tax compliance. The efficiency of these audit selection rules however has been studied in a highly stylized environment. The external validity of the results is therefore limited. The aim of the project is to test the effectiveness of competitive audit mechanisms in more realistic settings (income heterogeneity and limited information on the side of auditors; human auditor facing taxpayers with heterogeneous incomes; moral hazard on the side of the auditors. (ii) Country effects in tax compliance The possibility of country specific attitudes to tax compliance is widely discussed both in the empirical and experimental literature. The thesis will study the influence of information, which signal to taxpayers how effectively and reasonably are their money spent by state authorities, on voluntary compliance.

[Dual supervision] Tax compliance and tax avoidance in the experimental setting

The issue of tax compliance represents one of the topics where laboratory experiments may provide important insights into human economic decision making. The empirical evidence on the topic is limited as the decision on tax evasion is purely private information of the tax payer. The thesis will deal with one of the specific issue: (i) Competitive audit mechanisms Competitive audit mechanisms mechanisms can motivate taxpayers to higher tax compliance. The efficiency of these audit selection rules however has been studied in a highly stylized environment. The external validity of the results is therefore limited. The aim of the project is to test the effectiveness of competitive audit mechanisms in more realistic settings (income heterogeneity and limited information on the side of auditors; human auditor facing taxpayers with heterogeneous incomes; moral hazard on the side of the auditors. (ii) Country effects in tax compliance The possibility of country specific attitudes to tax compliance is widely discussed both in the empirical and experimental literature. The thesis will study the influence of information, which signal to taxpayers how effectively and reasonably are their money spent by state authorities, on voluntary compliance.

[Dual supervision] Intentions and reciprocal behavior

This topic proposes to study the importance of intentions on reciprocal behavior. The key contribution will be to design a series of experiments that will allow to vary the level or nature of intent as opposed to only controlling for intent as observed in the existing literature (Cox, 2004; Charness, 2004; Cox and Deck, 2005; McCabe, Rigdon, and Smith, 2003).

[Dual supervision] Social influence in charitable giving

Charities often publicize generous contributions as fund-raising strategy and encourage individuals to donate more. This topic proposes to analyze the effect of social influence in charitable giving and experimentally test the conjecture that different types of social information about other donors’ decision will have different effects on donors.

Hodnocení efektů vybraného projektu/projektů e-governmentu

Přestože se projekty, které jsou spojované s e-governmentem, implementují již více jak dvě dekády, mezinárodní organizace i Evropská komise dosud kritizují, že se nedaří produkovat zamýšlené efekty. Jedním z důvodů je patrně i to, že metody, které jsou k hodnocení e-gov používány, reflektují stranu poptávky až v posledních několika letech. Rovněž existují různé typy hodnotících přístupů, které nejsou integrovány (ekonomické metody nemusí dostatečně reflektovat stranu uživatele, přístupy zaměřené na kvalitu služeb nemusí reflektovat ekonomické aspekty atp.). Disertační práce by v teoretické části měla shrnout existující přístupy k hodnocení e-gov. Empirická část by měla vyhodnotit vybraný projekt / vybrané projekty e-governmentu.

Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků o hodnocení efektů e-governmentu a vlastního výzkumu vyhodnotit dopady implementace vybraného projektu e-governmentu a navrhnout doporučení pro praxi.

Hodnocení dopadů vybrané reformy/reforem veřejné správy

Charakteristickým znakem veřejné správy je rovněž to, že je v průběhu času reformována. Specifickým kontextem reforem jsou postkomunistické země (v dostupné literatuře je porovnáváno zaměření, rozsah a úspěšnost správních reforem s reformami ve vyspělých zemích, diskutována teorie neoweberiánského státu atp.) Disertační práce by se v teoretické části měla věnovat možnostem a úskalím hodnocení reforem (vč. problematiky neočekávaných efektů a paradoxů reforem). V empirické části by se měla zaměřit na hodnocení vybrané reformy (možnou cestou může být i uplatnění komparativní perspektivy).

Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků o hodnocení dopadů reforem veřejné správy a vlastního výzkumu vyhodnotit dopady vybrané správní reformy a navrhnout doporučení pro praxi.

Možnosti a problémy využívání tzv. velkých dat ve veřejném sektoru

V posledních letech roste objem literatury, která diskutuje potenciál a úskalí využití velkých dát v rámci „evidence-based“ / „evidence-driven“ veřejné politice a veřejné správě. Disertační práce by měla shrnout existující poznatky, které se tématu věnují, identifikovat možnosti a problémy využití velkých dat a vyhodnotit využití velkých dat ve vybraném odvětví veřejného sektoru v ČR.

Cíl: Cílem práce je na základě analýzy existujících poznatků a vlastního výzkumu identifikovat možnosti a úskalí využití velkých dat pro vybraný segment veřejného sektoru.

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

phone: +420 224 098 342
e‑mail:

Teoretické a praktické problémy veřejných zakázek

Efektivnost a transparentnost outsourcování veřejných zakázek zejména v oblasti obstarávání veřejných služeb obcemi. Podmínky a systém kontrahování externích dodavatelů, výhody a nevýhody externího/interního zajišťování a souvislost s kvalitou a náklady poskytovaných služeb. Práce by měla být založena na empirickém výzkumu na reprezentativním vzorku obcí (případně jiných subjektů ve veřejném sektoru).

Social Enterprises (Entrepreneurship) in the Czech Republic

Spanning sectoral boundaries is now perhaps accelerating, especially with the development of social enterprises that seem to transcendent sectors. Nevertheless, a complex approach that would enable reflection on the specific nature of social entrepreneurship in a transitional context as well as on current public debates and policy making discourses on the subject is lacking. This dissertation thesis intends to fill this gap. Since the economic crisis, the interest in social enterprises has increased and various forms of social enterprises have spread. The emergence of social enterprises is associated with the advancement of a civil society in which corporate altruism is on the rise. The discourse on social entrepreneurship is quite different across countries; each region produces specific debates. The definitions of social enterprise are diverse and tend to describe the functions of different types of social enterprises. To deepen the discussion on social enterprises as embodied in Western and Eastern Europe, it is useful to underline the distinct development the civil society in these regions experienced. The process of the institutionali­zation of social enterprise has often been closely linked to the evolution of public policies, especially regarding the real-world challenges the civil society has to face.

Purpose: The aim of the dissertation thesis is to conduct a critical reflection of the current scientific discourse focused on research of the social entrepreneurship and to provide a comprehensive picture of the social entrepreneurship in the Czech Republic.

New Public Governance and the Czech Republic Reality

Several authors argue that New Public Governance concept should be leading motive for public administration developments in the world. The principle of modern governance and its contents is for example defined by the OECD. The goal of this research is to assess if/how the NPG paradigm is applied in the public administration reality of the Czech Republic. The thesis is about to explore the nature of NPG in the Czech context from the point of the theory and practice of administrative services, public services delivery and public policy implications. Offering a range of theoretical perspectives and providing a critical examination of up-to-date empirical research the thesis is expected to provide answers and explanations to the NPG as a new paradigm for public services delivery in the Czech Republic.

Hybrid organizations and public service delivery

Abstract:

The ongoing transformation of horizontal cross-sectoral links in providing public services is a topic that has been discussed not only in the Anglo-Saxon environment. Hybridization is a highly relevant and, even in (post-) transition economies, still insufficiently explored phenomenon. 

The existence of a mix of public service providers (e.g. in the educational, health care, water management, power industry, and transportation sectors) and of various hybrid models (such as purchaser–provider models, contracting out, outsourcing/com­missioning, corporatization, public–private partnerships) gives rise to new challenging issues requiring a systemic solution at both the theoretical and practical levels. They will be researched in the dissertation which is expected to determine the percentage of hybrid organisations in the selected sectors of public services and provide comprehensive evaluation of the current state of hybridization under the conditions of the Czech Republic (or, as the case may be, other transition economies) in identifying quasi-market principles. By measuring the impacts of hybridity on the provision of public services (focusing on a specific dimension of such an impact as well as on availability, expense-to-revenue ratio, influence on the labour market, accommodation of target groups’ needs, etc.), it is possible to quantitatively evaluate even qualitative attributes of so called mixed enterprises collaboration, while taking account of the legislative, economic and institutional environments and possibly also predicting potential changes.

Goal:

The goal of the dissertation is to establish the share of hybrid organisations in the selected sectors of public services and analyse specific impacts of hybridity on their provision under the conditions of the Czech Republic/Slovakia, or, as the case may be, other (post-) transition economies. 


Udržitelný regionální rozvoj (případová studie)

Naplňování konceptu udržitelného rozvoje lze efektivně zabezpečit na základě konkrétní aplikace přístupu „think global, act local“. V tomto kontextu budou na základě rozboru dostupné odborné literatury a vlastních poznatků zpracovány teoretická a metodologická východiska disertační práce, která budou následně empiricky verifikována.

Cíl: Cílem práce je zpracování komplexně nebo parciálně orientované případové studie udržitelného rozvoje vybraného regionu.

Podpora rozvoje lokální ekonomiky jako nástroje stabilizace venkovských oblastí

Lokální ekonomika nepochybně představuje základní nástroj stabilizace venkovských oblastí. Veřejná podpora lokální ekonomiky může nastartovat či stimulovat rozvoj místních aktivit (reprezentovaných např. MAS) a místního podnikání (lokální multiplikátor), podpořit tak místní zaměstnanost a v konečném důsledku stabilizovat venkovské osídlení. Tato podpora tak plně koresponduje s konceptem vyváženého regionálního rozvoje propagovaného EU, reagujícího na negativní dopady generované procesem globalizace.

Cíl: Cílem práce je definovat pojem lokální ekonomika, provést kritickou analýzu stávajících přístupů a zpracovat případovou studii podpory lokálního rozvoje mikroregionů vybraného okresu.

Cross-border cooperation of the Czech Republic with Austria and possibilities of its further development

Annotation: Cross-border cooperation significantly influences the mutual relations of neighboring states and their regions. Accordingly, it is beneficial to continually develop and cultivate it with an emphasis on the quality of economic and social interactions. These processes are logical without the structured perception of the development potential of long-term cooperation with an emphasis on the conceptual application of the place-based principle.

Objective: The aim of the thesis is to analyze the results of the South Moravian and South Bohemian regions co-operation with the Lower and Upper Austria federal states and to identify the main themes of cooperation with the highest development potential based on the synthesis and perceptions of the relevant Czech and Austrian institutions.

Role institucí jako zdroje konkurenceschop­nosti cestovního ruchu v regionech (na pozadí institucionálních přístupů k endogenním teoriím růstu)

Charakter a povaha formálních a neformálních institucí je dnes považována za jeden z klíčových zdrojů konkurenceschop­nosti ekonomiky. Institucionální přístupy se prosazují v jak v teoriích regionálního růstu, tak v problematice rozvoje cestovního ruchu. Konkrétně jde o teorie sítě kontaktů a regionálního „zakořenění“, teorie učících se regionů, Triple Helix. Tyto teorie zdůrazňují zásadní vliv organizačních a kulturních aspektů společnosti na rozvoj regionální ekonomiky.

Cíl: Cílem práce bude na základě zkoumání institucionálních přístupů v teorii regionálního růstu a rozvoje cestovního ruchu vytvořit syntetický text hodnotící možnosti a meze těchto teorií a demonstrovat je na příkladu oblasti ČR. Takto orientovaný výzkum umožní prohloubit nejen poznání o chování aktérů (soukromých, veřejných i neziskových subjektů) v sítích a mechanizmech regionálního rozvoje, ale může být i dobrou základnou pro aplikační výzkum – tedy hledání relevantních doporučení pro koncepce podpůrných politik.

Specifika hodnocení veřejných projektů v oblasti cestovního ruchu

Téma reaguje na potřebu nalezení specifických přístupů hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na cestovní ruch. Cestovní ruch jako mnohavrstvý socioekonomický jev zahrnuje celou škálu aktivit financovaných z veřejných zdrojů. Tato skutečnost vyžaduje nalezení různých metod hodnocení pro různě orientované aktivity. Vedle veřejné infrastruktury (cyklostezky, památky, muzea, vzdělávací centra, atd.) jde především o výdaje na marketing cestovního ruchu (např. aktivity agentury CzechTourism). Dosud byla jako hlavní nástroj hodnocení využívaná cost-benefit analýza. Ta však hlavně u marketingových aktivit selhává. V případě infrastrukturních projektů naopak potřebuje hlubší rozpracování – zejména v případě kvantifikace a standardizace socioekonomických efektů projektů.

Monitoring a hodnocení environmentálních a ekonomických vlivů cestovního ruchu

Výsledky práce by měly podpořit rozhodování státní správy a samosprávy, destinačního managementu a dalších aktérů cestovního ruchu ve vztahu k optimalizaci dopadů cestovního ruchu. Dosavadní výzkum se soustředil na definování indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Co však chybí, jsou metody implementace indikátorů v rozhodovací praxi managementu obcí, regionů, destinací či orgánů státní správy. Cílem práce tedy bude navržení systému hodnocení environmentálních a ekonomických vlivů cestovního ruchu, jež vychází z dostupných sekundárních či modelovaných dat.

Malé a střední podnikání v cestovním ruchu a systém jejich veřejné podpory

S činností malých a středních podniků je v cestovním ruchu spojena celá řada specifik a problémů, které vycházejí z povahy nabídky a poptávky v cestovním ruchu. MSP hrají zásadní roli v procesu formování nabídky, výrazně ovlivňují chování spotřebitelů, funkčnost celého systému a výkony v cestovním ruchu. Stejně jako v jiných ekonomických oblastech i zde existují určité přirozené bariéry, z nichž část může veřejný sektor pomoci řešit a minimalizovat. Právě tyto bariéry se staly obhajobou pro intervence veřejného sektoru do cestovního ruchu. Nicméně i tyto zásahy jsou velmi často neefektivní, nefunkční a v některých případech dokonce tržní prostředí v cestovním ruchu poškozují. Disertační práce bude věnována právě výzkumu specifik a fungování MSP v cestovním ruchu, intervencím a podpoře cestovního ruchu ze strany veřejného sektoru a jejich vlivu na cestovní ruch. Mimo jiné bude také zkoumáno, jakým způsobem a jakými nástroji veřejný sektor do cestovního ruchu zasahuje a jak tyto kroky mohou ovlivnit chování MSP do budoucna. Jádrem práce bude výzkum provedený přímo mezi zástupci MSP s cílem získat informace o jejich pohledu na dosavadní činnost veřejného sektoru, o jejich absorpční kapacitě (resp. potřebách), o jejich pohledu na příčiny nefunkčností a na budoucí podobu veřejné podpory cestovního ruchu. Přínosem disertační práce bude komplexní zmapování problematiky MSP v cestovním ruchu s důrazem na postavení a vliv veřejného sektoru a jeho selhání. Práce by měla nastínit podobu politiky cestovního ruchu, která bude maximálně efektivní a bude cílena jen do nezbytných oblastí.

Cíl:

  1. Identifikovat specifika (silné a slabé stránky) MSP v cestovním ruchu v kontextu tvorby konkurenceschopné nabídky destinace
  2. Analyzovat absorpční kapacitu MSP ve vztahu k veřejné podpoře v cestovním ruchu v ČR
  3. Zhodnotit současné nástroje podpory MSP v cestovním ruchu v ČR (institucionální, finanční, ekonomické, legislativní). Formulovat podobu a strukturu nástrojů a nositelů politiky cestovního ruchu za účelem zefektivnění systému veřejné podpory MSP.

Role veřejné podpory při vytváření a fungování klastrů

Podpora klastrů je jedním z nástrojů inovační politiky na podněcování spolupráce mezi různými aktéry inovačních procesů. Klastr lze definovat jako skupinu subjektů působících ve stejném nebo příbuzném odvětví na určitém území, kteří spolupracují ve stanovených oblastech. Mezi nejvíce žádoucí patří spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, zavádění inovací a vzdělávání. Každý region má své specifické předpoklady pro vznik klastrů. Podmínkami regionů pro vznik úspěšných klastrů se zabýval zejména Michael Porter ve svém diamantu konkurenční výhody. Klastry mohou vznikat přirozeně a spontánně, ale také mohou být iniciovány veřejnou správou v rámci veřejných politik (především inovační a regionální politiky). Disertační práce bude zaměřena na vytvoření typologie klastrů existujících a veřejně podpořených v ČR, zhodnocení jejich funkčnosti a posouzení vlivu veřejné podpory na jejich funkčnost, udržitelnost, prováděné aktivity a zavádění inovací.

Cíl: Cílem práce bude analyzovat roli veřejné podpory při iniciaci vzniku a rozvoje klastrů. Součástí cíle je vytvoření typologie klastrů v České republice s důrazem na charakter jejich aktivit, zdroje financování a poskytnutou veřejnou podporu. Na základě toho budou posouzeny rozdíly mezi klastry, jejich funkčnost a udržitelnost a vliv veřejné podpory na jejich činnost a aktivity.

Inovace jako faktor rozvoje starých průmyslových regionů

Problematika transformace starých průmyslových regionů je diskutována v rámci konceptu regionálních inovačních systémů. Staré průmyslové regiony jsou vymezeny na základě hlavních nedostatků, které brzdí rozvoj inovací v daném území. V jejich případě je za hlavní inovační bariéru považován tzv. lock-in efekt. Region je příliš specializovaný na průmysl, který lze již označit za upadající nebo zastaralý (typicky těžební průmysl, hutnictví a ocelářský průmysl, těžké strojírenství). Tomuto typu ekonomiky odpovídají i další instituce přítomné v regionu. Silná specializace regionů vede ke ztrátě konkurenční výhody a inovační kapacity. Hlavní výzvou pro tyto regiony je revitalizace a restrukturalizace starých upadajících odvětví a orientace na nová dynamická progresivní odvětví a inovace.

Cíl: Cílem disertační práce bude identifikovat staré průmyslové regiony v ČR a v dalších evropských zemích, analyzovat příčiny jejich slabé inovační výkonnosti a navrhnout doporučení pro inovační politiku, která mohou přispět ke zvýšení inovačního potenciálu těchto regionů. Předpokládá se, že budou využity empirické zkušenosti těch starých průmyslových regionů, které transformací ekonomiky prochází (prošly) úspěšně, ale také těch, které zatím tak úspěšné nejsou.

Rozvoj inovačních systémů v městských regionech

Města a městské regiony mají dobré předpoklady pro rozvoj inovací. Představují důležité uzly inovačních sítí. Městské regiony mají k dispozici zdroje potřebné pro inovace, například dostatečnou zásobu kvalifikovaných pracovníků s různou specializací. Koncentrují se zde také důležití inovační aktéři, jako jsou inovační podniky nebo univerzity. Koncentrace těchto aktérů umožňuje sdílet tacitní znalosti a využívat výhod, které s sebou přináší prostorová blízkost. V městských regionech jsou pravděpodobně nejlepší podmínky pro zavádění radikální a celosvětově nových inovací. Městské regiony jsou proto považovány za hnací motor rozvoje inovací. Současně ale inovace představují hnací motor pro rozvoj měst. Mezi jednotlivými městskými regiony můžeme najít velké rozdíly a každý takový region má své jedinečné podmínky pro inovace. Disertační práce se zaměří na analýzu inovačních determinant ve zvolených městských regionech.

Cíl: Cílem disertační práce bude analyzovat rozvoj inovací ve vybraných městských regionech. Práce bude hledat faktory úspěchu těchto regionálních inovačních systémů a budou zkoumány také intervence veřejné politiky pro rozvoj inovací ve městech. Disertační práce bude diskutovat možnosti přenosu zkušeností a nejlepších praktik vybraných městských regionů do dalších regionů.

PhD Studies

Office for Science, Research, Quality and Qualification

phone: +420 549 49 6693
e‑mail: