Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Slavnostní promoce absolventů

Průběh obřadu

Promoce je tradičním a zřejmě nejslavnostnějším akademickým obřadem univerzity, při němž jsou novým absolventům (bakalářům, inženýrům nebo doktorům) předávány vysokoškolské diplomy. Promoce se účastní akademičtí hodnostáři a promovaní absolventi (v aule jsou pro ně vyhrazena místa na pódiu) a samozřejmě jsou na tuto slavnost zváni hosté – rodiče, příbuzní a přátelé absolventů. Promoční obřad začíná nástupem, při němž hosté v aule povstanou: fakultní pedel za zvuků absolventské fanfáry (nové obřadní fanfáry zkomponoval v roce 2009 skladatel Miloš Štědroň) přivádí absolventy, kteří v průvodu sestupují do čela Auditoria maxima. Poté fakultní pedel za zvuků děkanské fanfáry přivádí promotora a děkana (při bakalářské promoci proděkana). Nakonec sestupuje do auditoria za zvuku rektorské fanfáry univerzitní pedel přiváděje Jeho Magnificenci rektora (při bakalářské promoci přivádí fakultní pedel děkana). Následuje státní hymna, poté se všichni posadí.

Děkan (při bakalářské promoci proděkan) zahájí promoční obřad a představí Jeho Magnificenci rektorovi (při bakalářské promoci děkanovi) všechny absolventy. Absolvoval-li některý s vyznamenáním (tzn. obdrží-li později červený diplom), je mu troubena gratulační fanfára. Děkan požádá Jeho Magnificenci rektora o svolení k promoci představených absolventů (při bakalářské promoci žádá o svolení proděkan děkana).

Jeho Magnificence rektor (při bakalářské promoci děkan) pronese svůj projev k absolventům a dá formální souhlas k promoci.

Své role se dále ujme promotor, který přečte sponzi (absolventský slib). Sponze je uvedena fanfárou, při jejích slovech všichni přítomní povstanou. Absolventi potom svůj slib potvrdí slovy „Spondeo ac policeor“ (lat. „Slibuji a zavazuji se“) a přiložením pravé ruky na univerzitní (při bakalářské promoci na fakultní) žezlo. Promotor poté formálně vyhlásí a prohlásí absolventy doktory, inženýry nebo bakaláři ekonomie a předá jim diplomy opatřené podpisem rektora a univerzitní pečetí.

Poslední slova náležejí absolventům, po nich děkan (při bakalářské promoci proděkan) ukončuje obřad tradičním přáním: „Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque eveniat!“ (lat. „Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru!“). Následuje studentský hymnus Gaudeamus Igitur a poté za zvuků fanfár odvádí pedel Jeho Magnificenci rektora (při bakalářské promoci děkana), za ním následuje v průvodu se svým pedelem děkan následován promotorem (při bakalářské promoci i proděkanem) a průvod uzavírají noví doktoři, inženýři nebo bakaláři, kteří jsou tak symbolicky vyprovázeni ze své Alma Mater.

Organizace obřadu

Organizační zajištění promočního obřadu je poměrně náročné a finančně nákladné. Termíny promocí jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku. Ihned po aktuálním termínu Státních závěrečných zkoušek připravuje fakulta seznamy absolventů pro jednotlivé promoční skupiny (zpravidla 4 až 5 skupin v jednom dni podle jednotlivých studijních oborů) – o zařazení do určitého termínu promocí jsou absolventi informováni e-mailem. V Obchodním centru MU je poté třeba uhradit poplatek Kč 250,–, který slouží na pokrytí nákladů spojených se zajištěním provozu auly, hudby a výzdoby. Pokud se absolvent z vážných důvodů nemůže promocí zúčastnit, je třeba se z účasti bez odkladu omluvit (na Studijní oddělení – osobně, telefonicky, e-mailem) a dohodnout se na náhradním termínu předání diplomu.

Promoce probíhají v celouniverzitní slavnostní aule (Auditorium maximum), která se nachází v přízemí budovy Právnické fakulty MU v Brně, na ul. Veveří 70. Je potřeba, aby se absolventi dostavili 60 minut před zahájením – zde je referentky Studijního oddělení zaevidují, předají jim pamětní listy s popisem promočního obřadu a se jmenným seznamem absolventů a podrobně je seznámí s průběhem obřadu. Hosté (rodiče, příbuzní, přátelé) by měli zaujmout místa cca 15 minut před zahájením obřadu v aule. Je samozřejmé, že od absolventů i hostů se očekává přiměřený společenský oděv. Obřadu se může účastnit libovolný počet hostů, účast dětí je vítána. Obřad trvá cca 40–50 minut.

V předsálí Auditoria maxima je zajištěn po celou dobu promocí prodej květin. Průběh promocí je zaznamenáván na video a jsou pořizovány fotografie. Zakoupení videa je možné dohodnout přímo na místě s kameramanem v předsálí. Fotografie si mohou absolventi stáhnout a sami vytisknout přibližně po měsíci od konání slavnostní promoce z dokumentového serveru v IS MU. Fotografie jsou rozděleny podle jednotlivých skupin a naleznete je ve webovém a tiskovém rozlišení. Celkový náhled všech fotografií si zobrazíte v dané skupině pod souborem index.html. Série fotografií obsahují celkové pohledy na obřad, funkcionáře, jednotlivé absolventy při skládání slibu a převzetí diplomu z rukou promotora, pohledy na absolventy, do publika a závěrečná skupinová fota. Služba fotografa a fotografie v IS MU jsou součástí poplatku, který účastník promoce hradí prostřednictvím Obchodního centra MU. Po dobu trvání obřadu mohou hosté pořizovat vlastní fotografie, ale pouze z míst k sezení vyhrazených pro hosty a způsobem, který neruší průběh obřadu.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz