Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Státní doktorská zkouška

Ze státní doktorské zkoušky

Přihláška ke SDZ

Státní doktorské zkoušky jsou organizovány vždy v jarním a podzimním termínu. Přihlášku k SDZ v jarním termínu musí doktorand podat nejpozději do 31. března, v podzimním termínu nejpozději do 15. října roku konání SDZ (viz harmonogram akademického roku). Konkrétní termín SDZ navrhuje oborová rada/komise a stanoví děkan fakulty na ten semestr, pro který podal uchazeč přihlášku.

V souladu se vzorovým studijním plánem podává student prezenční formy studia přihlášku ke SDZ ve stanoveném termínu nejpozději ve 4. semestru studia, student kombinované formy studia je povinen podat přihlášku ke SDZ ve stanoveném termínu nejpozději v 8. semestru studia DSP.

Přihláška k SDZ se podává děkanovi fakulty prostřednictvím IS MU. Součástí přihlášky ke SDZ je seznam publikačních výsledků studenta DSP a souhrnný přehled publikační činnosti a vědecko-výzkumných aktivit studenta, zpracovaný dle přílohy č. 1 směrnice děkana č. 4/2014 pro studium v doktorských studijních programech a jeho organizaci.

Spolu s přihláškou k SDZ předkládá student teze disertační práce v rozsahu 25 – 30 stran textu, a to v elektronické podobě do IS MU a v tištěné podobě v 8 vyhotoveních na Oddělení pro akademické kvalifikace, vědu, výzkum a doktorské studium ESF.

Obsah SDZ

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

Obecné požadavky státní doktorské zkoušky jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce. Zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým te­zím.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz