Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Návod k odevzdání BP/DP

Formální úprava závěrečné práce je stanovena Směrnicí č. 2/2017.

Součástí tištěné i elektronické podoby závěrečné práce je její Zadání které si student tiskne sám pomocí aplikace v Informačním systému. Student nesmí editovat zadání.

Po ukončení přihlašování k SZZ bude všem studentům otevřen archiv závěrečné práce, který student vyplní (anotaci, klíčová slova v češtině a angličtině).

Student dále vloží elektronickou verzi práce a potvrdí shodnost obou variant.

Teprve poté se se dvěma výtisky závěrečné práce dostaví na sekretariát katedry, dveře č. 429, v časovém rozmezí Po-Pá 8–15 hod.

Práce elektronická i papírová musí být totožná na stranu, jinak nebude převzata. Termín odevzdání závěrečné práce je uvedený v aktuálním harmonogramu akademického roku a je shodný pro uložení elektronické verze v Informačním systému i odevzdání papírové verze na sekretariátu. Katedra neprodlužuje datum odevzdání závěrečné práce, ani na oficiální žádost.

Již před samotným odevzdáním závěrečné práce je nutné mít od vedoucího práce udělen zápočet z Bakalářského/Di­plomového semináře 2. Až poté může sekretářka převzít práci (popř. zadat zápočet u studentů, kteří mají zapsaný předmět Bakalářská/Di­plomová práce).

Následně pak na odevzdanou DP/BP vypracuje posudek vedoucí práce, který zároveň navrhuje oponenta práce. Toho poté schvaluje vedoucí katedry a děkan Ekonomicko-správní fakulty. Posudky vedoucího i oponenta musí být zveřejněny v ISu nejpozději 3 pracovní dny před ohajobou BP/DP.

Utajení části závěrečné práce:

  1. Student si s dostatečným časovým předstihem elektronicky požádá o souhlas s utajením části závěrečné práce (nejlépe hned po ukončení přihlašování k SZZ). Součástí elektronické žádosti je dohoda o užití utajovaných informací (Směrnice č. 2/2017, příloha č. 3). Tuto dohodu uzavírá student se subjektem, který data poskytuje, a bez ní proděkan neschválí žádost o utajení.
  2. Žádost je následně posuzována a schvalována ve sledu: vedoucí práce → vedoucí katedry → proděkan pro studium nebo proděkan pro zahraniční vztahy.
  3. V případě schválené žádosti nahraje student do ISu práci rozdělenou na veřejnou a neveřejnou část, tištěná podoba obsahuje oboje v jednom celku. Sekretářka práci převezme až na základě vyřešené žádosti.
  4. Neveřejná část je utajena na dobu max. 3 let.

Další informace lze nalézt v Manuálu studenta.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje