Dissertation topics

Before submitting an application, one must select a research subject field for the thesis, and contact a potential supervisor.

After selecting the thesis topic, each applicant of a doctoral programme is obliged to meet a potential supervisor and discuss the thesis research subject field with him/her. The applicant will then draw up an dissertation project for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application (Conditions for admission to doctoral study programmes at the Faculty of Economics and Administration).

If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.

Topics according to study programmes

Economics

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.

Vysoká škola PRIGO

E‑mail:

Vliv zdanění na ekonomický růst

Úkolem disertační práce je analyzovat dopady různých forem zdanění na dlouhodobý ekonomický růst a životní úroveň z teoretického, resp. empirického hlediska a integrovat zdanění do růstových teorií.

Distorzní versus nedistorzní daně a ekonomická efektivita

Cílem avizované disertační práce je zkoumání rozdílnosti dopadů distorzních a nedistorzních daní na jednotlivé formy ekonomické aktivity s úkolem nalézt doporučení pro tvůrce daňové politiky a zákonodárce v otázce nastavení daňového mixu.

Fiskální politika a ekonomická efektivita

Úkolem disertační práce je zkoumat úlohu fiskální politiky, její příjmové a výdajové stránky, jako klíčové součásti hospodářské politiky, a to s ohledem na její dopady směrem k ekonomické aktivitě.

Benchmarking efektivnosti českých vodáren

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.

Vysoká škola PRIGO

E‑mail:

Vliv zdanění na ekonomiku vyspělých zemí

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod. Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích. Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Lidský kapitál a produktivita práce jako determinanty ekonomického růstu

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

E‑mail:

Využití vybraných kvantitativních metod pro hodnocení národní konkurenceschop­nosti

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti. Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě. Výsledkem DP může být nalezení zdrojů konkurenční výhody státu uplatnitelné v mezinárodní komparaci. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice země.

Konkurenceschopnost vybraných regionů EU

Disertační práce je zaměřena na vymezení vybraných regionů EU a analýzu jejich konkurenční pozice v rámci zvolené regionální úrovně NUTS. Součástí práce bude provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy těchto regionů (s možností provedení primárního výzkumu) a definování zdrojů a bariér rozvoje hodnocených regionů. DP bude obsahovat doporučení k udržení či zvýšení konkurenční pozice těchto regionů.

Chování inflačně cílené ekonomiky v období nekonvenční monetární politiky (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Monetární politika se závazkem v prostředí nulových úrokových sazeb (DSGE přístup)

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Dopady fiskální a monetární politiky na dynamiku trhu práce (DSGE přístup)

Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Nástrojem naplnění cíle bude DSGE model. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

Finance

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

E‑mail:

Integration of emerging stock markets

The aim of this thesis is to quantify the level of integration of emerging stock markets with developed markets. The work will focus on the mutual relationships between emerging equity markets from different regions and selected developed stock markets. Emphasis is, however, on the countries from the Eastern and Central European region. The methodology will be mostly based on the tools of financial econometrics. Due to the stability of the financial system, the monitoring of connectedness among equity markets is particularly important for governments and central banks. The integration of equity markets has an impact on the real economy by providing lower (but stable) expected returns, reducing the cost of capital, which has ultimately resulted in the inflow of foreign investment. In practical terms, the area of integration of stock markets is also interesting from the perspective of portfolio theory and effective international diversification.

Prediction of corporate bankruptcy

The aim of this thesis is to design prediction model of corporate financial situation based on the empirical data. The thesis deals with examining the predictive power of the well-known bankruptcy and credit models from the perspective of corporations located in the Czech and Slovak Republic. The main contribution should be creating and verifying our own bankruptcy model with the application in these countries. The theoretical contribution will be a verification of the predictive power of models already well established in the literature; although they were not created on the sample data from the Czech and Slovak companies.

Changes to the regulatory framework of solvency of commercial insurance companies / Aspekte der Änderung des regulatorischen Solvencyrahmens von Versicherungsunternehmen

The dissertation will focus on the current topic related to the regulation of commercial insurance companies (in the EU / in selected countries), namely to identify the role of individual risks in determining the solvency of a commercial insurance company and its obligation to hold sufficient solvency capital necessary to cover losses caused by risks . The thesis will contribute to the expert discussion on different approaches to the need for regulation of commercial insurance companies (in the EU / in the world), which is still not finished and there is no agreement on the optimal way of identifying and quantifying risks. The aim of the dissertation may be oriented to make recommendations for commercial insurance institutions, including proposing their own system of identification and quantification of risks. The first phase of the thesis should focus on data collection and analysis of expert studies and reports from which conclusions will be drawn regarding the inadequacy of the relevant risk quantification models applied in commercial insurance industry.

Evaluation of the impact of the implementation of the Solvency II regulatory directive on the insurance market / Bewertung von Auswirkungen der Implementation der Regulierungsdirektive Solvency II auf den Versicherungsmarkt

The dissertation will focus on the current topic related to the regulation of commercial insurance companies (in the EU / in selected countries), namely to assess the impact of the implementation of the new regulatory framework Solvency II on the functioning of commercial insurance companies and their investment activities. The thesis will contribute to the expert discussion on different approaches to the need for regulation of commercial insurance companies (in the EU / in the world), which is still not finished. The aim of the dissertation may be oriented to make recommendations for commercial insurance institutions, including proposing changes to the investment portfolio. The first phase of the dissertation should focus on data collection and analysis of expert studies and reports from which conclusions will be drawn on approaches to assessing the impact of the implementation of the Solvency II Directive on the insurance market.

prof. Dr. Eric Frère

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

E‑mail:

Success factors for a bond placement of small-caps and mid-caps | Erfolgsfaktoren für die Anleiheplatzierung von kleinen und mittleren Unternehmen

Regarding to Basel III the requirements for new debt for companies have changed. Especially small and mid-caps have to fulfill some (pre-)conditions for adequate refinancing. The bond placement can be an alternative to classical debt financing.

Public private partnership in an international comparison | Public Private Partnership im internationalen Vergleich

The public and the private sector cooperate in several parts. PPP requires a specific contractual basis to be successful. Especially, the risk allocation and the cash flow-related lending are analyzable factors.

The ECB’s Monetary Policy Measures and its effects on corporate banking and asset management | Die Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen der EZB auf das Corporate Banking und Asset Management

Since the global fiance market crisis of 2007 the European Central Bank has implemented a number of extraordinary monetary policy measures. The ECB’s goal has been to reduce uncertainty in the interbank market and to stimulate stagnant bank lending to the real economy in the Eurozone. The author examines how the effect of Central Bank liquidity on European lending volumes has changed over time. Especially the author examines the effects on corporate banking and equity markets. Seit dem Ausbruch der globalen Finanzmarktkrise in 2007 kam es vermehrt zu außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen durch die Europäische Zentralbank. Ziel war uns ist es, die Unsicherheit auf dem Interbankenmarkt zu reduzieren und die stockende Kreditvergabe an die Realwirtschaft im Euroraum zu stimulieren. Es wird untersucht, wie sich die Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen auf das europäische Kreditvolumen über die Zeit verändert. Insbesondere werden Auswirkungen auf das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Auswirkungen auf Aktienmärkte untersucht.

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

E‑mail:

Impact of asset prices onto the US and / or European wealth

 • Time frame: 2007–2017
 • Relationship between asset prices and US household wealth and the effect of that relationship on the economy
 • Faber: “the median household’s or asset owner’s wealth has declined by close to 40% in real terms (adjusted by the CPI) from its peak in 2007.”

Income inequality and interest rates

 • Due to current research results the awareness emerged that the relationship between the interest rate and income inequality is found to be negative and statistically significant.
 • Berisha, Meszaros and Olson interpret this result as suggesting that high income earners derive a larger portion of their income from interest rate sensitive assets.

Sovereign Money

 • Modelling Sovereign Money for the European banking system
 • Based on the Working paper of the IMF (WP/12/202) by: Jaromir Benes and Michael Kumhof: “At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following
  advantages for this plan:
  (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations, sudden increases and contractions of bank credit and of the supply of bank-created money.
  (2) Complete elimination of bank runs.
  (3) Dramatic reduction of the (net) public debt.
  (4) Dramatic reduction of private debt, as money creation no longer requires simultaneous debt creation.”
 • The goal is to create a calibrated model of sovereign money for the banking system of the EU.

Prof. Dr. Svend Reuse, MBA

E‑mail:

Risk Modelling in the Banking Sector in the Context of the new BaFin ICAAP Approach – Development of an integrated Model/ Risikomodelle in Banken im Kontext des neues Risikotragfähigkeitsansatzes der BaFin – Entwicklung eines integrierten Ansatzes

Mit Veröffentlichung des neuen Risikotragfähigkeitsansatzes durch die BaFin
sind wertorientierte Risikomodelle wieder in den Fokus geraten. Auch wenn diese
schon relativ ausgereift sind, so ist die Aggregation des Risikos zu einem
Gesamtbankrisiko auf hohem Konfidenzniveau genauso wie die Integration dieser
Werte in die normative Sichtweise an vielen Stellen noch wenig erforscht. Die
Forschungsrichtungen sind hier vielfältig und können auch die Skalierung von
Risiken auf verschiedene Zeiträume und die GuV-Überleitung wertorientierter
Kennzahlen umfassen. Auch Faltung von Risiken via Copula und die Spaltung der
Zinsspanne in verschiedene Erfolgskomponenten gehören in diesen Bereich.

Consequences of the Corona Crisis onto Asset Allocation and Risk Management/ Auswirkungen der Corona-Krise auf Asset Allocation und Marktpreisrisikosteuerung

Mit Ausbruch der Corona-Krise haben die Märkte heftig reagiert. Dass dies
jedoch keine Entwicklung war, die nicht schon über die bestehenden
Risikomodelle abgebildet war, haben Reuse/Frère/Svoboda (2020) bereits in
einemersten Schritt gezeigt. Allerdings bietet die Krise auch weiteres
Forschungspotenzial im Hinblick auf Korrelationen, Renditen und die Frage,
welche Branchen wie von einer Krise partizipieren können. Auch lässt sich (z.B.
mit einer Event-Study) erforschen, ob und wie die untertägige Veröffentlichung
von Corona-Zahlen die Märkte beeinflusst. Hieraus lassen sich aktive und
passive Handelsstrategien ableiten.

Asset Allocation – Analysis of new Asset Classes as Electricity, Crypto Currencies and Green Finance/ Asset Allocation – Analyse neuer Assetklassen wie Strom, Kryptowährungen oder auch Green Finance (ESG)

Methoden und Modelle der Asset Allocation sind vergleichsweise alt. Es sind
jedoch in der letzten Zeit neue Assetklassen hinzugekommen, die es zu
analysieren gilt. Sind diese gute Ergänzungen zu bestehenden Assetklassen? Wie
sieht es hier mit aktiven und passiven Strategien aus? Auch Nachhaltigkeit ist
ein relativ neuer Faktor, der Risikosteuerung und Asset Allocation beeinflusst.
Neben der Evaluierung der aufsichtsrechtlichen Aspekte und der Frage, ob
Nachhaltigkeit eine separate Risikokategorie ist, ist über Fundamentalanalysen
und statistische Analysen zu erheben, ob und wie Nachhaltigkeit die Effizienz
von Portfolien beeinflusst. Hierzu gibt es viele Studien, die es zu ergänzen
gilt. So könnten Unternehmen im Zeitablauf im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit
analysiert werden. Führt Nachhaltigkeit (oder die Veröffentlichung solcher
Nachrichten) zu positiven oder negativen Effekten am Markt? Hier lassen sich,
auch per Event Study, interessante Ergebnisse erzielen.

Finanzinnovationen – aktuellen Trends in der Entwicklung von Finanzprodukten | Financial Innovation – current trends of development financial products

The financial products segment has been very dynamic in recent years
development and became key for further development of financial markets and investment
banking. Diversity of their structures, profit-risk and pay-off
Profiles is also an important economic factor.

Komparation aktiven und passiven Anlagestrategien | Comparison of active and passive investment strategies

Active and passive approaches can be distinguished according to the way of asset selection and management. In active management, the investor selects specific assets and at the same time seeks the best time to buy or sell an investment instrument. The aim of an active investor is to achieve higher appreciation than the market average by the correct timing and choice of securities. The passive strategy, on the other hand, is trying to copy the chosen benchmark.

Das Investorenverhalten aus Sicht der Behavioral Finance | Investor behavior from the perspective of behavioral finance

Behavioral finance combines disciplines of psychology and economics. It seeks to explain why and how investors make seemingly irrational decisions when they use their finances. The research takes into account the influence of psychological factors and behavioral prejudices on the overall behavior of investors.

Financial Literacy: Schlüsseldeter­minanten und aktuelle Trends | Financial Literacy: Key Determinants and Current Trends

To identify key determinants of financial literacy in the Czech Republic and in the world and to analyze current trends of financial literacy

Bewertung und Steuerung von variablen Produkten bei Kreditinstituten | Valuation and controlling of products with floating interest rate in credit institutions

Das Wachstum variabel verzinslicher Passivprodukte führt in der aktuellen Niedrigzinsphase zu deutlichen Bilanzstruktur­verschiebungen, die die Bewertungsmodelle für variable Einlagen erheblich beeinträchtigen. Die Kernforschungsfrage befasst sich mit der Integration von Volumenschwankungen in die Bewertung variabler Produkte. Es soll modelliert werden, wie effiziente Mischungsverhältnis­se um zukunftsorientierte Simulation erweitert werden können und ob die Mischungsverhältnis­se aus der Zinsänderungsri­sikosicht auch in der Liquiditätsri­sikosteuerung Anwendung finden.

The increase of passive products with floating interest rate leads to significant changes in the balance sheet structure in the current zero interest environment, which considerably affect the valuation models for variable deposits. The core research question deals with the integration of volume fluctuations into the valuation of variable products. It will be modeled as to how efficient mixing ratios can be extended to future-oriented simulation, and whether the mixing ratios from the interest rate risk are also applied in the liquidity risk controlling.

Changes to the regulatory framework of solvency of the commercial insurance companies/ Aspekte der Änderung des regulatorischen Solvencyrahmens von Versicherungsunternehmen

The dissertation will focus on the current topic related to the regulation of commercial insurance companies (in the EU / in selected countries), namely to identify the role of individual risks in determining the solvency of a commercial insurance company and its obligation to hold sufficient solvency capital necessary to cover losses caused by risks . The thesis will contribute to the expert discussion on different approaches to the need for regulation of commercial insurance companies (in the EU / in the world), which is still not finished and there is no agreement on the optimal way of identifying and quantifying risks. The aim of the dissertation may be oriented to make recommendations for commercial insurance institutions, including proposing their own system of identification and quantification of risks. The first phase of the thesis should focus on data collection and analysis of expert studies and reports from which conclusions will be drawn regarding the inadequacy of the relevant risk quantification models applied in commercial insurance industry.

Evaluation of the impact of the implementation of the Solvency II regulatory directive on the insurance market / Bewertung von Auswirkungen der Implementation der Regulierungsdirektive Solvency II auf den Versicherungsmarkt

The dissertation will focus on the current topic related to the regulation of commercial insurance companies (in the EU / in selected countries), namely to assess the impact of the implementation of the new regulatory framework Solvency II on the functioning of commercial insurance companies and their investment activities. The thesis will contribute to the expert discussion on different approaches to the need for regulation of commercial insurance companies (in the EU / in the world), which is still not finished. The aim of the dissertation may be oriented to make recommendations for commercial insurance institutions, including proposing changes to the investment portfolio. The first phase of the dissertation should focus on data collection and analysis of expert studies and reports from which conclusions will be drawn on approaches to assessing the impact of the implementation of the Solvency II Directive on the insurance market.

doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

Phone: +420 224 095 161
E‑mail:

Regulation of the public sector financial reporting in the international context

Proceeding public sector reforms have caused a significant shift in the area the public sector reporting among others. Majority of developed countries have implemented the accrual methodology to the area of the public sector with the intention to increase information capability of the public sector accounting data. Thesis concentrates on analysis and international comparison of the public sector reporting methodology within the sample of selected countries, mainly from the point of view of information capability for financial management.

Aim: On the basis of analysis and comparison to identify main differences in financial reporting methodology of selected countries; to evaluate main differences from the perspective of financial management of the public sector entities and to suggest possible methodological changes.

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislavě

E‑mail:

Alternative approaches to investment portfolio management

The aim of this thesis is to construct an optimization model for investment portfolios based on identification of relationships between assets and comparison of its performance with traditional approaches to portfolio diversification.

 

 Identification of mutual relationships between returns of assets plays a key role in the process of construction of investment portfolios, mainly due to the importance of the overall diversification effect. There are several alternatives to the classical portfolio theory based on expected returns and risk – the benefits of such alternatives will be studied within the thesis. In the empirical part of the thesis, the portfolio performance metrics will be confronted with those of portfolios created using more traditional approaches.

Modelling return dependence in financial markets

The aim of this thesis is to create models of returns of financial assets, traded on financial markets.

 

Due to the integration of these markets, as well as the dramatic events in the world economy, dependence between returns of distinct assets arises – either within national markets, or between them. These dependencies may be identified in the expected returns, but also in their volatilities, as well as extreme values. The existence of mutual linkages transcends partial financial markets, and thus it is also possible to identify relationships between different asset classes. The fulfillment of the goals set in the thesis assumes the formulation of investment strategies exploiting the identified relationships to strengthen the return, and/or risk profile of an investor.

Regulation of the public sector financial reporting in the international context

Proceeding public sector reforms have caused a significant shift in the area the public sector reporting among others. Majority of developed countries have implemented the accrual methodology to the area of the public sector with the intention to increase information capability of the public sector accounting data. Thesis concentrates on analysis and international comparison of the public sector reporting methodology within the sample of selected countries, mainly from the point of view of information capability for financial management.

Aim: On the basis of analysis and comparison to identify main differences in financial reporting methodology of selected countries; to evaluate main differences from the perspective of financial management of the public sector entities and to suggest possible methodological changes.

Informational linkages and performance of active funds

Abstract: The dissertation thesis aims to study the performance in the active
fund industry using fund characteristics and informational linkages. The
analysis of information linkages via network analysis has potential to disclose
herd behavior among fund managers and improve prediction of fund performance.
The thesis contributes to the debate of the fund managers’ ability to generate
significant risk-adjusted excess returns.
Economic Policy

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Mendelova univerzita v Brně

Phone: +420 545 132 446
E‑mail:

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

Phone: +420 224 095 247
E‑mail:

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

ŠKODA AUTO Vysoká škola

Phone: +420 730 803 104
E‑mail:
Business Economy and Management

Product servitization

Product servitization counts for less or more significant interventions in company's mana­gement as a whole and in individual areas of management inside and outside of company. Relative novelty of research of this concept offers to investigate a whole range of various product servitization aspects.

Purpose: The purpose of doctoral thesis is to analyse factors of product management related to servitization from the theoretical point of vies and to broaden and enrich current empirical knowledge of product servitization.

(Reverse) Logistics, knowledge management and competitiveness

Knowledge management should lead to competitiveness improvement and help with the integration of functional areas of enterprise management, where (reverse) logistics belongs to as well. Existing theoretical and empirical knowledge concerning these three fields are minimal.

Purpose: The purpose of thesis is to identify management factors of (reverse) logistics processes and knowledge management and their linkage to competitveness.

Learning organization and marketing

Marketing is one of the crucial enterprise functions enabling to acquire primary important information about the external environment of company, specifically about customers and to bring knowledge that help not to stagnate and to utilize new opportunities­.Theory of learning organization provides many methods and tools to apply information from marketing activities for management rigidity elimination and to lead to continuous improvement for marketing purposes.

Purpose: The purpose of thesis is to enrich findings of contribution of knowledge dealing with learning organization to marketing management from theoretical and empirical point of view.

Současné marketingové trendy a jejich využití v e-commerce v oblasti vybrané (dílčí) části trhu v ČR

Internet představuje neustále se objevující nové možnosti, které mají nejenom technickou podstatu, ale mohou být velmi efektivně a účelně využívány manažery v podnicích, mimo jiné i pro marketingové cíle. Pravděpodobně rychlost, s jakou tyto možnosti vznikají, vede ke stávající roztříštěnosti poznatků a značné nejednotnosti v pojmech, přístupech i praktikách. Důsledky lze spatřovat ve dvou rovinách; jak v teoretické, tak v praktické.

Behavioral strategy: factors and their interactions driving firm behavior

Anotace:
Behavioral strategy is a newly emerging subfield of strategic management. It is
interested in real-life firm strategic decision-making and its consequences.
Research in this area aims to identify factors influencing firm decisions and
how these factors interact with each other. One of the major drivers of firm
behavior is, for example, performance feedback. Performance feedback assumes
that the firm behavior is shaped by the comparison between performance
aspirations and actual performance on them. The goal of the dissertation thesis
will be to focus on a selected behavioral factor (or a closely related set of
them) and analyze its/their role in influencing firm behavior.

Leadership impact on pre-embryonic ideation phase of innovation process

The pace of innovation nowadays is accelerating pushed by several environmental forces as for instance the digitalization of processes and new ways how to manage processes in the organizations (e.g. agile management). This places new challenges for the innovation management and for managers. The ideation phase or the front end of innovation process is recognized as the most important part for the final both innovation and business success and influences also the effective and efficient resource allocation of finance and effort. Ideation could be understood as more or less informal and very often unstructured process starting from recognizing a new problem (which may be named as the “lightbulb moment of a new idea”) until the organization officially recognizes this “new idea” and decides upon a certain action (typically three options; forget, store for later use, put into development). Ideas arise in the heads of people, however for the innovation of the organizations their “birth” and further wok with them requires proper and adequate management. Leadership plays a key role as leaders and their capabilities and approaches shape the basis for the path to the future. As Ezzat et al (2017) point out only very few existing works have shed the light on the role of creative leaders during ideation processes. Both the creativity of leaders and creativity of the employees is influenced by the number of factors – parts coming from the internal environment of the organizations. Nevertheless, this intersection and context seen from the point of view of the leadership impact on the ideation phase of the innovation is very little known.
The purpose and aim of the thesis is to investigate different aspects of the role the leaders and their leaderships can play in the ideation (and especially pre-embryonic part) phase of the innovation processes with the focus on ideation performance. Based on the results the ultimate target is to develop a usable framework for analysing an rganizations ideation performance and furthermore from this to provide leaders as well as members within the organization with guiding principles and proposals how to improve overall innovativeness.

Výzkum a stanovení vlivu vybraných komponent na efektivitu a účinnost managementu organizace

Práce se zaměřuje na stanovení nejvýznamnějších manažerských komponent (Morton, 1990) organizace a jejich ověření na vybraném vzorku. Za použití vybraných statistických metod bude stanoven vliv jednotlivých manažerských komponent (primárně strategie, struktura, kultura) na ekonomické výsledky organizace a jejich modelové řešení. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

Corporate Governance – stanovení nejvýznamněji působících činitelů spojených s výkonem správy a řízení organizace

Řešená problematika má za cíl popsat fungování Corporate Governance (CG) ve vybraných organizacích. Na základě provedeného výzkumu prostřednictvím kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní činitelé (kompetence, kvalifikace, role, způsoby rozhodování, atd.) ovlivňující efektivní a účinnou CG v organizacích. Výzkum může být zaměřen na aktuální oblasti CG současné doby – dualita/diverzita správních a exekutivních orgánů; případně genderová problematika. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

Výzkum relevantních faktorů působících v programu expatriace manažerů v nadnárodních společnostech

Oblast zaměření výzkumu pokrývá především současné poznatky mezinárodního managementu lidských zdrojů. Předmětem výzkumu je provedení šetření ve vybraných pobočkách nadnárodních společností působících v tuzemsku, případně v zahraničí dislokovaných pobočkách tuzemských nadnárodních společností. Na základě použití kvantitativních/kva­litativních metod budou stanoveny relevantní faktory spojené s úspěšností expatriace na úrovní HR. Součástí výzkumu je i zahrnutí zdůvodnění využití a s tím souvisejících přínosů expatriace pro organizaci. (S ohledem na rozsah a hloubku výzkumu se předpokládá pouze interní forma studia).

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Phone: +420 549 49 5386
E‑mail:

Řízení kvality a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model řízení kvality podniku. Tento model vztáhne k výkonnosti podniku (což znamená, že bude muset stanovit jak tuto výkonnost měřit) a zjistí jak tento model řízení, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model řízení kvality podniku ve vztahu k jeho výkonnosti.

Kvalita produktu a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak kvalita produktu, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu kvality produktu a výkonnosti podniku.

Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model vztahu spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. V rámci výzkumu student zjistí jak spokojenost zákazníka, resp. jeho jednotlivé komponenty ovlivňují výkonnost podniku. Součástí práce by měl být empirický výzkum provedený na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) a jeho zákazníků z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model vztahu spokojenosti zákazníka podniku a jeho výkonnosti.

Model firmy v podmínkách ekonomiky ČR

Na základě rešerše dostupné (především zahraniční) literatury student vytvoří model firmy (ať už na bázi manažerského, neoklasického nebo jiného ekonomického přístupu), přičemž vezme v potaz specifika ekonomiky ČR. Tento model student ověří v rámci empirického výzkumu na vzorku podniků (pokud možno maximálně srovnatelných) z ČR. Cíl: Vytvořit a ověřit model firmy v podmínkách fungování ekonomiky ČR.

Vliv Business Intelligence na rozhodovací procesy v podnicích

Business Intelligence patří k velmi diskutovaným tématům v oblasti podnikové informatiky, a to více než deset let. Ačkoliv se funkcionalita těchto systémů stále zdokonaluje, není zcela prozkoumán/prověřen mechanizmus jejich vlivu na výkonnost podniků. Proto je cílem práce identifikovat a analyzovat faktory související s využitím systémů Business Intelligence, a to faktory, které mají vliv na rozhodovací procesy v českých podnicích. Výstupem práce by měl být model vazeb a příčinných souvislostí Business Intelligence na účinnost a účelnost rozhodovacích procesů v českých podnicích. Téma předpokládá znalosti z oblasti podnikového hospodářství a managementu a současně informatiky (ideálně aplikované/pod­nikové informatiky).

Role jednotlivců a skupin při utváření environmentálního profilu podniku

Cílem práce je zodpovědět otázku, zda jednotlivci v podniku (a kteří, v jakých pozicích) mohou významně ovlivnit a ovlivňují environmentální profil (výkonnost) podniků, či zda zásadní roli hrají skupiny-stakeholdeři. Téma vyžaduje znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a zejména managementu; znalost psychologie či sociální psychologie je výhodou.

Internet věcí (the Internet of things): příležitosti a bariéry pro online marketing

Internet věcí je technologickou výzvou pro podniky i pro spotřebitele. Přestože v současnosti nelze přesně odhadnout rozsah této změny, předpokládá se, že bude mít významný vliv i na online marketing. Cílem disertační práce bude prozkoumat charakter tohoto vlivu (charakter změn) a současně faktory, které v případě zvolených aplikací (oblastí) internetu věcí budou působit jako bariéry. Tyto bariéry se mohou týkat producentů, zákazníků/spot­řebitelů, či vycházet z prostředí.

Public Economics

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

Phone: +420 224 095 448
E‑mail:

Health Care Financing Reforms in Eastern European Countries

Health care financing is an important limiting element in the development of health care in Eastern Europe, especially in a difficult economic situation. Negative experience in creating reimbursement mechanisms that would support economic efficiency and high quality of care is also a problem.

Objective: Analysis of health care reform reforms and identification of common trends and national differences.

Evaluation of geographic inequalities in public sector

The market allocates resources according to willingness and ability to pay, not according to needs of local population. But the geographic inequalities in public services are clearly the results of state planning. In the public sector, the equal access to services is one of the main public policy objectives. Therefore, any variation in the distribution of resources may be understood as a result of wrong state regulation.

Objective: to measure and evaluate the inequalities in geographic distribution of public services.

Public-Private Partnerships in Investment Projects: A Comparative Analysis of Korean Investments in Vietnam and the Czech Republic

Abstract: Dissertation thesis will deal with investment projects based on public-private partnerships. In addition to the general part, the thesis will focus on the comparison of projects with Korean investments in Vietnam and the Czech Republic. Research into the success factors of projects in different conditions will allow a comparative analysis of trends, policies, regulations and incentives created by the state and the formulation of recommendations to propose the optimization of cross-sectoral partnerships, leading to risk reduction and more effective predictions.

Goal: Comparative analysis of success factors of investment projects based on public-private partnerships.

Tax benefit as an instrument of family policy

The family is the subject of traditional support in developed countries. State family policy builds on the combination and interdependence of various instruments, namely benefit instruments, tax relief and public services. These instruments and their sub-measures function as complementary ones, but in some cases also as substitutes. On the one hand, the financial situation of families with children is traditionally influenced by benefit instruments, on the other hand, we have been observing the increasing influence of tax reliefs in recent years. At first glance, both instruments seem to have the same focus and impact on the household. In reality, however, the impact of tax measures differs from benefit instruments in a number of aspects. Different motivation to work, different amount of support, different way of eligibility, as well as different impact on public budgets will serve as examples. Each of these areas can be scientifically researched, but only a synthetic perspective will allow the evaluation of the role of tax instruments in family policy and the possible creation of recommendations for the decisive sphere. The aim of the thesis is to assess the role of tax instruments in the family policy of the Czech Republic with regard to the concept of justice and efficiency applied in economics. Attention will be paid to their redistribution ability, motivation to work, eligibility and political transparency.

The effectiveness of social transfers

Effective social policy is based, inter alia, on the assumption that social benefits are drawn by those targeted by the measure and at a level to help households address their social situation. In reality, however, there are cases where the household finds a way to draw social benefits to which it is not entitled. However, it is also possible to identify the opposite cases where the household entitled to the benefit does not draw it. Both cases undermine the effectiveness of social policy, and although their research is mainly of an application nature, this issue can also be found in the literature. At the same time, it is an area in which opinions and attitudes (including the professional public) are more formed by feelings than on a 'evidence-based' basis. Research that combines quantitative and qualitative methods will answer the question of which social benefits are prone to "erroneous" spending and why. It also identifies groups of households and their life situations that are affected by lower efficiency. The aim of this work is to assess the effectiveness of social transfers to the Czech population. On the one hand, the aim is to assess which social transfers and social groups are prone to abuse of social benefits and which factors influence this fact. On the other hand, the situation of non-take-up will be similarly evaluated.

Pension systems in the 21st century - challenges and risks from the perspective of sustainability and adequacy

The pension systems of developed countries have undergone many reform interventions over the past 20 years. These aimed both at achieving long-term financial sustainability and, at the same time, were aimed not to deteriorate the social situation of the current and future senior population. These reforms resulted in pension systems that are close to financial sustainability in the long term at the expense of deteriorating pension rights for current and future pensioners. At the same time, it is clear that the principles underlying these systems for the last 100 years have been exhausted and unable to respond flexibly and adequately to the challenges of today's social situation. We can mention, for example, the increasing differentiation of life expectancy related to the increasing responsibility of an individual for their health, the disadvantage of those households in the pension system that contribute in the form of future payers, or the declining cohesion of society resulting from the increasing role of education in differentiating the life paths of individuals. These aspects are not exclusive, yet they will have a significant impact on pension systems in the next 50 years. The aim of this work is, therefore, to find and assess the impact of those aspects of pension systems that will significantly affect their form and reforms in the next 50 years.

Fiscal decentralisation in Russia from international perspective

The principle of subsidiarity requires that government functions should be performed at a lowest possible level. This means that local governments are expected to deliver a comprehensive set of functions executed on their own responsibility, when budgetary choices are made by local officials elected by local citizens who have to meet the full cost of their decision through local taxes.The need for decentralisation and to it related fiscal decentralisation is stressed by many critical international documents – for example by Sustainable Development Goals or by the European Charter of Local Self-Government (signed by the Russian Federation).  

The goal of this dissertation is to determine to what extend the current system of fiscal decentralisation in the Russian Federation is in conformity with existing academic and professional knowledge, to what extend it delivers proper fiscal incentives and to propose possible changes. This goal will be achieved especially via the comprehensive analysis of the current level of fiscal decentralisation in the Russian Federation (using as benchmark best international practices), by estimating of the tax and expenditure autonomy for the subnational governments in Russia and by evaluating of generated fiscal incentives. 

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

Phone: +420 224 095 153
E‑mail:

prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Univerzita obrany v Brně

E‑mail:

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Phone: +421 4462317
E‑mail:

Factors determining the development of cities and agglomerations

The preparation of this dissertation will be based on searching the main theories of urbanization, including the theory of urban development and urban agglomerations, analysing the main stages of development of cities and agglomerations in the studied location, the factors that affect the socio-economic development of cities and agglomerations, as well as their management, identifying the most effective factors affecting the development of cities and agglomerations. Adopting existing international knowledge to the Russian conditions will serve as the main tool to achieve planned results.

The goal of this dissertation is to identify relevant factors affecting the development of cities and agglomerations in Russian conditions and on this base to develop an effective model for governance of cities and agglomerations.

Nové problémy a trendy ve financování a governance sociálního státu (vybrané oblasti)

V současné době prochází sociální stát řadou reforem. Na jedné straně čelí novým sociálním výzvám (sociální rizika), na druhé straně i ekonomickým tlakům. V důsledku toho nabývají na významu nové formy public-private mix, sociální inovace, je kladen větší důraz na služby než dávky, aktivaci, sociální investice.

Cíl: Cílem projektu je analyzovat k jakým změnám dochází ve financování, regulaci a poskytování služeb v různých oblastech sociálního státu. Může jít o ČR, mezinárodní srovnání, ve vybrané oblasti sociálního státu.

Problémy, transformace a přínosy politiky zaměstnanosti (může být zúženo na oblast, program)

V souvislosti s probíhajícími změnami ve společnosti a na trzích práce a jejich důsledky pro některé zranitelné skupiny na trhu práce jako je mládež, méně kvalifikovaní, starší pracovníci, atp. nabývá na významu účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a současně i jejich ekonomická efektivnost. Zhodnotit účinnost programů aktivní politiky je ovšem metodologicky náročný a v literatuře značně diskutovaný úkol.

Cíl: Cílem projektu je analyzovat ve vzájemných souvislostech implementaci a efekty vybrané oblasti / programu aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.

Chudoba, materiální deprivace, role sociální politiky

Chudoba a materiální deprivace jsou považovány za indikátor selhání sociálního státu v ekonomicky rozvinutých společnostech. Ke koncentraci těchto jevů dochází typicky u specifických kategorií populace. Úkolem práce bude (s využitím databází a simulací) identifikovat faktory, které k takové koncentraci těchto jevů a roli různých opatření sociální politiky (dávkových systémů a vybraných oblastí veřejných/soci­álních služeb) při jejich eliminaci.

Cíl: Cílem disertační práce bude posoudit faktory a podmínky, které způsobují chudobu a materiální deprivaci (specifikovaných kategorií) populace v ČR, případně v mezinárodním srovnání, a roli různých opatření sociální politiky při její eliminaci.

Ekonomické aspekty uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správního orgánu

V souvislosti se stále častějšími případy uplatňování odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ze strany adresátů působení veřejné správy vůči příslušným správním orgánům (v režimu zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění) projevují se stále intenzivněji negativní ekonomické dopady uvedeného odškodňování do rozpočtu státního (v případě orgánů státní správy, a přenesené působnosti obcí a krajů), či rozpočtů ÚSC (v případě samostatné působnosti obcí a krajů). Práce by měla ověřit existenci, resp. zhodnotit a analyzovat z hlediska vhodnosti a adekvátnosti metodiku zjišťování a vyhodnocování uvedených případů, práce s těmito poznatky jako součásti řídící práce uvnitř správního orgánu, resp. v případě státní správy příslušného rezortu. Na uvedená zjištění a analýzy by pak mělo navázat posouzení existujícího modelu práce s uvedenými riziky, event. formulace návrhu takového modelu s potřebným obsahem a strukturou, a také vytvoření doporučení, jež by mohla vést ke snížení uvedených rizik. Relativně samostatným, i když nezbytným subtématem práce bude problematika uplatňování tzv. regresních úhrad jednak vůči konkrétním úředním osobám, a dále mezi správními orgány navzájem. Nabízí se také komparace mezi více oblastmi (úseky, orgány) veřejné správy ze sledovaných hledisek. Přínosem bude posouzení využití vhodně zvoleného zahraničního modelu.

Cíl: Identifikace faktorů zvyšujících riziko vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou porušením zákonnosti a správnosti postupu a rozhodnutí správního orgánu, vyhodnocení jejich váhy a vztahů, ověření situace ve veřejné správě v této oblasti (resp. u vybraného rezortu či VÚSC), a formulace návrhu doporučení (metodiky) k hodnocení relevantních stránek činnosti správního orgánu, a opatření ke snižování těchto rizik.

Uncovering Motives for Volunteering and Charitable Giving

Volunteering is often a two-stage process. People first register their interest to volunteer and then, on the day, they decide to whether to indeed volunteer or not, if asked to. For example, in some countries people first decide to join a blood or bone marrow registry and later, when approached by the registry, decide whether to actually donate or not. This two-stage decision is particularly interesting from the perspective of moral consistency and moral licensing academic debate in social psychology.

According to moral licensing, behaving in a moral or sociably desirable way, such as signing up for a registry, might result in people later on being less worried about the negative consequences of their subsequent actions and thus displaying behaviors that are in contrast with their original choices. For example, they may not volunteer when contacted by the registry when there is an urgent need for their help. Moral consistency gives the opposite prediction – to stay consistent with the initial action of joining the registry the individual will be more likely to volunteer when contacted later on. Getting an individual to sign up for the registry might also increase psychological affiliation with the registry´s administering organization, and more so the higher cost to sign up.

The time dimension between has been shown to influence volunteering and other prosocial activities. The time elapsed between the expression of interest to volunteer and volunteering itself is therefore a probable factor interacting with moral licensing/moral consistency, influencing the decision to actually volunteer. The objective of this dissertation is to theoretically and experimentally examine the relationship between the good deed of expressing the interest to volunteer that likely creates warm glow and the likelihood of following through when contacted by the volunteering organization. The understanding of the relationship is crucial for providing policy recommendations aimed at increasing the efficiency of volunteering process.

The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

Intentions and reciprocal behavior

This topic proposes to study the importance of intentions on reciprocal behavior. The key contribution will be to design a series of experiments that will allow to vary the level or nature of intent as opposed to only controlling for intent as observed in the existing literature (Cox, 2004; Charness, 2004; Cox and Deck, 2005; McCabe, Rigdon, and Smith, 2003).

The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

Social influence in charitable giving

Charities often publicize generous contributions as fund-raising strategy and encourage individuals to donate more. This topic proposes to analyze the effect of social influence in charitable giving and experimentally test the conjecture that different types of social information about other donors’ decision will have different effects on donors.

The research will involve laboratory and field experiments and might be conducted as a cotutelle (double degree) under the supervision of Prof Maroš Servátka at Macquarie Business School in Sydney.

Electronic procurement in the European Union: processes and impacts

Abstract: E-procurement has become an independent research area that has been separated from a more general field of e-government. E-procurement research usually deals with impacts on efficiency of public tendering (like costs of compliance with regulations imposing new requirements on e-procurement, competitiveness and final price), on transparency and on internal procurement processes. In practical reforms, e-procurement is considered an important part of e-government policies and also as an important component of pan-European e-government services. In case of the EU countries, governments have attempted to respond to requirement of EU bodies and the European e-procurement policy. At the same time they have been considering developments in their home countries. E-procurement practice thus combines central requirements and decentralized solutions and its aggregated impacts on national level are sometimes not so clear.

Goal: The goal of this dissertation thesis is to deliver comparative analysis of e-procurement developments in the European Union and to estimate selected impacts of e-procurement on efficiency and transparency.

Evaluation of impacts of selected administrative reform

Public administration is reformed on continuous basis. However post-communist countries represent a specific context for administrative reforms (literature discusses focus, extent and success of administrative reforms in these countries in comparison to developed countries, also special theories like the theory of the neoweberian state have been discused with regards to specifics of public administration in transition/developed countries). In its theoretical part, the PhD thesis should address possiblities and difficulties of evaluation of administrative reforms (inc. the topic of their unexpected effects and paradoxes). In its empirical part the thesis should focus on evaluation of a selected reform (a comparative perspective can also be applied).


Aim of the thesis: Based on secondary sources on evaluation of administrative reforms and data obtained through his/her own research, the PhD candidate is expected to evaluate impacts of selected administrative reform and lay down recommendation for improvement for practitioners.

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

Phone: +420 224 098 342
E‑mail:

Social Enterprises (Entrepreneurship) in the Czech Republic

Spanning sectoral boundaries is now perhaps accelerating, especially with the development of social enterprises that seem to transcendent sectors. Nevertheless, a complex approach that would enable reflection on the specific nature of social entrepreneurship in a transitional context as well as on current public debates and policy making discourses on the subject is lacking. This dissertation thesis intends to fill this gap. Since the economic crisis, the interest in social enterprises has increased and various forms of social enterprises have spread. The emergence of social enterprises is associated with the advancement of a civil society in which corporate altruism is on the rise. The discourse on social entrepreneurship is quite different across countries; each region produces specific debates. The definitions of social enterprise are diverse and tend to describe the functions of different types of social enterprises. To deepen the discussion on social enterprises as embodied in Western and Eastern Europe, it is useful to underline the distinct development the civil society in these regions experienced. The process of the institutionali­zation of social enterprise has often been closely linked to the evolution of public policies, especially regarding the real-world challenges the civil society has to face.

Purpose: The aim of the dissertation thesis is to conduct a critical reflection of the current scientific discourse focused on research of the social entrepreneurship and to provide a comprehensive picture of the social entrepreneurship in the Czech Republic.

New Public Governance and the Czech Republic Reality

Several authors argue that New Public Governance concept should be leading motive for public administration developments in the world. The principle of modern governance and its contents is for example defined by the OECD. The goal of this research is to assess if/how the NPG paradigm is applied in the public administration reality of the Czech Republic. The thesis is about to explore the nature of NPG in the Czech context from the point of the theory and practice of administrative services, public services delivery and public policy implications. Offering a range of theoretical perspectives and providing a critical examination of up-to-date empirical research the thesis is expected to provide answers and explanations to the NPG as a new paradigm for public services delivery in the Czech Republic.

Hybrid organizations and public service delivery

Abstract:

The ongoing transformation of horizontal cross-sectoral links in providing public services is a topic that has been discussed not only in the Anglo-Saxon environment. Hybridization is a highly relevant and, even in (post-) transition economies, still insufficiently explored phenomenon. 

The existence of a mix of public service providers (e.g. in the educational, health care, water management, power industry, and transportation sectors) and of various hybrid models (such as purchaser–provider models, contracting out, outsourcing/com­missioning, corporatization, public–private partnerships) gives rise to new challenging issues requiring a systemic solution at both the theoretical and practical levels. They will be researched in the dissertation which is expected to determine the percentage of hybrid organisations in the selected sectors of public services and provide comprehensive evaluation of the current state of hybridization under the conditions of the Czech Republic (or, as the case may be, other transition economies) in identifying quasi-market principles. By measuring the impacts of hybridity on the provision of public services (focusing on a specific dimension of such an impact as well as on availability, expense-to-revenue ratio, influence on the labour market, accommodation of target groups’ needs, etc.), it is possible to quantitatively evaluate even qualitative attributes of so called mixed enterprises collaboration, while taking account of the legislative, economic and institutional environments and possibly also predicting potential changes.

Goal:

The goal of the dissertation is to establish the share of hybrid organisations in the selected sectors of public services and analyse specific impacts of hybridity on their provision under the conditions of the Czech Republic/Slovakia, or, as the case may be, other (post-) transition economies. 


Regional Economics

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Phone: +420 549 49 8813
E‑mail:

Development of innovation systems in metropolitan regions

Annotation: Cities and metropolitan regions have a good prerequisite for innovation development. They represent essential nodes of innovation networks. Metropolitan regions have the resources needed for innovation, such as a sufficient supply of skilled workers with various specializations. Important innovation actors, such as innovation enterprises or universities, are also located here. The concentration of these actors makes it possible to share tacit knowledge and take advantage of spatial proximity. In metropolitan regions, there are probably the best conditions for introducing radical and market new innovations. Metropolitan regions are therefore considered as drivers of innovation development. At the same time, innovation is the driving force for urban development. We can find significant differences between individual metropolitan regions, and each such region has its unique conditions for innovation. The dissertation thesis will focus on the analysis of innovation determinants in selected urban regions.

Aim: The thesis will aim to analyse the development of innovations in selected metropolitan regions. The thesis will search for the success factors of these regional innovation systems and will also investigate public policy interventions for the development of urban innovation. The dissertation will discuss the possibilities of transferring experiences and best practices from selected metropolitan regions to other regions.

Assessment of innovation policy tools and possibilities of their implementation in regions

Annotation: The implementation of regional innovation policy is currently significantly influenced by the ideas of the representatives of institutional theories of regional development. They pay particular attention to knowledge, collaboration, networking, or innovation infrastructure. In recent years, a growing emphasis has been put on innovation policy at the regional level. Several facts cause this. Firstly, individual regions have a unique competitive advantage. Secondly, regions can benefit from spatial proximity and mutual knowledge of the actors. Finally, in particular, each region has its specific features, and thus the one-size-fits-all concept cannot be applied. The regions present their policy orientations and the tools they use through regional innovation strategies, but these strategies have often only a formal character. A broad range of different tools are used worldwide to stimulate the creation and diffusion of innovation, and some regions are already drawing inspiration from abroad. The dissertation thesis will be focused on the theory review of the development of innovation policy tools in regions and on the evaluation of selected tools. The thesis will pay particular attention to instruments successfully used abroad.

Aim: The thesis aims to identify and classify tools used for the development of innovations in the world, to evaluate them in terms of possible implementation in the Czech Republic, and to propose a set of tools that could be applied in the Czech regions.

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Phone: +420 549 49 3049
E‑mail:

Contemporary post-industrial city

Annotation: The concept of post-industrial society began to emerge around the turn of the 1960s and 1970s. In the post-industrial period, the combination of science, technology, and economics has developed, especially in the area of ​​research and development and innovation. Demand for services is increasing significantly at the expense of tangible goods, which does not mean that the industry is completely disappearing. Production becomes dependent on theoretical knowledge, which is becoming strategic resources of advanced societies. Among other things, requirements for the qualification of the workforce are changing as a result of the innovation of the technologies used, and the dependence of countries on natural conditions and natural resources decreases. The process of globalization significantly influences the economic structure of countries or regions. The importance of large cities, metropolises and agglomerated areas are growing, where management functions, capital, financial flows, as well as social and cultural activities, administration, public administration, etc. are concentrated.

Aim: The dissertation thesis aims to describe the concept of post-industrial society and post-industrial city at the theoretical level, and to identify and analyse the most significant economic, social, environmental and other changes compared to the industrial period. The thesis can encompass a comparison of post-industrial development of selected cities in the Czech Republic, student’s own research in a model city or cities, or the comparison with urbanized areas that have already coped with their industrial past.

prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Phone: +420 549 49 6944
E‑mail:

Transformation of Traditional Industrial Towns/Regions

Annotation: Old industrial towns and regions in Central and Eastern Europe suffered from socioeconomic decline after 1989. Transformational experience of their western predecessors could be applied only partly just because of different origin as well as character of their troubles. The thesis should deal with selected aspects of the transformation of old industrial towns and regions. It should also monitor the path of their development as well as the degree of adaptation to contemporary socioeconomic conditions.


Objective: The objective of this thesis consists in the analysis and delimitation of similar or identical attributes and differences in the transformation of selected old industrial towns/regions. There will be identified factors and mechanisms at the urban/regional and national level that affected the course of transformation in chosen towns/regions. These findings enable to formulate particular recommendations for actors influencing the development in observed towns/regions.

Urban Marketing in the Czech Republic

Annotation: Urban marketing becomes increasingly popular and dynamically developing concept. In this thesis, there will be analyzed reasons for the creation and extension of this concept. Attention will be devoted also to the elements, processes and activities that belong to urban marketing. Apart from theoretical aspects and continuities of urban marketing one cannot omit its practical implications as they become an inseparable part of urban managements more and more. This thesis will focus on analysis and evaluation of urban marketing considering different size and location of our towns.  


Objective: The objective of the thesis is to analyze and assess activities of urban marketing in the selected towns of the Czech Republic. An emphasis will be put on the comparison of marketing activities in towns of different population size and located in different regions. Afore mentioned size and spatial differentiation facilitates the categorization of basic attributes of urban marketing in the country.

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Phone: +420 549 49 4987
E‑mail:

Cooperation on innovation activities in regions of the Czech Republic

Annotation: The innovation activity is not evenly distributed across the regions, and the individual regions also differ in the intensity of their cooperation among innovation actors. Developed cooperation between actors is considered a fundamental prerequisite for innovation in current regional theories. Cooperation is perceived as an essential form of mutual learning and dissemination of tacit knowledge and as a unique competitive advantage of the region. The primary prerequisite for the development of cooperation is a sufficiently developed demand (enterprises) and supply (knowledge organizations) subsystem of the regional innovation system. If a component is not present sufficiently, this can also be addressed through cooperation with actors outside the region. Cooperation takes place both between the enterprises themselves, and between enterprises and research organizations. Cooperation also varies across sectors, with spatial proximity playing a vital role in some sectors. The dissertation should help to solve the lack of information on the intensity and forms of cooperation between innovative actors in regions.

Aim: The dissertation thesis will aim to analyse the intensity, importance, source of financing (private vs. public sources) and forms of cooperation on innovation activities in the selected region(s) of the Czech Republic. During its elaboration, the student will define the geographical area, forms of cooperation, or economic sectors that he/she will deal within his/her research.

doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Phone: +420 549 49 6401
E‑mail:

Possibility to use models for evaluation of financial solvency of local self-governments

Annotation: Modelling of processes, which are increasingly being applied in public administration, enables the collection and analysis of data and the creation of explanatory models. These models allow to capture the real state of the situation, identify influencing factors, and determine other effective procedures. Models, including also prediction, make it possible to identify, for example, the bad financial development of a subject in time. These trends are also reflected at the level of local self-governments, especially in the area of financial management. The implementation of international accounting standards in 2008 facilitated comparisons of the financial performance of local self-governments within one country and also on the international level. The most complicated part of modelling is to investigate causal relationships between individual financial indicators and quantify the effects of these individual indicators. The theoretical part will be focused on models of financial situation evaluation of municipalities and regions. The empirical part will be to evaluate the development of indicators at the level of local self-government in selected countries.

Aim: The dissertation thesis will aim to evaluate the financial management of local self-governments in selected countries through selected types of models. The analysed countries, as well as models assessing the financial standing of local self-governments, will be selected by the student based on the theoretical background of the dissertation thesis.

prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Phone: +420 549 49 8376
E‑mail:

Sustainable regional development (case study)

Annotation: The implementation of the concept of sustainable development can be effectively supported by the application of the “think globally, act locally” approach. In this context, the theoretical and methodological basis of the dissertation thesis will be elaborated on the basis of an analysis of available scientific literature and own knowledge, which will be subsequently developed in detail including a case study proposal.

Aim: The thesis aims to analyse the existing experience with the application of the above mentioned environmental approach, and on the basis of an adequately structured synthesis it is purposefully applied to a concrete case study of sustainable development of a selected region of the Czech Republic.

 

Department of PhD studies

Office for Science, Research and Doctoral Studies

Phone: +420 549 49 6693
E‑mail: