Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Doporučená literatura ke zkoušce do navazujícího magisterského studia

Ekonomie (Společná pro všechny obory)

 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 9788074000065.
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie Praha: Grada Publishing, 1999
 • BRČÁK, Josef a Bohuslav SEKERKA. Makroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978–80–7380–245–5.
 • JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732589.
 • JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 9788024732596.
 • MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 9788086175706.
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Jolana VOLEJNÍKOVÁ. Makroekonomie: cvičebnice. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80–86175–47–2.

Ekonomie (Odborná – pouze pro obor Ekonomie)

 • HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení Praha: C.H. Beck, 2005 (kapitoly 1.–8., 9.2, 10.2, 11.1–11.5.) ISBN 80–7179–380–9.

Hospodářská politika

 • SLANÝ, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika Praha: C.H. Beck, 2003
 • TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika: 1900–2007. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 9788074000027.

Veřejná ekonomika a Veřejná ekonomika a správa

 • HENDRYCH, D. Správní právo – obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 832 s. ISBN: 978–80–7179–254–3
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN 978–80–7357–574–8
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 763 s. ISBN 80–7169–891–1
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 642 s. ISBN 978–80–7357–698–1.
 • POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Slon 2005. ISBN 80–86429–50–4,
 • POMAHAČ, R. a VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. ISBN 80–7179–748–0.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978–80–86929–29–3
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978–80–86929–25–5

Regionální rozvoj a správa

 • HALÁMEK, P. Projektový cyklus v EU. Brno: MU, 2004.
 • HRABALOVÁ, S., Klímová, V., Nunvářová, S.: Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: MU, 2005.
 • VITURKA, M. Regionální ekonomie a politika II, Brno: MU, 2008.
 • ŽÍTEK, V. a kol. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů, Brno: MU, 2004.

Finance

 • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad – Vilém Jungmann – Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80–7226–189–4.
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 9788073805265.
 • KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. ISBN 9788087212455.
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. – přeprac. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978–80–86929–51–4.
 • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978–80–7357–647–9.
 • SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80–86119–95–5
 • REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80–7261–132–1
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Podniková ekonomika a management

 • SUCHÁNEK, Petr a David ŠPAČEK. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Dostupné z IS MU
 • BLAŽEK, L. Management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978–80–247–3275–6
 • Úvod do podnikového hospodářství. Günter Wöhe – Eva Kislingerová (eds.), translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978–80–7179–897–2.
 • BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 9788074004780.

Podniková informatika

 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 9788024743073.
 • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 9788024726151.
 • HINDLS, Richard. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional publishing, 2007. ISBN 9788086946436.
 • MOUČKA, Jiří a Petr RÁDL. Matematika pro studenty ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 9788024732602.
 • SKIENA, Steven S. The algorithm design manual. New York: Springer, 1998. xvi, 486 s. ISBN 0–387–94860–0.
 • SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 6th ed. Harlow: Addison-Wesley Publishing Company, 2001. xx, 693 s. ISBN 0–201–39815-X.
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xxix, 928 s. ISBN 9788071798972.

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

 • MANKIW, N. G: Základy ekonomie. 1. Vyd. Praha. Grada. 1999.
 • SLANÝ, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C. H. Beck, 2003
 • TOMEŠ, Z. : Hospodářská politika 1900–2007. Praha C.H. Beck 2008
 • BAYLIS, John, SMITH, Steve, OWENS, Patricia The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • KISSINGER, Henry, A., Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi, Prostor, Praha 1999.
 • DRULÁK, Petr, Teorie mezinárodních vztahů, Portál, Praha 2003.
 • SMITH, Steve, BOOTH, Ken, Současná teorie mezinárodních vztahů, Barrister and Principal, Brno 2001.

Matematické a statistické metody v ekonomii

 • MOUČKA, Jiří a Petr RÁDL. Matematika pro studenty ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 9788024732602.
 • BAUER, Luboš. Matematika v ekonomii a ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024744193.
 • HINDLS, Richard. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional publishing, 2007. ISBN 9788086946436.
 • ARLTOVÁ, Markéta. Základy statistiky v příkladech. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 9788026307563.

Zkouška z ekonomie a veřejných financí

 • HENDRYCH, D. Správní právo – obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 832 s. ISBN: 978–80–7179–254–3
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN 978–80–7357–574–8
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 763 s. ISBN 80–7169–891–1
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 642 s. ISBN 978–80–7357–698–1.
 • POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Slon 2005. ISBN 80–86429–50–4,
 • POMAHAČ, R. a VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. ISBN 80–7179–748–0.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978–80–86929–29–3
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978–80–86929–25–5

Zkouška z francouzského jazyka

 • Jakákoliv celá francouzská gramatika (např. N. McBride, E. Valentová: Fr. gramatika abecedně; Fraus-Hachette 2000, ISBN 80–7238–100–8) nebo gramatika obsažená ve všech dílech učebnice francouzštiny:
 • A. Bloomfield, B. Tauzin: Affaires a suivre, Hachette 2001, ISBN 2–01–155164–1)
 • Penfornis, J. – L.: Français.com. Clé international. Paris, 2002. ISBN 2–09–033171–2
 • Sledování francouzských masmédií

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU