Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Průvodce studiem doktoranda

Vztahující se předpisy:

Studijní povinnosti

V rámci studijní části studia DSP absolvuje student ESF povinné předměty společného základu, 1–2 oborově povinné předměty (viz Studijní katalog daného oboru) a vybrané povinně volitelné a volitelné předměty dle zaměření své disertační práce a dohody se svým školitelem.

V průběhu prvních dvou semestrů se student v rámci povinného předmětu Studium literatury věnuje pod vedením svého školitele studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě prostudování příslušné teorie a získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci. Výsledky svého výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce průběžně prezentuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech, příp. odborných knihách.

V průběhu studia musí student DSP získat minimálně 240 kreditů.

Seznam povinných a povinně volitelných předmětů a nabídku volitelných předmětů včetně způsobu jejich ukončení a kreditové hodnoty naleznete ve Studijním katalogu příslušného oboru.

Publikační povinnosti

jsou stanoveny následovně (Směrnice děkana č. 4/2014, čl. 6, odst. 1.2, písm. c) a d):

v případě, že student předkládá standardní disertační práci, je povinen připravit v průběhu studia nejméně 6 publikací tematicky odpovídajících zaměření disertační práce a prezentujících výsledky výzkumu realizovaného v rámci přípravy disertační práce, z toho:

  • nejméně 3 publikace se samostatným autorstvím
  • nejméně 2 publikace v časopise uvedeném v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (uznaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace) nebo ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities společnosti Thomson Reuters nebo v časopise zařazeném ve světově uznávané databázi (SCOPUS, ERIH) nebo v časopise s IF
  • nejméně jednu publikaci v angličtině

v případě, že student předkládá disertační práci formou již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tematu, je jeho povinností připravit v průběhu studia kromě publikací zahrnutých v disertační práci nejméně dvě další publikace; minimálně jedna z těchto publikací musí mít samostatné autorství a minimálně jedna musí být v angličtině.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz