Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Oddělení děkanátu

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem, agendu přijímacího řízení, imatrikulace, promoce a řadu dalších činností. Studijní oddělení poskytuje studentům podporu v průběhu celého studia na naší fakultě. Po ukončení studia je možné zde získat například opis diplomu či si zažádat o nostrifikaci.

Oddělení pro strategii a rozvoj

Oddělení pro strategii a rozvoj zajišťuje strategické plánování a dlouhodobý rozvoj fakulty. Do jeho kompetence patří iniciace, příprava, podpora, koordinace a evaluace projektů majících rozvojový charakter (MŠMT, rámcové programy, operační programy apod.). Pod oddělení spadá výkon vnitřní správy fakulty ve věcech řízení kvality a evaluace. Důležitou oblastí aktivit je rovněž rozvoj a koordinace neakreditovaných vzdělávacích aktivit – zvláštní programy CŽV, firemní kurzy, školení, partnerské studijní programy.

Oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium

Oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium zajišťuje rozsáhlé portfolio agend, které zahrnuje správu doktorských studijních programů, organizaci jednání vědecké rady, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, ediční činnost, evaluaci publikační činnosti, organizaci cen a ocenění a řízení kvality v oblasti vzdělávání. Pod oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium dále spadá organizace, správa a administrativa vědecko-výzkumných programů financovaných GAMU a správa fakultních vědecko-výzkumných programů.

Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje komunikaci s médii, uchazeči o studium, absolventy, partnery a sponzory fakulty. Organizuje akce pro studenty, absolventy i zaměstnance, připravuje oslavy významných událostí a poskytuje PR zázemí pro konference organizované na fakultě.

Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení ESF MU je kontaktním místem pro záležitosti spojené s internaciona­lizací. Spravuje agendy spojené se zahraničními pobyty studentů, doktorandů, akademických i neakademických pracovníků fakulty a organizačně zabezpečuje pobyty zahraničních studentů, doktorandů a lektorů na fakultě. Zahraniční oddělení zajištuje komunikaci fakulty do zahraničí, vč. organizace cizojazyčných náborových kampaní. Vykonává studijní agendu pro zahraniční studenty studující v cizojazyčných oborech.

Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení má v gesci dodržování všech předpisů, které upravují hospodaření fakulty, průběžné sledování čerpání rozpočtu a sledování všech zdrojů financování a jejich správné zaevidování. Součástí činností tohoto oddělení je také administrativní správa majetku a jeho inventarizace.

Personální oddělení

Personální oddělení zajišťuje veškeré personální činnosti spojené s administrativou zaměstnanců, dodržování pracovně-právních předpisů a také vytváření předpokladů pro osobní rozvoj pracovníků ESF.

Kontaktní informace

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a
602 00 Brno-Pisárky

Tel.: (+420) 549 49 1710
Fax: (+420) 549 49 1720
E-mail: info@econ.muni.cz

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

další kontaktní údaje