Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Pracovní pobyty v zahraničí

Databáze pracovních stáží

Databázi pracovních stáží (aktuálních i starších) můžete najít zde.

Pracovní stáže Amadeus 2016/2017 pro studenty ESF MU:

Španělská společnost Amadeus IT Group SA, která podniká v oblasti moderních technologií, nabízí studentům ESF MU možnost pracovních stáží v délce 6–12 měsíců. Stáže jsou placené (1.000€/měsíc) a navíc mají studenti možnost získat stipendium z programu Erasmus.

V případě zájmu je nutné podat přihlášku prostřednictvím www.amadeus.com. Kontaktní osobou je paní Claire Anley.

Důležité upozornění: V semestru, ve kterém máte povinnost opakovat neúspěšně absolvovaný předmět, není možné uskutečnit zahraniční pobyt! Při volbě semestru, ve kterém chcete zahraniční pobyt absolvovat, proto vezměte tuto skutečnost v úvahu.

Pracovní stáže Internationaler Bund Německo

Internationaler Bund je německá společnost, která studentům ESF MU každý rok nabízí možnost ve svých pobočkách absolvovat pracovní stáž.

Stáže jsou určeny studentům od 2. ročníku denního studia všech oborů s dobrou znalostí němčiny. Internationaler Bund nabízí i absolventské stáže s možností získání pracovního místa po dokončení stáže. Délka stáže by měla činit minimálně 3 měsíce (může být však v případě zájmu studenta i delší). Prioritně by se měla stáž uskutečnit v období od 01.07.2017 do 31.12.2017, případně lze dohodnout i jiný termín.

V rámci stáže se předpokládá pracovní doba 38,5 hodin týdně od pondělí do pátku. O finanční podporu na stáž je možné požádat z programu podpory stáží Erasmus+.

Ubytování praktikantů zajišťuje společnost Internationaler Bund, a to bezplatně. Student si před odjezdem musí uzavřít pojištění. Cestovné si hradí student sám.

Pozor: Po uzavření dohody o stáži již není možné měnit dohodnutý termín stáže! Vzdát se účasti na praxi je možné nejpozději 6 týdnů před jejím zahájením. V opačném případě je nutné uhradit administrativní poplatek 20 EUR.

V letošním výběrovém řízení budou přihlášky na pracovní stáže IB přijímány ve 2 kolech, a to následovně:

1.kolo výběrového řízení je určeno zájemcům, kteří už stáž u IB zajištěnou mají, a dále zejména pro ty studenty, kteří by na stáž vyjížděli jako ABSOLVENTI (SZZ v lednu)

Přihlášky do tohoto kola výběrového řízení spolu s motivačním dopisem v němčině a CV v němčině odevzdávejte do 15.12.2016 osobně na Zahraničním oddělení ESF MU nebo e-mailem (michaela.sudicka@econ.muni.cz) – nominace studentů bude provedena do 12.1.2017.

2.kolo výběrového řízení je určeno všem novým zájemcům o stáže IB. Přihlášky odevzdávejte do 27.1.2017. Nominace studentů bude provedena do 28.2.2017.

Důležité upozornění: V semestru, ve kterém máte povinnost opakovat neúspěšně absolvovaný předmět, není možné uskutečnit zahraniční pobyt! Pokud se tak stane, je nutné podat si žádost o výjimku vycestovat s opakovaným předmětem a přiložit k ní souhlas vyučujícího daného předmětu.

Kontaktní osobou na ESF MU je Ing. Michaela Sudická.
Termín pro odevzdání přihlášky, CV a motivačního dopisu v NJ na Zahraničním oddělení ESF MU bude brzy oznámen.

Přihlášku a další informace najdete zde.

Nové výzvy pro předkládání žádostí o praktické stáže Erasmus+ pro akademický rok 2017/18

Důležité upozornění: V semestru, ve kterém máte povinnost opakovat neúspěšně absolvovaný předmět, není možné uskutečnit zahraniční pobyt! Pokud se tak stane, je nutné podat si žádost o výjimku vycestovat s opakovaným předmětem a přiložit k ní souhlas vyučujícího daného předmětu.

I. výzva pro předkládání žádostí: 2.3.2017

Termín pro podání žádosti na CZS: 2.3.2017 – v tomto termínu se mohou podávat žádosti o podporu výjezdů na stáže začínající od 1.7.2017.

II. výzva pro předkládání žádostí: 18.5.2017

Termín pro podání žádosti na CZS: 18.5.2017 – v tomto termínu se mohou podávat žádosti o podporu výjezdů na stáže začínající od 1.7.2017.

III. výzva pro předkládání žádostí: 13.7.2017

Termín pro podání žádosti na CZS: 13.7.2017 – v tomto termínu se mohou podávat žádosti o podporu výjezdů na stáže začínající od 1.9.2017.

IV. výzva pro předkládání žádostí: 9.11.2017

Termín pro podání žádosti na CZS: 9.11.2017 – v tomto termínu se mohou podávat žádosti o podporu výjezdů na stáže začínající od 4.1.2018.

Více informací na webu CZS

Základní podmínky

 1. Student/studentka je zapsán/zapsána do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (forma studia může být prezenční, kombinovaná nebo distanční).
 1. Praktická stáž se může uskutečnit v kterémkoli ročníku studia.
 1. Student/studentka nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí VŠ přerušit nebo ukončit.
 1. Student/studentka musí mít občanství státu zapojeného do programu LLP nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, popř. status uprchlíka.
 1. Podmínkou praktické stáže není uzavření smlouvy mezi VŠ a podnikem, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena.
 1. Praktická stáž musí být uznatelná v rámci studijního programu – student/studentka za ni musí získat ECTS kredity, příp. musí být stáž uznána v diploma supplement.

Délka stáže

 • Minimální délka praktické stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Každý student může v každém stupni studia vyjet na praktickou stáž až na 12 měsíců.
 • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, včerně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007–2013.

Kde může stáž probíhat?

 • Praktická stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci (soukromého i veřejného sektoru) v některé ze zemí zapojených do programu LLP (Erasmus): Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • Praktická stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí.
 • Student musí v zahraničním podniku pracovat na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Stipendium

 • Na základě uzavření finanční dohody student/studentka obdrží stipendium – paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni.
 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!
 • Studentovi/stu­dentce může zahraniční podnik vyplácet také mzdu, nárok na stipendium ze strany MU tímto nezaniká.

Orientační výši grantu pro jednotlivé země najdete zde

Podmínky získání stipendia na praktickou stáž

Pro absolvování pracovní stáže v příslušném akademickém roce je zapotřebí zaslat na Centrum zahraniční spolupráce MU dokumenty, které najdete zde

Bližší informace o praktických stážích programu Erasmus+ poskytne:

Mgr. Pavla Štefanská
Centrum zahraniční spolupráce MU
email: stefanska@czs.muni.cz

Podrobnější informace ohledně administrace programu Erasmus+ na MU najdete na stánkách Centra zahraniční spolupráce

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz