Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Slavnostní imatrikulace nových studentů

Průběh imatrikulace

Imatrikulace je slavnostním akademickým obřadem univerzity, při němž jsou nově zapsaní studenti 1. ročníku prezenčního bakalářského studia formálně přijímáni za rovnoprávné členy akademické obce univerzity a jsou jim předávány imatrikulační listy. Imatrikulace se účastní akademičtí hodnostáři (v aule jsou pro ně vyhrazena místa na pódiu) a imatrikulovaní studenti; imatrikulace není veřejná a neúčastní se jí tedy žádní hosté.

Imatrikulační obřad začíná nástupem akademických hodnostářů, při němž studenti v aule povstanou: proděkan pro studium za zvuků děkanské fanfáry (obřadní fanfáry zkomponoval v roce 1962 skladatel Zdeněk Blažek) přivádí v průvodu vedoucí kateder a oddělení fakulty, předsedu akademického senátu fakulty, proděkany fakulty a imatrikulatora; za nimi fakultní pedel přivádí děkana fakulty. Následuje státní hymna, poté se všichni posadí.

Proděkan zahájí imatrikulační obřad a představí studentům akademické hodnostáře fakulty; potom požádá děkana o imatrikulační projev.

Své role se po děkanově projevu ujme imatrikulátor, který přečte studentský slib. Slib je uveden fanfárou, při jejích slovech všichni přítomní povstanou. Poté postupně vedoucí oborových kateder vyvolávají jménem studenty jednoho po druhém, vyvolaní studenti přistoupí k pedelovi a svůj slib potvrdí slovem „slibuji“ a přiložením pravé ruky na fakultní žezlo. Imatrikulátor současně studentům předává imatrikulační lis­ty.

Poslední slova náleží předsedovi akademického senátu fakulty, po nich proděkan ukončí obřad. Následuje studentský hymnus Gaudeamus Igitur a poté za zvuků fanfár odvádí pedel děkana, za nimi následují v průvodu imatrikulátor, proděkani, předseda akademického senátu, vedoucí kateder a oddělení.

Organizace imatrikulace

Termín imatrikulace je stanoven na první den akademického roku (viz Harmonogram akademického roku). Po uzávěrce přijímacího řízení a po zápisech připravuje fakulta seznamy studentů pro jednotlivé imatrikulační skupiny (zpravidla tři skupiny v jednom dni podle jednotlivých studijních oborů) – o zařazení do určitého termínu imatrikulací jsou studenti informováni e-mailem. Imatrikulace je bezplatná; pokud se student z vážných důvodů nemůže imatrikulace zúčastnit, je třeba se z účasti bez odkladu omluvit (na Studijní oddělení– osobně, telefonicky, e-mailem).

Imatrikulace probíhají v prostorách Masarykovy univerzity. Je potřeba, aby se studenti dostavili 60 minut před zahájením – zde je referentky Studijního oddělení zaevidují a podrobně seznámí s průběhem obřadu. Je samozřejmé, že od studentů se očekává přiměřený společenský oděv. Obřad trvá přibližně hodinu.

Během imatrikulace jsou pořizovány fotografie, které si mohou studenti stáhnout a sami vytisknout přibližně po měsíci od konání imatrikulace z dokumentového serveru v IS MU. Fotografie jsou rozděleny podle jednotlivých skupin a naleznete je ve webovém a tiskovém rozlišení. Celkový náhled všech fotografií si zobrazíte v dané skupině pod souborem index.html. Série fotografií obsahují celkové pohledy na obřad, funkcionáře a jednotlivé studenty při skládání slibu. Služba fotografa a fotografie v IS MU jsou zdarma.

E-mailové kontakty

na studijní referentky …

prezencni@econ.muni.cz

kombinovane@econ.muni.cz

phd@econ.muni.cz