Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Naši absolventi

Ing. Aleš Hála

halaAleš Hála, který absolvoval obor Regionální rozvoj a správa v roce 2001, působí v centru ELI Beamlines, které je součástí projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) – nové výzkumné infrastruktury panevropského významu, na pozici Vedoucí oddělení transferu technologií.

„Při mé práci velmi často využívám znalosti a rozhled, který jsem získal při studiu oboru Regionální rozvoj a správa. Toto studium mě dobře připravilo na práci, při které spojuji ekonomický rozvoj regionu s činností vědeckého centra, v němž nyní pracuji. Regionální rozvoj a správa je perspektivní obor, který spojuje několik disciplín a bude nadále velmi využívaný při ekonomickém i sociálním rozvoji České republiky.“

Ing. Zuzana Arnerová

arnerovaZuzana Arnerová, která absolvovala obor Regionální rozvoj a správa v roce 2013, nastoupila již při studiu do společnosti RENARDS dotační, s.r.o., kde pracuje jako Projektová manažerka. Její náplní práce je zpracování žádostí o dotaci a dotační management v realizační fázi projektu, na starosti má zejména vodohospodářské projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí.

„Studium mi přineslo především velmi kvalitní vzdělání, ale také možnost praxe, která mi výrazně pomohla k současnému pracovnímu uplatnění.“

Ing. Jakub Černík

cernikJakub Černík, který absolvoval v roce 2013, pracuje v současnosti na pozici Regionální projektový manažer v Agentuře pro podporu a rozvoj podnikání CzechInvest. Hlavní náplní jeho práce je vytváření příznivého podnikatelského prostředí prostřednictvím podpory spolupráce podnikatelů s veřejnou správou a obcemi, navazování partnerství s vysokými školami a vědeckými institucemi. Mezi jeho další každodenní činnosti patří administrace operačního programu OPPI a OPPIK. Vzhledem k jeho pracovním zkušenostem se podílí také na aktualizaci Národní strategie regenerace brownfieldů. Zároveň pokračuje v doktorském studiu na Ekonomicko-správní fakultě.

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mi otevřelo prostřednictvím stáže bránu do profesního života. Vzhledem k tomu, že denně jednám jak se soukromým tak veřejným sektorem, oceňuji pestrost absolvovaných kurzů, které mi daly přehled o výkonu veřejné správy, ale i vhled do managementu v soukromém sektoru.“

Ing. Erika Dittrichová, DiS.

absolventiErika Dittrichová, absolventka v roce 2008, je v současné době zaměstnána na pozici Vedoucí referátu prioritní osy 1 OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschop­nost) na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V rámci své pracovní činnosti má na starost problematiku prioritní osy 1 OP VK, přičemž vede dva velké pracovní týmy, které administrují projekty, poskytují konzultační a metodické činnosti. Do projektů jsou zapojeny zejména střední a základní školy po celém Jihomoravském kraji, dále potom vysoké školy, vzdělávací společnosti a neziskové organizace.

„Při své pracovní činnosti využívám zejména praktické informace z oblasti veřejné a regionální ekonomie, projektového cyklu v EU, veřejné politiky, účetnictví, daňové politiky a dalších odborných předmětů. Samozřejmě, že při své práci potřebuji velké množství informací, které musím neustále vyhledávat, sledovat aktualizace těch stávajících a učit se novým věcem, ale studium oboru Regionální rozvoj a správa mi přineslo kvalitní základ, na kterém jsem mohla dále stavět a tím své znalosti mohu neustále rozvíjet.“

Ing. Juraj Drábik

absolventiJuraj Drábik, který absolvoval v roce 2011, pracuje v současnosti v české neziskové organizaci Člověk v tísni na pozici Finanční a administrativní manažer na misi v Mongolsku. Na starost má především administraci, reportování a finanční řízení rozvojových projektů implementovaných v Mongolsku financovaných prostřednictvím Evropské komise. V Mongolsku působí od roku 2013, kde v současné době řídí kancelář organizace s místními zaměstnanci.

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mi umožnilo teoretický vhled do problematiky projektového cyklu a správy veřejných financí, které v současnosti aktivně využívám.“

Ing. Mgr. Monika Hlávková

absolventiMonika Hlávková, absolventka 2010, se po studiu oboru Regionální rozvoj a správa uplatnila v Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, z.p.s.o. jako Projektová manažerka. Věnuje se zejména přípravě, realizaci a administraci projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti cestovního ruchu, především v rámci česko-rakouské spolupráce.

„Studium mi dalo kvalitní základ znalostí a dovedností pro moji nynější práci v cestovním ruchu. Jsem ráda, že jsem po studiu zůstala v oboru, a mohu tak své znalosti uplatňovat v praxi a rozvíjet se dále v oblasti, která mne od dob studií nejen zajímá, ale i baví.“

Ing. Mgr. Michaela Holkupová

absolventiMichaela Holkupová, absolventka oboru Regionální rozvoj a správa v roce 2014, pracuje jako Manažerka kvality na Útvaru řízení kvality na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Její hlavní náplň práce představuje tvorba a koordinace systému kvality veřejných služeb krajského úřadu, zabezpečení a koordinace provádění průzkumu spokojenosti u občanů a dalších zainteresovaných stran, podílí se na zpracování výsledků těchto šetření a návrhu opatření.

„Studium oboru mi přineslo především všeobecný přehled o státní správě a samosprávě, ale také o regionální politice ČR a EU. Díky znalostem získaných během studia jsem byla dobře připravena k přijímacímu řízení, tudíž pro mě nebylo tak obtížné u pohovoru uspět. Jelikož při výkonu mé práce jednám také s ostatními odbory úřadu, je pro mě snazší s nimi komunikovat díky vždy alespoň rámcové znalosti jejich agendy.“

Ing. Pavel Knecht

absolventiPavel Knecht absolvoval studium oboru Regionální rozvoj a správa v roce 2012. V současné době pracuje pro Citibank v Londýně na pozici International Relationship Manager. Jeho náplní práce je podpora mezinárodní expanze korporátních klientů, prodej mezinárodních bankovních řešení s vysokou přidanou hodnotou a každodenní komunikace s klienty a bankéři z celého světa.

„Přínosem studia oboru Regionální rozvoj a správa pro mě bylo porozumění problematice rozdělování peněz z evropských fondů, jejíž znalost mi bezesporu pomohla k uzavření několika investičních úvěrů pro malé a střední podniky na Vysočině, v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.“

Ing. Lucie Kocman

kocmanovaLucie Kocman absolvovala obor Regionální rozvoj a správa v roce 2008. V letech 2008–2011 pracovala jako Product manager Lancôme v L'Oréal, v letech 2011–2012 jako Marketing manager Nespresso, v Nestlé. Od roku 2012 působí na pozici Communication manager v Hermès. Je zodpovědná za propagaci značky a zvyšovaní povědomí o značce na českém trhu. Součástí její práce je také stanovení strategie komunikace v rámci trhu, press relation, public relation, CRM, organizace eventů, lokální kreativní realizace expozic ve výlohách, interní komunikace, reprezentace ad.

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mi přinesla zejména široký rozhled. Díky volitelným předmětům jsem mohla nasměřovat své studium do oblasti, která mě zajímala a bavila, což mi velmi usnadnilo uplatnění na trhu práce."

Ing. Martin Kšica

absolventiMartin Kšica, který ukončil studium v roce 2008, má bohaté zkušenosti a 7 let praxe v dotačním poradenství (psaní projektů, přednášky, organizace seminářů a konferencí zajišťování publicity). V současné době působí ve společnosti RPA (Regionální poradenská agentura) jako Vedoucí obchodního oddělení.

„Již od počátku mé kariéry pracuji v oboru, který jsem vystudoval a který mě stále baví. Má práce má význam především pro regionální politiku, ve které spatřuji velkou budoucnost.“

Ing. Lenka Kunertová

absolventiLenka Kunertová absolvovala obor Regionální rozvoj a správa v roce 2013 a své uplatnění našla v cestovní kanceláři ESO travel, a.s., ve které pracuje na pozici Produkt Manažer pro oblast USA, Kanady, JAR, Namibie a Mozambiku. Mezi její hlavní pracovní náplň patří zejména tvorba katalogových a individuálních zájezdů, včetně exkluzivních zájezdů pro VIP klientelu, spolupráce a komunikace s partnerskými organizacemi v zahraničí, tvorba katalogů a kalkulací, organizace zahraničních a vzdělávacích cest, ale účastní se i veletrhů cestovního ruchu, a to doma i v zahraničí.

„Přínosem pro moje současné zaměstnání bylo především studium předmětů projektového managementu. Získané znalosti jsem využila při administraci grantu na vzdělávání (tzv. soft skils) pro naše zaměstnance.“

Ing. Hana Lepková

absolventiHana Lepková, která absolvovala obor Regionální rozvoj a správa v roce 2012, využila svou diplomovou práci k vlastnímu podnikání, a to v cestovním ruchu. Je majitelkou cestovní agentury CA Pivo a víno.cz, specializovanou na pivní a vinařský cestovní ruch.

„Kromě odborných znalostí a poznatků mi studium přineslo podnikatelský nápad, a to založení cestovní agentury zabývající se gastronomickým cestovním ruchem.“

Ing. Drahomír Mach

absolventiDrahomír Mach po absolutoriu studia v roce 2012 pracuje jako Analytik informačních systémů na Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Jeho náplní práce je především podpora pro řízení finanční alokace operačního programu a sledování jeho věcného pokroku.

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mi poskytlo velice kvalitní teoretickou znalostní bázi, velmi mi ale také pomohlo v orientaci ve veřejném právu a správě a v systému dotační politiky.“

Ing. Renata Syrová

syrovaRenata Syrová po absolutoriu v roce 2011 získala uplatnění v Okresní hospodářské komoře v Prostějově na pozici Asistentky ředitelky a Konzultantky informačního místa pro podnikatele.

„Ve svém zaměstnání uplatňuji znalosti získané na oboru Regionální rozvoj a správa každým dnem, studium mě perfektně připravilo na práci s dotačními tituly a poskytlo komplexní orientaci v podnikatelském i veřejnoprávním prostředí.“

Ing. Petr Šašinka

sasinkaPetr Šašinka absolvoval obor Regionální rozvoj a správa v roce 2011. V současnosti pracuje jako Regionalista Kanceláře strategie na magistrátu města Brna. V rámci své činnosti se podílí např. na tvorbě Strategie pro Brno a koordinaci spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Zároveň pokračuje v doktorském studiu na Ekonomicko-správní fakultě.

„Pro moji současnou pozici mi dalo studium oboru výborné vstupní předpoklady, a to především díky komplexnímu pojetí problematiky regionálního rozvoje, interdisciplinaritě a získanému všeobecnému rozhledu.“

Bc. Jana Švédová

absolventiJana Švédová absolvovala studium již v roce 2003. V současné době vykonává funkci Manažera v Místní akční skupině Brána Brněnska, z.s. Podílí se především na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

„Již během studia jsem vykonávala funkci starostky obce Hvozdec. Předměty vyučované na oboru Regionální rozvoj a správa mi výrazně pomohly v celkově širším rozhledu v problematice veřejné správy.“

Ing. Martin Veverka

absolventiMartin Veverka, který absolvoval studium oboru Regionální rozvoj a správa v roce 2012, je v současnosti zaměstnán ve společnosti RENARDS dotační, s.r.o. na pozici Projektový manažer. Jeho náplní práce je především zpracovávání projektových žádostí o dotace z evropských fondů a administrace realizace projektů během celého projektového cyklu.

„Při uplatnění v praxi jsem ze studia využil především znalosti o dotačních programech, evropských fondech a projektovém cyklu. Významnou zkušenost jsem získal také díky zpracování dotační žádosti v rámci oborového předmětu, což mi výrazně pomohlo při získání pracovní pozice a ze které těžím i v dennodenní profesní praxi.“

Ing. Tereza Vlčková

vlckovaTereza Vlčková, která absolvovala obor Regionální rozvoj a správa v roce 2011, pracuje jako Referentka rozvojových programů – ekonom na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Její náplní práce je především finanční řízení investičních projektů realizovaných Jihomoravským krajem spolufinancovaných z EU.

„Pro výkon mého současného povolání byly nejpřínosnější předměty týkající se územních rozpočtů, projektového cyklu EU a systému podpory podnikání v rámci Operačního programu podnikání a inovace.“

Ing. Marie Vodrážková

absolventiMarie Vodrážková, absolventka v roce 2012, pracuje na pozici Vedoucí hospodářského oddělení Kulturního střediska Omega, příspěvkové organizace MČ Brno-sever. Podílí se zejména na zajišťování ekonomického a hospodářského chodu organizace. Sestavuje rozpočet, kontroluje jeho plnění, provádí finanční kontroly nebo připravuje podklady pro kontrolu a statistické výkazy. Do její pracovní náplně patří také organizace provozu svěřených budov.

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mě pro mou práci připravilo nejen teoreticky, tedy informacemi o fungování veřejné správy a související legislativy, ale především prakticky, například znalostmi z oblasti účetnictví a sestavování plánů rozpočtů organizace.“

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje