Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Program podpory rozvoje jazykových kompetencí

Cílem programu je:

  1. v oblasti bakalářského a magisterského stupně studia rozšířit a zkvalitnit nabídku kurzů vyučovaných v cizím jazyce a
  2. v oblasti doktorského stupně studia rozšířit nabídku tematických a problémových okruhů, které bude možno nabídnout ke konzultaci potenciálním zájemcům o krátkodobé pobyty na fakultě v rámci mobilitních programů

Cílů programu má být dosaženo prostřednictvím podpory rozvoje jazykových kompetencí akademických pracovníků ESF MU včetně interních doktorandů.

Program je určen pro:

  1. akademické pracovníky včetně aktivních studentů prezenční formy DSP, kteří na ESF již vedou kurzy či jednotlivé přednášky v anglickém jazyce;
  2. akademické pracovníky včetně aktivních studentů prezenční formy DSP, kteří zatím v anglickém jazyce na ESF neučí, ale nabídnou kurz akreditovaný v anglickém jazyce pro výuku v následujícím semestru;
  3. školitele DSP, kteří v rámci DSP učí v anglickém jazyce, vypisují témata disertačních prací v anglickém jazyce nebo taková témata pro příští akademický rok vypíšou;
  4. školitele DSP, kteří nabídnou možnost konzultace vybraných tematických okruhů v anglickém jazyce jako nabídku pro možné uchazeče v rámci krátkodobých mobilitních programu EU (Erasmus atd.).

V rámci programu bude žadatelům splňujícím podmínky uvedené v bodech 1. až 4. poskytnuta podpora ve formě:

  1. finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené s rozvojem jazykových kompetencí v anglickém jazyce (např. kurzovné v jazykových školách apod.);
  2. finančního příspěvku na prokazatelně vynaložené náklady spojené se získáním certifikátu osvědčujícího jazykové kompetence v AJ (např. poplatek za zkoušku CAE, FCE apod.), pokud byla zkouška složena úspěšně a certifikát byl žadateli udělen;
  3. účasti v kurzu Presentation Skills for Teaching zaměřeném na rozvoj prezentačních dovedností v anglickém jazyce, který bude organizovat fakulta.

Pro získání finanční podpory podle bodu a) a b) je třeba předložit doklad potvrzující vynaložené prostředky na podporované aktivity s datem vystavení v příslušném roce.

Na poskytnutí podpory není nárok. O výši poskytnuté podpory rozhoduje proděkan pro vnější vztahy s ohledem na míru zapojení žadatele do aktivit podle bodu 1 – 4 a s ohledem na finanční možnosti fakulty tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl programu.

Přihlášky na formuláři odevzdávejte na Zahraniční oddělení. Přihlášky podávejte do 30.9.2017.

Upozornění: Na dokladu o zaplacení jazykového kurzu je nutné mít uvedené následující údaje: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, jméno účastníka, Lipová 41a, 602 00 Brno.