Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Doktorské studium

Studium v doktorských studijních programech Ekonomicko-správní fakulty MU zahrnuje část studijní (asi 1/3 zátěže studenta) a část vědecko-výzkumnou (asi 2/3 zátěže). Založeno je na kreditním systému, který umožňuje jednak individualizovanou formu studia a profilaci studenta, jednak mobilitu studentů. Množství přímé výuky bylo v uplynulých letech zredukováno, aby se studenti mohli věnovat především vědecko-výzkumné činnosti, a náplň výuky byla inovována tak, aby odpovídala standardům kvalitních evropských Ph.D. programů. Studium bylo a je postupně internacionali­zováno, a to formou zapojení zahraničních odborníků do výuky a formou výrazné podpory výjezdů studentů na zahraniční konference, letní školy a odborné stáže.

Těžiště studia v DSP představuje na ESF MU vlastní vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost doktorandů. Studenti doktorských studijních programů jsou cíleně zapojováni do řešení fakultních výzkumných projektů, přičemž mají možnost ucházet se rovněž o projekty vlastní. Výrazně podporován je rozvoj znalostí z oblasti metodologie vědy a publikační činnost doktorandů.

Standardní doba studia v doktorských studijních programech ESF je 4 roky. Maximální doba od zápisu ke studiu v doktorském programu do řádného ukončení studia je osm let.

Pro každý studijní program je v souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 111, 1998 Sb., o vysokých školách ustavena oborová rada, která sleduje a hodnotí studium a garantuje jeho trvale vysokou úroveň. Pro jednotlivé obory programu Hospodářská politika a správa jsou v souladu s čl. 25, odst. 5 SZŘ ustaveny oborové komise.

Od akademického roku 2012/2013 zavedla fakulta nový stipendijní systém, který zohledňuje jednak ročník studia studenta, jednak plnění harmonogramu studijního plánu, studijní výsledky a publikační činnost studenta. Pro studenty znamená nejen výrazné navýšení měsíčního základu stipendia na podporu studia DSP (tj. řádného stipendia), ale také možnost výrazně ovlivnit výši svého stipendia svým úsilím a svými výsledky.

V roce 2012 byla v rámci projektu OP VK „Inovace infrastruktury pro vědeckovýzkumnou činnost, výuku a doktorská studia na ESF MU“ (CZ.1.05/4.1.00/04­.0201) provedena rekonstrukce Střediska vědeckých informací ESF a vestibulu fakulty s cílem vytvořit doktorským studentům podmínky pro samostudium a týmovou práci a školitelům možnost nerušených konzultací a spolupráce se svými studenty.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz