Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Ohlédnutí

KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ

Brno, 5. a 6. 2. 2008

Konference „Konkurenceschop­nost podniků“ se konala pod záštitou děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Této akce se zúčastnilo více než 140 odborníků z oblasti ekonomické teorie a manažerské praxe. Cílem konference byla výměna poznatků mezi zástupci vysokých škol, výzkumných a poradenských organizací a top managementu o konkurences­chopnosti podniků a faktorech, které ji ovlivňují, včetně hledání cest jejího dalšího zvyšování.

foto 01

Plenární zasedání

foto 02 Konferenci zahájil děkan Ekonomicko-správní fakulty doc. Svoboda. Vyzdvihnul význam projednávaného tématu a popřál jednání hodně zdaru. Jednání pozdravil prezident České manažerské asociace Ing.Macka jako reprezentant spolupořádající organizace. V dopolední části odborných referátů vystoupil jako první prof. Blažek z Ekonomicko-správní fakulty MU, který hovořil o výsledcích empirického šetření konkurenceschop­nosti podniků, které bylo realizováno v rámci Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky.
foto 03 S dalším referátem zaměřeným na problematiku systému ukazatelů výkonnosti podniků vystoupil Ing. Richter z Pricewaterhou­seCoopers. Prof. Kislingerová z Vysoké školy ekonomické přednesla vizi konkurenceschop­nosti podniku ve 21. století. Ing. Krajíček z Ekonomicko-správní fakulty MU se zabýval otázkou, jak může fakulta přispět ke zvýšení konkurenceschop­nosti podniků v ČR?
foto 04 Ředitel Regionální hospodářské komory Brno Ing. Bajer se ve svém vystoupení věnoval problematice podpory zvýšení konkurenceschop­nosti malých a středních podniků v regionu. V závěru dopolední části plenárního zasedání vystoupil předseda správní rady AAA Auto a bývalý předseda představenstva Škody Auto Ing. Kulhánek, na téma jak být konkurenceschopný v automobilovém průmyslu.
 
foto 05 Polední přestávka sloužila jak pro načerpání kalorií, tak pro diskuse u kávy. foto 06
foto 07 Odpolední část jednání zahájila Ing. Girstlová, viceprezidentka firmy Gity, která hovořila na téma podnikání v globálním světě. Ing. Glogar, ředitel Moravsko-slezského automobilového klastru se zabýval problematikou inovací, jako podmínkou konkurenceschop­nosti podniku. Tématem referátu prof. Majtána z Ekonomické univerzity v Bratislavě byl systémový přístup k marketingové strategii. Předseda Svazu pivovarů a sladoven Ing. Krakeš se ve svém vystoupení věnoval problematice konkurenceschop­nosti českého piva. Ing. Vitula, vrchní ředitel z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hovořil o stavu přípravy operačního programu výzkum a vývoj pro inovace.
foto 08 Mgr. Póč z Ekonomicko-správní fakulty MU se věnoval problematice synergických efektů při zvyšování konkurenceschop­nosti vysokých škol a zaměstnavatelů absolventů s využíváním evropských fondů. Prof. Mikoláš z Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě vystoupil s originálním příspěvkem týkajícím se ekonomie času konkurence. Doc. Klvačová z Vysoké školy ekonomické ve svém vystoupení zpochybnila oprávněnost pojmu konkurenceschopnost národních států a světových regionů. O nekalé konkurenci čínských výrobců na trhu malých motocyklů hovořil Lukáš Vašíček z firmy Blata. Ing. Tesař ze společnosti Toray Textiles Central Europe se zabýval specifiky velkých nadnárodních společností.

Jednání v sekcích

foto 09 Po ukončení plenárního zasedání bylo zahájeno jednání ve třech paralelně probíhajících sekcích, zaměřených na problematiku obecných přístupů ke konkurenceschop­nosti, na využití znalostí a dovedností pro posílení konkurenceschop­nosti a na konkurenceschopnost v průmyslu a ve službách. Pod předsednictvím Ing. Sláčaly proběhlo rovněž první zasedání Brněnského manažerského klubu, který byl nově ustaven v rámci České manažerské asociace.
foto 10 Na večerním rautu pokračovaly v příjemném prostředí neformální diskuse do pozdních hodin.
foto 11 foto 12 Druhý den pokračovalo jednání v sekcích, a to zejména se zaměřením na problematiku konkurenceschop­nosti malých a středních podniků, sítí a nástrojů konkurenceschop­nosti. Z konference byl vydán dvoudílný sborník, který byl účastníkům předán při prezenci. Třetí díl sborníku bude vydán do konce února a účastníkům bude zaslán poštou. Kromě toho jsou jednotlivé díly sborníků v elektronické podobě k dispozici pod následujícím odkazem sborníky.
foto 13 Dle vyjádření účastníků přispěla konference k výměně řady zajímavých poznatků a navázání mnoha důležitých vztahů.
foto 14 foto 15