Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Přijímací řízení do bakalářského studia

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči písemně poštou v termínu od 30. 5. 2018.

Nepřijatí uchazeči si mohou podat žádost o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od data doručení rozhodnutí. Více informací naleznete zde.

1) Do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě (s výjimkou dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou, a dvouoborové kombinace Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost)

Přijímací zkouška bude konána formou písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

Bez přijímací zkoušky (žádost o prominutí PZk ke stažení zde) budou přijati uchazeči, kteří do 30. 3. 2018 ooriginálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2017 do 30. 3. 2018 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů (verbální, logický, argumentační a kvantitativní):

obor minimální percentil
Ekonomie 70,00
Hospodářská politika (jednooborová) 70,00
Veřejná ekonomika a správa 70,00
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 70,00
Regionální rozvoj a správa 70,00
Regionální rozvoj a cestovní ruch 70,00
Finance 80,00
Podniková ekonomika a management 80,00
Podniková informatika 80,00
Finance a právo 80,00

Percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ.

Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří do 30. 3. 2018 spolu se žádostí doloží jednu z následujících skutečností:

a/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. (Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost celostátního kola. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ.) V kategorii 01 – Matematika a statistika, 13 – Ekonomika a řízení a 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory. Nebo ve Stredoškolské odborné činnosťi (SOČ) vyhlášené MŠVVaŠ SR v kategorii 02 – Matematika, fyzika, 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, 13 – História, filozofia, právne vedy a 15 – Ekonomika a riadenie.

b/ Kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo úředně ověřenou kopii diplomu za Cenu Merkur „Člověk a společnost“ udělovanou za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd.

c/ Potvrzení s razítkem a podpisem střední školy o účasti v Soutěži EU pro mladé vědce EUCYS ( European Union Contest for Young Scientists) nebo o účasti na Přírodovědné olympiádě zemí EU (EUSO – European Union Science Olympiad).

d/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy o absolvování celostátního nebo mezinárodního kola Matematické olympiády (kategorie A a P – programování a informatika), Fyzikální olympiády (kategorie A), Chemické olympiády (kategorie A) a Biologické olympiády (kategorie A). U kategorií olympiád B a C mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky studenti, kteří se v celostátním kole umístili na 1. – 3. místě.

e/ Kopii diplomu o umístění na 1. – 3. místě v soutěži Bohatství země nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Masarykovou univerzitou.

f/ Kopii diplomu o umístění na 1. – 3. místě v soutěži Seminář Ekonomických mozků nebo v jiné adekvátní soutěži pořádané Ekonomicko-správní fakultou.

g/ Žádost o uznání výsledků zvláštního programu celoživotního vzdělávání Touch Econ pro studenty středních škol vyhlášeného děkanem Ekonomicko-správní fakulty MU.

h/ Doloží pozvánku ke zkoušce spolu s potvrzením, razítkem a podpisem střední školy o přihlášení se k nepovinné maturitě z volitelného předmětu Matematika+. Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěje.

i/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce celostátního kola kategorie C v Logické olympiádě pořádané Mensou ČR.

j/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce celostátního kola soutěže Ekonomický tým pořádané MŠMT.

k/ Úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy výherce finále Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV).

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

2) Do bakalářského studia dvouoborové kombinace Veřejná ekonomika a správa a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů (TSP viz výše) a oborový test z francouzského jazyka (zajišťuje Pedagogická fakulta MU). Oborová přijímací zkouška z francouzského jazyka je ohodnocena maximálně stým a minimálně prvním percentilem. Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude dána součtem percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle součtu příslušných percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Bez absolvování TSP budou přijati uchazeči, kteří do 30. 3. 2018 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2017 do 30. 3. 2018 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s. r. o. s výsledným umístěním na 70,00 a vyšším percentilu v každém z testovaných oddílů (verbální, logický, argumentační a kvantitativní), přičemž percentily dosažené v jednotlivých oddílech OSP (VŠP) nelze kombinovat z různých termínů NSZ. Do celkového pořadí budou zařazeni s percentilem 100 za TSP a s percentilem podle oborové přijímací zkoušky z francouzského jazyka.

Dále mohou být bez absolvování TSP přijati uchazeči, kteří do 30. 3. 2018 doloží některé z výše uvedených skutečností a/ – k/.

Přijímací zkoušku, na základě doložených dokumentů, lze prominout pouze jednou. Stejný rozhodný dokument není možné použít v různých bězích přijímacího řízení.

3) Do bakalářského studia dvouoborových kombinací, kde ESF MU není mateřskou fakultou

Na dvouoborové kombinace, kde je obor ESF MU zařazen pod program akreditovaný na partnerské fakultě MU, budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení na mateřské fakultě programu, tzn. na obor ESF MU přijímací zkoušku skládat nebudou.

Zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ESF MU) uchazeče informuje, že podáním přihlášky do bakalářského studia uchazeč uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrativního zpracování přijímací zkoušky v rozsahu jméno a příjmení s tituly, datum narození, bydliště, číslo přihlášky, program, obor a forma studia včetně výsledků přijímacího řízení správci Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava , IČO: 26843935, na období od 1. 11. 2017 do 21. 9. 2018.

Administrativním zpracováním se rozumí zaslání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.

Uchazeči se specifickými nároky

Uchazeči se specifickými nároky, kteří mají zájem o studium na Masarykově univerzitě, mohou absolvovat upravené přijímací zkoušky (využít zkušebního místa) v univezitním středisku Teiresiás.

Další informace související s přijímacím řízením

Podpora pro uchazeče

E-mail: prihlaska@muni.cz

FB: Studuj na ESF MU