Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Základní informace pro uchazeče

M1

habilitačním řízení se ověřuje vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti docent. Pedagogická kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, habilitační přednášky před Vědeckou radou ESF a předcházející pedagogické praxe uchazeče. Vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a na základě dalších vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost.

řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče o udělení vědecko-pedagogické hodnosti profesor a posuzuje se, zda je uchazeč význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a podílí se na jeho rozvoji. Při posuzování se vychází zejména z publikovaných vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, absolvovaných vědeckých stáží a dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost a předcházející pedagogickou praxi, z doporučujících stanovisek, z hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost a přednášky na veřejném zasedání vědecké rady.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na ESF MU uskutečňují dle:

Doporučené minimální požadavky vztahující se k vědecké kvalifikaci uchazeče

Doporučené minimální požadavky vztahující se k vědecké kvalifikaci uchazeče o habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem stanovuje Směrnice děkana č. 1/2015 „Metodika posuzování vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF“.

Směrnice specifikuje posuzované činnosti a jejich bodové hodnoty a stanovuje minimální počet bodů pro jednotlivé posuzované oblasti. Na základě metodiky zpracuje uchazeč autoevaluační tabulku, kterou přikládá spolu s dalšími dokumenty specifikovanými ve Směrnici Masarykovy univerzity č. 1/2016 k návrhu na zahájení řízení.

Prokázání a zdokumentování naplnění doporučených minimálních požadavků v oblasti vědecké kvalifikace uchazeče slouží jako pomocný podklad pro zahájení příslušného řízení. Pro hodnocení uchazeče je rozhodující stanovisko habilitační/hod­noticí komise a stanovisko Vědecké rady ESF MU.

Bližší informace